Ontheffing geluidhinder

Wanneer u bij een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld bouwactiviteit) geluidhinder veroorzaakt, is het nodig een ontheffing aan te vragen. De gemeente wil zo onnodig overlast als gevolg van geluidhinder beperken.

Ontheffing nodig?

Wanneer u verwacht dat door uw activiteiten geluidoverlast ontstaat, is het verstandig om eerst contact met ons op te nemen. De ontheffing geluidhinder is onder andere gericht op bouw-, sloop- en/of infrastructurele projecten buiten reguliere werktijden. Aan de ontheffing worden randvoorwaarden gesteld, zodat overlast voor de omgeving en omwonenden wordt voorkomen.

Er is geen ontheffing nodig tussen 07.00 - 19.00 uur op werkdagen tenzij u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

  1. de geluidsnormen vanuit het landelijk Bouwbesluit 2012
  2. en indien van toepassing- het verrichten van handelingen of het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten voldoet aan de Circulaire Bouwlawaai 2010.

Kosten

De ontheffing voor een ontheffing geluidhinder bedraagt (Legesverordening 2023 ):

  • geldig voor maximaal 1 dag € 329
  • geldig voor maximaal 1 week € 465
  • geldig voor maximaal 1 maand € 699
  • geldig voor maximaal 1 jaar € 1.259

Ook ingeval van een weigering moet u leges betalen. De leges betreffen namelijk het in behandeling nemen van een aanvraag.

Aanvragen

U kunt het formulier aanvraag ontheffing geluidhinder (pdf, 63kB) downloaden. De aanvraag voor de ontheffing geluidhinder dient tenminste 6 weken van tevoren schriftelijk te worden gemeld aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem, postbus 3066, 6802 DB Arnhem. In de toelichting van het formulier leest u welke gegevens u moet bijvoegen. Zonder deze gegevens kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Procedure

Wordt een vergunning of ontheffing geweigerd, dan wordt u als aanvrager vooraf op de hoogte gesteld. De gemeente maakt eerst haar voornemen tot het weigeren, of het gedeeltelijk weigeren, van de vergunning bij u bekend. U kunt dan een zienswijze insturen, waarin u beschrijft met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Alle zienswijzen worden meegenomen in het definitieve besluit.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken als:

  • U het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen. Bijvoorbeeld als u een vergunning of ontheffing hebt aangevraagd en u hebt bericht ontvangen dat u de vergunning of ontheffing niet krijgt;
  • U het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen over de  aanvraag van iemand anders en u bent hierbij rechtstreeks betrokken;
  • De gemeente weigert een beslissing te nemen.
Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem.