Monumenten (omgevingsvergunning)

Een omgevingsvergunning voor monumenten geeft u toestemming voor het verbouwen of restaureren van een rijksmonument of gemeentelijk monument.

Wat is een monument?

Onroerende zaken die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde kunnen tot monument verklaard worden. Het gaat vooral om bouwwerken (bijv. een woonhuis, fabrieksgebouw of flat), objecten (bijv. een brug of fontein) of terreinen (bijv. een park). Er zijn 2 soorten monumenten: de rijksmonumenten die worden beschermd op grond van de Monumentenwet 1988 en de monumenten die op grond van provinciale en gemeentelijke verordeningen worden beschermd.

Hoe weet u of er sprake is van een beschermd monument?

Op de digitale plattegrond kunt u zien of een bouwwerk, object of terrein de status heeft van rijks- of gemeentelijk monument. Op deze plattegrond bekijkt u of een bouwwerk behoort tot een beschermd stadsgezicht.

Archeologische monumenten

Als het om een vergunning voor een archeologisch monument gaat, kan het zijn dat u met de volgende regels te maken krijgt:

  • de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
  • de verplichting tot het doen van opgravingen; of
  • de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor monumenten moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de Legesverordening 2023 van de gemeente Arnhem.

Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk?

  1. Check of u een omgevingsvergunning voor monumenten nodig heeft met de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.
    Als de wijziging van het monument ook een bouwkundige verandering inhoudt, hoe ondergeschikt ook, moet u daarnaast een omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen. Ook als deze werkzaamheden normaal gesproken vergunningvrij zouden zijn.
  2. Wanneer u weet dat in uw geval een vergunning verplicht is, doet u een vergunningaanvraag bij de gemeente. Kijk bij Omgevingsvergunning voor meer informatie over de betreffende aanvraagprocedure en de proceduretijd.

Vragen?

Voor vragen over werkzaamheden aan monumenten kunt u contact opnemen Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Medewerkers van ODRA behandelen uw vragen verder.