Omgevingsvergunning

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid ruim 25 vergunningen vervangen door 1 omgevingsvergunning en de categorie vergunningvrije bouwwerken uitgebreid.

De activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen zijn:

Zie ook:

Is een omgevingsvergunning nodig?

Wilt u zeker weten of er een omgevingsvergunning of melding nodig is? U kunt een vergunningcheck doen op www.omgevingsloket.nl

Procedure regulier of uitgebreid

De aanvraag van een omgevingsvergunning hoeft maar 1 procedure te doorlopen. Dat kan een reguliere procedure zijn, of een uitgebreide procedure.

Eenvoudige aanvragen, zoals bijvoorbeeld voor bouwen, kappen en slopen, volgen een reguliere procedure.

Voor meer complexe projecten waar een belangenafweging en inspraakmogelijkheid nodig is, geldt een uitgebreide procedure. Dit is het geval bij bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor milieu, een wijziging van een bestemmingsplan of de verbouwing van een rijksmonument.

Flitsvergunning

In een aantal gevallen is het mogelijk om een zogenaamde flitsvergunning aan te vragen. Bij een flitsvergunning krijgt u tussen een dag en 2 weken een beslissing op uw aanvraag. U neemt als aanvrager van de flitsvergunning zelf het initiatief om de vergunningaanvraag te toetsen aan de voorwaarden. Meer informatie vindt u ook bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

De volgende soorten werkzaamheden komen voor een flitsvergunning in aanmerking:

 • het plaatsen van dakkapellen
 • het wijzigen van de gevel
 • het plaatsen van erfafscheidingen
 • het aanbrengen van gevelreclame
 • het bouwen van bijgebouwen
 • \het bouwen van 1-laagse aan-/uitbouwen
Waar kan ik met vragen terecht?

Voor vragen kunt u contact opnemen via met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) via 026 - 377 16 00 of via postbus@odra.nl. Het bezoekadres is Eusebiusbuitensingel 53 in Arnhem. 

Globale informatieve vragen zijn gratis. Vanaf januari 2020 is het voor inwoners van gemeente Arnhem mogelijk om hiervoor een uitgebreide afspraak te maken met ODRA. Check de website van ODRA voor meer informatie. 

Er bestaat ook de mogelijkheid een vooroverleg omgevingsvergunning aan te vragen. Daarin is ruimte voor meer diepgang. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Let op: een terras- of evenementenvergunning moet u bijvoorbeeld nog apart aanvragen. En bouwt u op of bij een dijk of waterloop, dan heeft u toestemming nodig van het Waterschap. Ook complexe projecten, waarbij bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor milieu of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is of waarbij een monument wordt verbouwd, kennen hun eigen regels.

Van start als de vergunning is verleend

U mag pas gebruikmaken van de omgevingsvergunning als deze in werking is getreden. Over het algemeen is dit de dag nadat de omgevingsvergunning is verleend; u wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Bij zaken die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld slopen, kappen en werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten, treedt de omgevingsvergunning niet direct na verlening in werking, maar pas 6 weken en een dag na het afgeven van het besluit, mits er geen voorlopige voorziening is ingediend

Kosten omgevingsvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn afhankelijk van de activiteiten en zijn vastgelegd in de Legesverordening 2023 van de gemeente Arnhem.

Bij bepaalde duurzame maatregelen, zoals het isoleren van uw woning of het plaatsen van zonnepanelen, betaalt u geen of minder leges.

Aanvraagprocedure 

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning doorloopt u in grote lijnen de volgende stappen:

 1. Check of u voor uw activiteiten vergunningplichtig of meldingplichtig bent met de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.
 2. U kunt de aanvraag digitaal op de volgende manieren indienen:
  • Aanvraag inclusief de bijlagen in zijn geheel via het omgevingsloket indienen.
  • Het aanvraagformulier via het omgevingsloket indienen, en vervolgens de bij de aanvraag behorende bijlagen verzenden via wabo@arnhem.nl. ​​​​​​
  • Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD-account of een eHerkenning nodig.
  • Als het niet anders kan, kunt u de aanvraag nog op papier indienen. Via www.omgevingsloket.nl kunt u een papieren aanvraagformulier samenstellen.
 3. De gemeente stuurt via de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) een bericht van ontvangst en publiceert de aanvraag bij een reguliere procedure op www.overheid.nl. Ook controleert de gemeente of de aanvraag compleet is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken, wordt u hierover geïnformeerd. De gemeente zal daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.
 4. Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld. Zo kan er onder meer gekeken worden naar regels uit het bestemmingsplan en de welstandsnota. Gaat u bouwen, dan wordt uw aanvraag ook getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.).