Wet KPB

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) verbetert het inzicht van eigenaren in beperkingen die voor een gebouw of stuk grond gelden.

Waarom is de WKPB opgesteld?

De registratie van publiekrechtelijke beperkingen bij onroerende zaken is tot op heden de verantwoordelijkheid van het overheidsorgaan die de beperking oplegt. Zelfs binnen één overheidsorgaan - bijvoorbeeld de gemeente - kan dat betekenen dat de gegevens verspreid zijn en moeilijk te vinden. Voor iemand die wil weten wat er met een bepaalde onroerende zaak aan de hand is, is dat niet handig. Het betekent een zoektocht door alle instanties, waarbij het nog maar de vraag is of alle juiste gegevens boven tafel komen. De Wkpb moet hierin verandering brengen.

Wanneer treedt de wet in werking ?

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken is op 1 juli 2007 in werking getreden. Voor de Gemeente Arnhem betekent dit dat vanaf 1 juli 2007 alle nieuwe beperkingen die op dat moment verplicht zijn beschikbaar zijn. Sinds 1 april 2009 zijn ook alle vigerende publiekrechtelijke beperkingen beschikbaar.

Aansprakelijk

Een niet of niet juist geregistreerde publiekrechtelijk beperking is wel rechtsgeldig. Het is dus van belang dat de raadpleger van de registers beschermd wordt tegen fouten van de registrerende instanties. Daarom worden deze instanties - onder voorwaarden - aansprakelijk gesteld voor uit foute registraties voortvloeiende schade.

Opgenomen beperkingen

De volgende beperkingen worden geregistreerd:

 • Gemeentewet: Beschermd monument
 • Gemeentewet: Sluiting van woning, lokaal of bijbehorend erf
 • Gemeentewet: Besluit tot heffen van bouwgrondbelasting
 • Gemeentewet: Besluit tot heffen van baatbelasting, Gemeentewet
 • Opiumwet: Sluiting object, Opiumwet
 • Wet bodembescherming: Melding, bevel, beschikking of vordering
 • Wet voorkeursrecht gemeenten: Aanwijzing van gronden
 • Wet voorkeursrecht gemeenten: Voorstel tot aanwijzing van gronden
 • Woningwet: Plicht tot het treffen van voorzieningen
 • Woningwet: Plicht tot het treffen van voorzieningen t.b.v. eisen van welstand
 • Woningwet: Plicht tot gebruik of beheer door derden
 • Woningwet: Aanschrijving
 • Woningwet: Sluiting gebouw, open erf of terrein
 • Woningwet: Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit

Aanvullende informatie

Hier vindt u informatie over:

Vragen?

Voor vragen over de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) neemt u contact op met Afdeling Vergunningen Openbare Ruimte via 0900-1809 of u vult het contactformulier in.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie