Uitzicht op inzicht - een onderzoek naar de jaarstukken 2019 van de gemeente Arnhem - een Raadsbrief

De Rekenkamer Arnhem heeft na onderzoek naar de Jaarstukken 2019 een Rekenkamerbrief opgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. In die stukken legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde bestuur, de financiële positie en de mate waarin de afgesproken doelen in 2019 zijn gerealiseerd. Er is sprake van een opvallend groot verschil tussen de wijze waarop het college de raad informeert over de ontwikkeling van de financiële positie en over de mate van doelrealisatie op inhoudelijk gebied. De informatie over de financiële positie is echt uitstekend, de informatie over de behaalde resultaten niet. De rekenkamer maakt in haar brief ook een aantal inhoudelijke kanttekeningen. Een nadere analyse om de raad te informeren is op zijn plaats. De rekenkamer ziet een belangrijke rol weggelegd voor het college om de informatie voor de raad te verbeteren zodat de raad kan volgen of de gemeentelijke doelen ook gerealiseerd worden. De Rekenkamer roept de raad op om dit proces de komende jaren vooral door te zetten en een centrale plaats te geven in de besturing van de stad.