Vraag en antwoord over afval

Hier vindt u de meest gestelde vragen over afval scheiden, afvalstoffenheffing, de inwerp-opening van 30 liter, de afvalpas, de vrijstelling voor medisch afval en gft-verzamelcontainers.

Algemeen

Waarom veranderen de plannen zo vaak voor afval?

We zijn zo'n zes jaar geleden in Arnhem gestart met omgekeerd inzamelen. De invoer per 1 juli 2020 om de kosten voor afval te veranderen (lager vast tarief en een bedrag per afvalzak) is het vervolg op omgekeerd inzamelen. Met als doel minder restafval, meer hergebruik van waardevolle grondstoffen en de 'vervuiler betaalt'. 

Levert het echt wat op voor het milieu om beter afval te scheiden?

Afval is waardevol. Als afval goed gescheiden wordt, kan er veel hergebruikt worden, waarmee het een grondstof voor een nieuw product wordt. Door het hergebruiken van bijvoorbeeld papier en plastic blijven schaarse grondstoffen langer in de keten bruikbaar. Zo is er voor het maken van nieuw plastic aardolie nodig en voor papier moeten bomen gekapt worden. Dit kunnen we dus beperken door het hergebruiken van afvalstromen.

Levert het echt financieel wat op om beter afval te scheiden?

Ook vanuit kostenoogpunt is afval scheiden interessant. De kosten om herbruikbaar afval te verwerken is in alle gevallen lager dan de kosten van het verbranden van restafval. In Arnhem hebben we gemiddeld 221 kg restafval. We gaan dit verminderen door 'Afval scheiden loont'. In 2021 willen we al 40% minder restafval verbranden. Dit betekent een verlaging van 12.000 ton restafval. Tegen de huidige verwerkingstarieven levert dit een besparing op van € 1,6 miljoen. Uiteraard kost herbruikbaar afval inzamelen en verwerken ook geld. De extra kosten die we hiervoor moeten maken wegen op tegen de verlaging van de verwerkingskosten op restafval. We verbranden minder restafval en de opbrengsten op herbruikbaar afval nemen toe. 

Wat gebeurt er met gescheiden afval? Wordt dit gescheiden verwerkt of verbrand?

Gescheiden ingezamelde afval als papier, glas, plastic en gft worden apart verwerkt. Een voorwaarde is wel dat dit afval niet vervuild is met restafval. Belangrijk is daarom dat er geen restafval tussen het herbruikbare afval zit. Vervuild afval wordt namelijk wel verbrand. 

Waarom gaan we niet gewoon nascheiden?

In Arnhem is gekozen voor bronscheiden en de introductie van diftar. Nascheiden zou een ander systeem vragen. Ook is vaak het misverstand dat dan al het afval in één zak gegooid kan worden, maar dan zijn na nascheiding heel veel afvalstromen zoals papier en gft niet meer herbruikbaar. 
Afvalscheiden is best ingewikkeld maar wel goed te doen, om bijvoorbeeld het scheiden van pbd makkelijker te maken houden we de regel aan van 3X Ja - verpakking?- leeg?- uit badkamer of keuken?- dan mag het bij pbd. 
 

Waarom is het zo belangrijk dat we minder restafval hebben?

Heel veel restafval is herbruikbaar als grondstof voor nieuwe producten, maar dan moet dit wel gescheiden worden. Daarnaast neemt ieder jaar landelijk de heffing op restafval toe, dus restafval wordt alleen maar duurder, zonder verlaging hoeveelheid restafval gaat je afvalstoffenheffing dus ook omhoog.

Nette afvalscheiders en éénpersoonshuishoudens moeten straks de lasten gaan dragen voor de slechte afvalscheiders. Ik wil wel regelmatig mijn afval kwijt in verband met hygiëne. Hoe zit dat?

Bij goed afval scheiden zijn er minder problemen met hygiëne. Het afval dat na goede bronscheiding overblijft is over het algemeen droog en geeft geen stankoverlast. Voor gft-afval wordt niet per keer afgerekend. U kunt dit afval gewoon twee wekelijks aanbieden. Ook plastic verpakkingen, blik en drinkpakken kunt u aanbieden met de minicontainer of altijd in de ondergrondse containers kwijt. Deze afvalstromen zijn het meest gevoelig voor hygiënische problemen. Bij goed scheiden voorkomt u hygiënische problemen.

