Kapvergunning

Voor het kappen van bomen, struiken en ander groen – officieel heet dit het vellen van houtopstand – heeft u niet altijd een kapvergunning (officieel: omgevingsvergunning) nodig.

U heeft een Kapvergunning (Omgevingsvergunning), nodig als:

  1. de boom die u wilt kappen of kandelaberen op de waardevolle bomenlijst (pdf 70,4 kB) staat.
  2. het groen (boom, struik, etc.) dat u wilt kappen of kandelaberen op een stuk grond staat dat een natuurgebied of landschap is waarvan het bestemmingsplan zegt dat dit beschermd is. Hiervoor gelden speciale regels. Wij adviseren hierover contact op te nemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Beschermde bomen en gebieden

Veel Arnhemse bomen zijn beschermd via de Wet Natuurbescherming (voorheen Boswet), bestemmingsplan en waardevolle bomenlijst. Kijk op de kaart om te zien in welke gebieden bomen beschermd zijn en waar de waardevolle bomen staan. Al deze bomen zijn kapvergunningsplichtig. Door op de I rechtsboven de kaart te klikken opent u de legenda.

Kapmelding voor bos

Voor het kappen van bos buiten de bebouwde kom gelden er ook nog andere regels. Deze kunt u vinden op de website van de Provincie Gelderland

Aanvraag

Aanvragen doet u uiteindelijk via de website van het omgevingsloket:

www.omgevingsloket.nl

Voor de aanvraag heeft u o.a. nodig:

  • Een motivatie van de aanvraag. U krijgt namelijk alleen een omgevingsvergunning voor het kappen van een waardevolle boom als:
  1. er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijke belang;of als instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade.
  2. overzicht van het groen dat u wilt kappen, genummerd en graag aangeven om welk soort groen het gaat.
  • Het adres of de locatie van het groen op het voor-, zij- dan wel achtererf.
  • De doorsnede van de boom in centimeters, gemeten op 1,30 meter vanaf het maaiveld.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet u leges betalen. De kosten voor deze vergunning zijn afhankelijk van de activiteiten en zijn vastgelegd in de Legesverordening 2023 van de gemeente Arnhem.

Vragen over kapwerkzaamheden?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Medewerkers van ODRA behandelen uw vragen verder.

Niet kappen in omgeving van nesten

De Wet Natuurbescherming verbiedt verstoring van nesten in bomen. Ook bomen in de nabijheid van de nesten mogen niet worden gekapt. Zelfs niet als u een omgevingsvergunning voor kappen heeft. U moet dan wachten tot het broedseizoen is afgelopen.