Privacyverklaring afvalpas gemeente Arnhem

Als inwoner van gemeente Arnhem heeft u een afvalpas.

Deze afvalpas is bedoeld om uw afval:
a) in de ondergrondse afvalcontainers te kunnen storten; en
b) te kunnen brengen naar een afvalbrengstation.

Uw afvalpas is gekoppeld aan uw woonadres. Uw adresgegevens en de gegevens van uw afvalpas worden door de gemeente verwerkt. De gemeente Arnhem is verantwoordelijk voor de registratie en verwerking van uw persoonsgegevens via de afvalpas. In deze verklaring kunt u lezen welke gegevens worden verwerkt en wat de gemeente daarmee doet. 

Waarom zijn afvalpassen gekoppeld aan uw adres?

De gemeente gebruikt afvalpassen gekoppeld aan woonadressen om ervoor te zorgen dat alleen inwoners van de gemeente afval in de containers kunnen storten. In de toekomst kunnen deze passen worden gebruikt om een afvalheffing te berekenen per storting van afval via de ondergrondse containers. Als dat zo is, wordt u daarover vooraf geïnformeerd.

Ook kan alleen met een door de gemeente uitgegeven afvalpas afval worden gebracht naar een afvalbrengstation binnen de gemeente Arnhem. 

Gegevens afvalpas

In het kader van het beheer van de afvalpassen worden de volgende persoonsgegevens per woonadres (straat, huisnummer en postcode) geregistreerd:

 •  Pasnummer en chipcode
 •  status afvalpas (actief of geblokkeerd)
 •  datum uitgifte afvalpas
 •  op welke containers kan worden gestort (alle containers in Arnhem)
 •  datum bezoek aan het afvalbrengstation met type afvalstorting (betalende of niet betalende afvalstroom)
 •  gekoppelde afvalpassen (in geval van meerdere passen)
 •  e-mailadres (alleen indien u dat zelf heeft opgegeven voor bijvoorbeeld de aanvraag van een nieuwe afvalpas)
 •  telefoonnummer (alleen indien u dat zelf heeft opgegeven voor bijvoorbeeld het laten ophalen van afval)

De gemeente heeft het beheer van de afvalpassen overgedragen aan de afvalinzamelaar SUEZ. SUEZ verwerkt deze gegevens in opdracht en op instructie van de gemeente.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

De genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 •  aanmaken en beheren van uw afvalpas
 •  het openen van de ondergrondse container (controle chipcode)
 •  blokkeren van afvalpassen (na melding)
 •  toesturen afvalpas (na aanvraag)
 •  afhandeling betaling tweede afvalpas (na aanvraag)
 •  contact over uw afvalaanvragen of afvalmeldingen
 •  bepalen of sprake is van betalende stroom en innen van de heffing (na zes stortingen bij een afvalbrengstation)
 •  afvalinzameling
 •  voorkomen van afvaltoerisme en stortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens
 •  het behalen van (Europese, landelijke, regionale en lokale) milieudoelstellingen
 •  beantwoording van vragen of afhandelen van klachten en het voeren van eventuele geschillen

Grondslagen

De gemeente heeft op grond van de Wet milieubeheer de publieke taak om huishoudelijk afval in te zamelen en om de Europese, landelijke en regionale milieudoelstellingen te behalen. De verwerkingen in het kader van de afvalpas zijn noodzakelijk om deze publieke taken te kunnen uitvoeren.

Ontvangers van de gegevens

Omdat de gemeente het beheer van de afvalpassen heeft overgedragen aan SUEZ ontvangt SUEZ de genoemde persoonsgegevens. Daarnaast hebben de IT-leveranciers van de gehanteerde systemen toegang tot de persoonsgegevens. SUEZ en IT-leverancier hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens voor zover zij dat voor de uitoefening van hun opdracht nodig hebben. Het kan daarnaast voorkomen dat de gemeente de gegevens aan derden moet verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of aan een bevel, zoals aan een toezichthouder of de politie.

Bewaartermijnen

De gemeente zal de genoemde persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de genoemde doelen van de verwerking. Gegevens gekoppeld aan de afvalpassen blijven bewaard zolang de betreffende afvalpas in gebruik is.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en indien uw gegevens niet juist zijn heeft u recht op correctie of op gegevenswissing. In de algemene privacyverklaring van gemeente Arnhem kunt u meer informatie lezen over deze rechten en hoe u hier gebruik van kunt maken.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of u wilt een verzoek doen kunt u contact opnemen via dit contactformulier. Tevens kunt u terecht bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming, de heer Jacco Beks. Dat kan via jacco.beks@arnhem.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Deze verklaring is voor het laatst aangepast in mei 2019. Indien deze verklaring wordt gewijzigd zal de gewijzigde versie op de website worden gepubliceerd en wordt u daarover geïnformeerd.


Algemene vragen over afval, uw afvalpas of het sluiten van de containers?

Heeft u andere vragen over afval, klik dan op deze link. Voor vragen over uw afvalpas kunt via deze link meer informatie vinden.
Heeft u vragen over het afsluiten van de ondergrondse afvalcontainers? De antwoorden op de meest gestelde vragen kunt u vinden via deze link.