Afvalstoffenheffing en kosten

Waarom verandert de afvalstoffenheffing per 1 juli 2020?

Doel is om inwoners te belonen voor goede afvalscheiding. Meer gft, plastic en papier scheiden betekent minder restafval. Minder restafval betekent lagere kosten. Net als bij de energierekening betaalt u ook niet het gemiddelde van de hele stad, maar u betaalt voor hetgeen u zelf verbruikt. Bij afval is het vergelijkbaar. U betaalt een vast bedrag en een variabel bedrag. Het variabele bedrag is lager als u goed afval scheidt. 

De afvalstoffenheffing is in verhouding duurder dan vorig jaar. Waarom betaal ik voor het eerste half jaar meer dan vorig jaar?

De afvalstoffenheffing stijgt inderdaad doordat de kosten voor restafvalverbranding per 1 januari 2020 bijna zijn verdubbeld. De tarieven voor verbranding zijn sterk gestegen en er is daarnaast een verbrandingsbelasting aan toegevoegd door de Rijksoverheid. Een reden te meer om de hoeveelheid te verbranden restafval naar beneden te brengen. Vanaf 1 juli 2020 veranderen de kosten voor afval. Het 'vaste' deel' is dan lager als de huidige afvalstoffenheffing. En u betaalt dan 80 cent als u een 30 liter restafvalzak in de ondergrondse restafval container gooit. Door afval goed te scheiden heeft u invloed op de hoogte van uw afvalkosten. 

Ik moet nu afvalstoffenheffing betalen. En ik betaal ook voor het weggooien van restafval. Zo betaal ik toch dubbel?

Nee, u betaalt straks de kosten voor afval in twee delen. Eén deel is een vast bedrag dat voor iedereen gelijk is en het andere deel bestaat uit een bedrag dat is gebaseerd op het aantal keren dat u een afvalzak aanbiedt. Bij elkaar opgeteld zijn deze delen de kosten die u per jaar betaalt voor het inzamelen en verwerken van afval. Het uitgangspunt van het nieuwe betaalsysteem is dat de kosten niet hoger uitkomen bij goede afvalscheiding en sterker in vele gevallen zelfs lager komen te liggen. U heeft de hoogte van de kosten straks zelf in de hand en deze hangen af van uw scheidingsgedrag.

Waarom is het vaste bedrag na 1 juli 2020 hetzelfde voor iedereen? Dat is toch oneerlijk voor eenpersoonhuishoudens?

Het vaste bedrag voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2020 is € 81,30 per huishouden. Er is geen onderscheid, omdat de vaste kosten per huishouden niet afhankelijk zijn van de grootte van het huishouden. Zowel voor een éénpersoonshuishouden als een meerpersoonshuishouden plaatsen we dezelfde ondergrondse container, rijdt de inzamelwagen in de straat en richten we de afvalbrengstations in. Het verschil tussen huishoudens zit met name in de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Zo zal een eenpersoons huishouden vaak minder restafval hebben en hierdoor minder tariefzakken hoeven aan te bieden. Op deze manier komen zij op lagere kosten uit in vergelijking met grote gezinnen.

Wanneer ontvang ik de belastingaanslag?

In maart 2020 ontvangt u de aanslag voor de afvalstoffenheffing voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2020. Per 1 juli 2020 gaan we over op een systeem waarin u een lager vast tarief betaalt en een bedrag per restafvalzak. Rond september 2020 ontvangt u voor het vaste tarief een aanslag voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2020. In februari 2021 ontvangt u de rekening voor het aantal restafvalzakken dat u in de periode 1 juli tot en met 31 december 2020 heeft weggegooid in de ondergrondse container.

Ik woon alleen. Hoe goed moet ik mijn afval scheiden om niet duurder uit te zijn?

