Ontheffing geluidhinder

Wanneer u bij een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld bouwactiviteit) geluidhinder veroorzaakt, is het nodig een ontheffing aan te vragen. De gemeente wil zo onnodig overlast als gevolg van geluidhinder beperken.

Ontheffing nodig?

Wanneer u verwacht dat door uw activiteiten geluidoverlast ontstaat, is het verstandig om eerst contact met ons op te nemen. De ontheffing geluidhinder is onder andere gericht op bouw-, sloop- en/of infrastructurele projecten buiten reguliere werktijden. Aan de ontheffing worden randvoorwaarden gesteld, zodat overlast voor de omgeving en omwonenden wordt voorkomen.

Er is geen ontheffing nodig tussen 07.00 - 19.00 uur op werkdagen tenzij u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

  1. de geluidsnormen vanuit het landelijk Bouwbesluit 2012
  2. en indien van toepassing- het verrichten van handelingen of het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten voldoet aan de Circulaire Bouwlawaai 2010.

Kosten

De ontheffing voor een ontheffing geluidhinder bedraagt (Legesverordening 2022 ):

  • geldig voor maximaal 1 dag € 329
  • geldig voor maximaal 1 week € 465
  • geldig voor maximaal 1 maand € 699
  • geldig voor maximaal 1 jaar € 1.259

Ook ingeval van een weigering moet u leges betalen. De leges betreffen namelijk het in behandeling nemen van een aanvraag.

Aanvragen

U kunt het formulier aanvraag ontheffing geluidhinder (pdf, 63kB) downloaden. De aanvraag voor de ontheffing geluidhinder dient tenminste 6 weken van tevoren schriftelijk te worden gemeld aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem, postbus 3066, 6802 DB Arnhem. In de toelichting van het formulier leest u welke gegevens u moet bijvoegen. Zonder deze gegevens kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Procedure

Wordt een vergunning of ontheffing geweigerd, dan wordt u als aanvrager vooraf op de hoogte gesteld. De gemeente maakt eerst haar voornemen tot het weigeren, of het gedeeltelijk weigeren, van de vergunning bij u bekend. U kunt dan een zienswijze insturen, waarin u beschrijft met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Alle zienswijzen worden meegenomen in het definitieve besluit. Door de aanvraag te publiceren vragen we aan ieder die denkt dat zijn belang geschaad wordt, zienswijzen in te dienen. Dit kan mondeling en schriftelijk.

Bent u het niet eens met het uiteindelijke besluit? Dan kunt u als belanghebbende binnen 6 weken na dagtekening van dat besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Als u het besluit wilt laten schorsen, dan moet u daarvoor zo spoedig mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Hieraan zijn kosten verbonden. (Zie voor actuele tarieven griffierechten Rechtbank www.rechtspraak.nl)

Bezwaar

U kunt bezwaar maken als:

  • U het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen. Bijvoorbeeld als u een vergunning of ontheffing hebt aangevraagd en u hebt bericht ontvangen dat u de vergunning of ontheffing niet krijgt;
  • U het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen over de  aanvraag van iemand anders en u bent hierbij rechtstreeks betrokken;
  • De gemeente weigert een beslissing te nemen.
Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem.