Navolgbaarheid coalitieakkoord

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de navolgbaarheid van het coalitieakkoord: hoe kunnen raad en burgers de realisatie van de doelen in het coalitieakkoord 2018-2022 volgen? Samenvattend concludeert de Rekenkamer dat de eerste stappen zijn gezet met het navolgbaar maken van de realisatie van de doelen in het coalitieakkoord. Tegelijk stellen we vast dat de MJPB nog beperkt informatie biedt over de concreet beoogde prestaties en effecten, de daarvoor te nemen maatregelen en het daarvoor beschikbare budget. Een kanttekening die we hierbij plaatsen is dat in onze optiek de huidige opzet van de MJPB te complex is. Het is in de huidige indeling moeilijk te volgen met welk beleid de realisatie van welke doelen beoogd wordt en wat dat kost. Er is dus werk aan de winkel.