Regels woningsplitsing en verkamering

In Arnhem gelden regels voor het splitsen en/of verkameren van woningen. Wilt u een pand verkameren of splitsen, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Splitsingen en verkameringen zijn belangrijk voor Arnhem. Appartementen, studio’s of (studenten)kamers voorzien in een woonbehoefte. Toch hebben verkameringen en splitsingen soms ook negatieve effecten op de leefbaarheid en de drukte in wijken. Ook hebben starters en kleinere huishoudens minder kans op een woning als woningen worden opgekocht om te splitsen of te verkameren. Daarom zijn er regels voor het splitsen en verkameren van woningen. 

Vergunningsplicht voor verkamering en woningsplitsing

In Arnhem is het verboden om een pand of woning te verkameren of te splitsen. Dit is opgenomen in een zogenoemd facetbestemmingsplan. Dit facetbestemmingsplan is van toepassing op de gehele stad. Van het verbod kan alleen worden afgeweken als u een omgevingsvergunning aanvraagt. U vraagt deze vergunning aan voordat u het pand of de woning verkamert of splitst. 

De vergunningsplicht geldt sinds 15 december 2020. Vanaf deze datum is het aanvragen van een omgevingsvergunning verplicht. De vergunningsplicht geldt dus voor nieuwe initiatieven. Ook voor het toevoegen van een kamer aan een bestaand verkamerd pand moet een vergunning worden aangevraagd. 

Panden die voor 15 december 2020 waren gesplitst of verkamerd vallen onder het overgangsrecht. Eigenaren van deze panden hoeven niets te doen. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor de omgevingsvergunning vindt u in het bestemmingplan dat van toepassing is op het te pand waar u plannen voor verkamering of splitsing voor heeft. Raadpleeg eerst het bestemmingsplan voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Het bestemmingsplan kunt u vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Naast de regels uit het bestemmingsplan geldt uiteraard ook de overige wet- en regelgeving over bouw en gebruik van woningen. Zoals bijvoorbeeld opgenomen in het Bouwbesluit 2012 en de bestemmingsplannen die per wijk of gebied kunnen verschillen. Daarnaast wordt bij de vergunningverlening getoetst aan de Arnhemse parkeernormen. 

Aanvragen

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA ).Op de website van de ODRA vindt u meer informatie over vergunningen en aanvragen. Medewerkers van de ODRA kunnen u helpen met uw vragen over de vergunning. Dient u een aanvraag in, lever dan altijd plattegronden en aanvullende tekeningen aan. Zonder plattegronden en tekeningen kan uw aanvraag niet beoordeeld worden.

Kosten 

De kosten voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag voor splitsing en verkamering bedragen € 819. 

Samenvatting facetbestemmingsplan

Het facetbestemmingsplan wordt hieronder kort samengevat. Het hele plan vindt u op ruimtelijkeplannen.nl
Van kamerbewoning is sprake als 1 gebouw waarin wonen is toegestaan wordt omgezet in minstens 3 onzelfstandige wooneenheden of kamers. Een onzelfstandige wooneenheid heeft vaak de beschikking tot een eigen woon-slaapkamer, maar overige voorzieningen worden vaak gedeeld met de andere bewoners. Voor verkamering gelden de volgende regels: 

 • Bij bewoning vanaf 3 kamers/onzelfstandige wooneenheden moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd.
 • Woningen kleiner dan 110m2 mogen niet worden verkamerd. 
 • Het gebouw mag niet worden opgedeeld in meer dan 1 onzelfstandige wooneenheid per 18m2 gebruiksoppervlakte.
 • Het verkamerde gebouw moet over een bergingsruimte beschikken. 
 • Een bijbehorend bouwwerk (bijvoorbeeld een schuur of aanbouw) mag niet in gebruik worden genomen als onzelfstandige wooneenheid. 
 • Er mag geen sprake zijn van verkameren met als doel het verschaffen van kortdurend verblijf, te vergelijken met logies, al dan niet als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, aan werknemers.
 • Een niet-verkamerd-pand mag door een nieuw initiatief niet wordt ingesloten door 2 verkamerde woningen.
 • Voor de wijk Spijkerkwartier wordt geen omgevingsvergunning verleend als er binnen een straal van 50 meter al een ander verkamerd pand aanwezig is.
 • Er hoeft geen omgevingsvergunning te worden aangevraagd als er sprake is van een hospitasituatie waarbij een bewoner-eigenaar maximaal 2 kamers verhuurt. 

Van woningsplitsing is sprake wanneer 1 zelfstandige wooneenheid (1 huis) wordt gesplitst in meerdere zelfstandige wooneenheden. Dit zijn dan vaak appartementen met een eigen voordeur, huisnummer en achter die voordeur voorzieningen voor eigen gebruik. Voor woningsplitsing gelden de volgende regels: 

 • Woningen kleiner dan 110m2 mogen niet worden gesplitst.
 • De gebruiksoppervlakte van de woningen die na splitsing ontstaan, mag niet kleiner zijn dan 50m2.
 • Voor 2 gebieden geldt een andere minimumeis, namelijk:
  •  70m2 in de wijken Spijkerkwartier/Sint-Marten/Centrum
  • 40m2 in het kernwinkelgebied
 • De gesplitste woningen moeten beschikken over een buitenruimte.
 • De gespitste woningen moeten beschikken over een bergingsruimte.
 • In het kernwinkelgebied gelden geen eisen voor een buitenruimte of bergingsruimte. Ook hoeven woningen voor splitsing niet groter te zijn dan 110m2. 

Kijk op de kaart met een indicatie van verkameringen in Arnhem

Aanvullende plichten bij verhuur van 5 of meer kamers

Kamerverhuurbedrijven waarbinnen 5 of meer kamers worden verhuurd moeten voldoen aan aanvullende plichten. Deze regels gelden zowel voor nieuwe initiatieven als voor bestaande panden. 

Meldingsplicht (bereikbare) beheerder

We vinden het belangrijk dat alle panden een beheerder aanstellen die toeziet op de woning en die bereikbaar is voor omwonenden. Er geldt voor deze kamerverhuurbedrijven dan ook een meldingsplicht. Deze plicht en de daaraan verbonden voorwaarden zijn opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Kamerverhuurbedrijven moeten zich melden bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem Nijmegen (ODRA) via het formulier Melding kamerverhuur.

Bij uw melding vragen we de gegevens van een beheerder van het pand te overhandigen. Van de beheerder verwachten we dat deze toeziet op de hygiëne en de veiligheid binnen de woning, maar ook dat deze bereikbaar is voor de gemeente en omwonenden. De gemeente en/of de ODRA kunnen de gegevens van de beheerder dan ook verstrekken aan omwonenden. Meldt u zich niet, dan kunnen we de kamerverhuur binnen het pand verbieden. 

Brandveilig gebruik

Voor kamerverhuurbedrijven met 5 of meer kamers gelden brandveiligheidseisen die zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Voor deze panden is een melding brandveilig gebruik verplicht. 
Voor deze (gebruiks)melding moet u de volgende gegevens overleggen:

 • naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer van de aanvrager
 • plattegrondtekening (in vijfvoud) met daarop aangegeven diverse aanduidingen (zie toelichting bij de vragen)
 • de gebruiksfunctie
 • eventuele nevenactiviteiten
 • maximaal aantal personen
 • specifieke voorzieningen
 • andere vergunningen
 • dag-en handtekening

Lees meer over de melding brandveilig gebruik