Uitgebreide procedure

Voor meer complexe projecten waar een belangenafweging en inspraakmogelijkheid nodig is, geldt een uitgebreide procedure.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken, gebruik in strijd met bestemmingsplan, milieu en monumenten. Een beslissing op deze vergunning vraagt maatwerk. De beslistermijn is dan 26 weken. De gemeente mag deze termijn bij bepaalde gecompliceerde externe factoren eenmalig met 6 weken verlengen. Voor de uitgebreide procedure geldt geen fatale termijn. Dit betekent dat de vergunning niet automatisch wordt verstrekt als er nog geen beslissing is genomen, terwijl de beslissingstermijn is verstreken.

Bij complexe projecten gaat het vaak om een meervoudige aanvraag, een aanvraag voor 2 of meer activiteiten uit de omgevingsvergunning. Doorgaans worden deze meervoudige aanvragen gefaseerd ingediend.

Werkwijze gefaseerde aanvraag

 • Stap 1: U dient uw aanvraag in voor de 1e fase. Hierbij meldt u de werkzaamheden voor het totale project, dus ook de werkzaamheden die gepland staan in de 2e fase.
 • Stap 2: Gemeente Arnhem neemt een beslissing op uw aanvraag voor de 1e fase. Weigert de gemeente uw vergunningaanvraag, dan hoeft u geen kosten te maken voor de 2e fase.
 • Stap 3: U dient uw aanvraag in voor de 2e fase.
 • Stap 4: Gemeente Arnhem neemt een beslissing op uw aanvraag voor de 2e fase.
 • Stap 5: Wanneer de gemeente voor beide fasen een beschikking verleent, hebt u voor alle werkzaamheden een omgevingsvergunning. Pas na verlening van een beschikking voor zowel de 1e als de 2e fase is sprake van een complete omgevingsvergunning. U kunt pas starten met uw werkzaamheden als de omgevingsvergunning in werking is getreden. Dit betekent in sommige gevallen dat u ook de bezwaar of beroepstermijn moet afwachten.

Voordelen van een gefaseerde aanvraag

 • U krijgt vooraf duidelijkheid of de uitvoer van de gewenste werkzaamheden op een bepaalde locatie mogelijk is.
 • U hoeft in de 1e fase geen (of minder) kosten te maken voor het indienen van uw vergunningaanvraag. U hoeft bijvoorbeeld niet meteen (exacte) bouwtekeningen en constructieberekeningen te laten maken.

Nadelen van een gefaseerde aanvraag

 • U kunt pas starten met uw werkzaamheden als de gemeente u een vergunning verleent voor beide fasen en is sommige gevallen moet u ook de bezwaar of beroepstermijn afwachten.
 • Het is mogelijk dat de gemeente een vergunning verleent voor de 1e fase en een vergunning weigert voor de 2e fase. De gemeente weigert dan de omgevingsvergunning voor alle werkzaamheden. Hierdoor kan achteraf blijken dat uw vergunningaanvraag voor de 1e fase overbodig was.
 • Voor activiteiten die in 2 fasen worden aangevraagd, geldt altijd de uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 14 weken.

Publicatie

 • Een aanvraag die de uitgebreide procedure doorloopt hoeft niet bekendgemaakt te worden.
 • Gemeente Arnhem publiceert het ontwerpbesluit van uw omgevingvergunning op www.overheid.nl. Belanghebbenden, bijvoorbeeld uw buren, kunnen een reactie sturen naar de gemeente als zij het oneens zijn met uw aanvraag. Deze reacties heten zienswijzen. Deze zienswijze kunnen ingediend worden binnen 6 weken nadat het ontwerpbesluit gepubliceerd is. Zienswijzen kunnen aanleiding geven om een vergunningaanvraag aan te laten passen. De gemeente informeert u hierover schriftelijk.
 • De gemeente heeft de bevoegdheid om de beslistermijn op uw vergunningaanvraag te verlengen, op te schorten of aan te houden. Hierover wordt u schriftelijk door de gemeente geïnformeerd.
 • Gemeente Arnhem publiceert de definitieve beslissing op uw aanvraag op www.overheid.nl.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen over uw eigen aanvraag of over de aanvraag van iemand anders, waar u rechtstreeks bij betrokken bent, kunt u bezwaar maken.