Omgevingsvergunning

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning en de categorie vergunningvrije bouwwerken uitgebreid.

De activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen zijn:

Zie ook:

Omgevingsvergunning nodig?

Wilt u zeker weten of er een omgevingsvergunning of melding nodig is? U kunt een vergunningcheck doen op www.omgevingsloket.nl

Procedure regulier of uitgebreid

De aanvraag van een omgevingsvergunning hoeft maar één procedure te doorlopen. Dat kan een reguliere procedure zijn, of een uitgebreide procedure.

Eenvoudige aanvragen, zoals bijvoorbeeld voor bouwen, kappen en slopen, volgen een reguliere procedure.

Voor meer complexe projecten waar een belangenafweging en inspraakmogelijkheid nodig is, geldt een uitgebreide procedure. Dit is het geval bij bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor milieu, een wijziging van een bestemmingsplan of de verbouwing van een rijksmonument.

Flitsvergunning

In een aantal gevallen is het mogelijk om een zogenaamde flitsvergunning aan te vragen. Bij een flitsvergunning krijgt u tussen een dag en twee weken een beslissing op uw aanvraag. U neemt als aanvrager van de flitsvergunning zelf het initiatief om de vergunningaanvraag te toetsen aan de voorwaarden. Meer informatie vindt u ook bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

De volgende soorten werkzaamheden komen voor een flitsvergunning in aanmerking:

  • het plaatsen van dakkapellen
  • het wijzigen van de gevel
  • het plaatsen van erfafscheidingen
  • het aanbrengen van gevelreclame
  • het bouwen van bijgebouwen
  • \het bouwen van 1-laagse aan-/uitbouwen

Waar kan ik met vragen terecht?

Voor vragen kunt u contact opnemen Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Globale informatieve vragen zijn gratis. Er bestaat ook de mogelijkheid een oriënterend gesprek aan te vragen of een vooroverleg omgevingsvergunning.  Daarin is ruimte voor meer diepgang. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Let op: een terras- of evenementenvergunning moet u bijvoorbeeld nog apart aanvragen. En bouwt u op of bij een dijk of waterloop, dan heeft u toestemming nodig van het Waterschap. Ook complexe projecten, waarbij bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor milieu of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is of waarbij een monument wordt verbouwd, kennen hun eigen regels.

Pas van start als de vergunning is verleend

U mag pas gebruik maken van de omgevingsvergunning als deze in werking is getreden. Over het algemeen is dit de dag nadat de omgevingsvergunning is verleend; u wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Bij zaken die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld slopen, kappen en werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten, treedt de omgevingsvergunning niet direct na verlening in werking, maar pas zes weken en een dag na het afgeven van het besluit, mits er geen voorlopige voorziening is ingediend.

Wat kost een omgevingsvergunning?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn afhankelijk van de activiteiten en zijn vastgelegd in de Legesverordening 2019 van de gemeente Arnhem.

Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk?

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning worden in grote lijnen de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: Check of u voor uw activiteiten vergunningplichtig of meldingplichtig bent met de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.

Stap 2: U kunt de aanvraag digitaal op de volgende manieren indienen:

  • Aanvraag inclusief de bijlagen in zijn geheel via het omgevingsloket indienen.
  • Het aanvraagformulier via het omgevingsloket indienen, en vervolgens de bij de aanvraag behorende bijlagen verzenden via wabo@arnhem.nl. Om omvangrijke of grote aantallen bestanden te mailen is de voorziening Arnhem Transfer beschikbaar.
  • Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD-account of een eHerkenning nodig.
  • Als het niet anders kan, kunt u de aanvraag nog op papier indienen. Via www.omgevingsloket.nl kunt u een papieren aanvraagformulier samenstellen.

Stap 3: De gemeente stuurt via de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) een bericht van ontvangst en publiceert de aanvraag bij een reguliere procedure op www.overheid.nl. Ook controleert de gemeente of de aanvraag compleet is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken, wordt u hierover geïnformeerd. De gemeente zal daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.

Stap 4: Uw aanvraag wordt  inhoudelijk beoordeelt. Zo kan er onder meer gekeken worden naar regels uit het bestemmingsplan en de welstandsnota. Gaat u bouwen, dan wordt uw aanvraag ook getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.).

Let op!

Het niet (volledig) meezenden van alle verplichte documenten kan leiden tot ernstige vertraging in de afhandeling van uw aanvraag. Zorg dus dat u alle aangegeven bijlagen meestuurt! Wanneer u uw aanvraag schriftelijk indient, dan moet u ook de verplichte bijlagen schriftelijk (dus niet per mail) indienen. Dat geldt ook voor eventuele aanvullende informatie die de gemeente later van u nodig heeft.

Verzending van grote bestanden

Voor het toezenden van omvangrijke bestanden is de voorziening Arnhem Transfer beschikbaar.

Uitgelicht

Ontheffing geluidhinder

Wanneer u bij een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld bouwactiviteit) geluidhinder veroorzaakt, is het nodig een ontheffing aan te vragen. Zo wil de gemeente onnodig overlast als gevolg van geluidhinder beperken.

Lees verder
Uw Reactie
Uw Reactie