De kosten voor afvalinzameling en verwerking stijgen in 2020. Als u voor een heel jaar de vaste afvalstoffenheffing (de oude wijze verrekenen) zou moeten betalen was dit voor een eenpersoonshuishouden rond € 199,- per jaar, een stijging van ruim 9%. 
In het nieuwe systeem zijn de uiteindelijke kosten per jaar afhankelijk van het aantal restafvalzakken dat u gaat aanbieden. Uitgangspunt is dat u met redelijke afvalscheiding ook in het nieuwe betaalsysteem op deze kosten kunt uitkomen, maar grote afvalaanbieders komen op hogere kosten uit in vergelijking met een vast tarief. 
 

Papier, PBD-verpakkingen en gft 

Ik woon in een kleine flat en heb geen ruimte voor bakken voor restafval, papier, plastic én gft. Hoe kan ik dan goed scheiden?

Afval scheiden in een flat of appartement waar u geen ruimte heeft voor vier afvalbakken is inderdaad een uitdaging. Naast flats en appartementen staan ondergrondse containers voor PBD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) en oud papier. U kunt herbruikbaar afval onbeperkt weggooien in deze ondergrondse containers, zodat u het niet lang in huis hoeft te bewaren. Voor gft-afval worden op centrale plaatsen extra gemeenschappelijke voorzieningen geplaatst. In specifieke gevallen kan een citybin een oplossing zijn. Dit is een 40-liter gft emmer. Als die te groot is kunt u samen met buren of VVE een gft-verzamelcontainer aanvragen voor uw wooncomplex. Meer info hierover: Gftcontainer bij wooncomplexen. Glazen verpakkingen kunt u bijvoorbeeld in een boodschappentas bewaren. Doorgaans staat bij de supermarkt in de buurt een glasbak. 

Wordt PBD-afval nu ook vaker opgehaald?

In een huishouden is er veel afval dat bij het PBD (Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken) mag, daarom is deze minicontainer na een maand erg vol. Wij helpen graag de inwoners met goed afval scheiden en gaan daarom dit afval vaker inzamelen. Sinds 1 juli wordt twee keer per maand PBD ingezameld. U vindt de ophaaldagen in de afvalwijzer. Als u nog een kleine minicontainer heeft (140 liter) heeft voor PBD-afval kunt u die gratis laten omwisselen voor een 240 liter container. U kunt deze aanvragen via de afvalbalie van SUEZ.

Afval naast de container

Zo worden er toch veel zakken naast de container geplaatst! Gaan jullie dan ook extra handhaven?

Het klopt dat er op een aantal plekken in Arnhem een probleem is met bijgezet afval. Dit probleem is niet nieuw en proberen we al jaren met allerlei middelen onder controle te krijgen. Uiteraard heeft dit ook bij de invoering van het betaalsysteem per zak al onze aandacht en blijven we inzetten op goede en heldere communicatie, duidelijke spelregels om mensen te overtuigen. Naast stimuleren en motiveren speelt ook corrigeren hierin een belangrijke rol, toezicht en handhaving worden daarom niet vergeten.

Hoe kan ik melden dat er ergens afval naast de container is geplaatst?

U kunt een melding maken via www.arnhem.nl/melding of de Fixi-app van bijgeplaatste afvalzakken. De melding wordt bij ons geregistreerd, we doen onderzoek naar de dader en ruimen het afval op. Door daders aan te spreken (en te bekeuren) en uit te leggen hoe we omgaan met ons afval, zal het afval rondom containers moeten gaan afnemen. 

Luiers

Worden ingezamelde luiers gerecycled?

Nee, in Arnhem nog niet. Er lopen wel verschillende proeven voor luierrecycling, maar dit is lastig. Tot er goede verwerkingsmogelijkheden zijn, zijn luiers restafval en wordt dit verbrand. Een alternatief is het gebruik van wasbare luiers.

Geeft de gemeente subsidie voor wasbare luiers?

Nee, de gemeente heeft geen subsidieregeling voor wasbare luiers. Zodra luierrecyling mogelijk is, starten we hiermee. 

Waar kan ik de luiers weggooien?

U kunt de luiers wegbrengen naar de afvalbrengstations. Ook bieden sommige kinderdagverblijven de mogelijkheid om luiers weg te gooien. Of u gooit het weg bij het restafval.