Reguliere procedure

Eenvoudige aanvragen, zoals bijvoorbeeld voor bouwen, kappen en slopen, volgen een reguliere procedure.

De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de dag na de ontvangstdatum van een complete aanvraag. Bij bepaalde externe factoren mag de gemeente deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Voor de reguliere procedure geldt een zogenoemde fatale termijn. Dat wil zeggen dat de vergunning, als die niet tijdig (binnen 8 weken en bij evt. verlenging binnen 14 weken) is verstrekt, automatisch (van rechtswege) wordt verstrekt.

Publicatie

  • Gemeente Arnhem publiceert uw vergunningsaanvraag op www.overheid.nl. Belanghebbenden, bijvoorbeeld uw buren, kunnen een reactie sturen naar de gemeente als zij het oneens zijn met uw aanvraag.
  • De gemeente heeft de bevoegdheid om de beslistermijn op uw vergunningaanvraag te verlengen, op te schorten of aan te houden. Hierover wordt u schriftelijk door de gemeente geïnformeerd.
  • Gemeente Arnhem publiceert de beslissing op uw aanvraag op www.overheid.nl.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen over uw eigen aanvraag of over de aanvraag van iemand anders, waar u rechtstreeks bij betrokken bent, kunt u bezwaar maken.