Diftar

Diftar is een vorm van afvalstoffenheffing. De huidige afvalstoffenheffing kent alleen vaste tarieven. Bij diftar is een deel van het tarief vast en een deel variabel. In dit systeem kan men de rekening beperken door goed afval te scheiden en weinig restafval in te leveren.

Het variabele deel wordt bepaald door het aantal zakken restafval dat een huishouden aanbiedt. Het aanbieden van gescheiden afval zoals GFT, PMD, papier en glas blijft gratis. Het college wil in 2018 starten met diftar. De invoering van dit nieuwe betalingsysteem is een logisch vervolg op de komst van het omgekeerd inzamelen in Arnhem.

Update 26 september 2017

Maandagavond 25 september 2017 heeft de Arnhemse gemeenteraad besloten tot invoering van diftar per 1 januari 2019. Wel krijgt het college de opdracht om voor huishoudens met een laag inkomen (de minima) scenarios uit te werken waarbij ook afval scheiden voor minima lonend is.

Ondertussen loopt het project Omgekeerd Inzamelen door. We gaan zorgvuldig verder met het plaatsen van containers en in de loop van dit jaar zullen steeds meer wijken overstappen op het nieuwe systeem.

 

Vraag en antwoordlijst

Waarom wil het college diftar invoeren?

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor diftar omdat het de inwoners van Arnhem zal stimuleren meer afval te scheiden en inwoners zelf invloed krijgen op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. De invoering van Omgekeerd Inzamelen was een eerste stap in die richting. We willen de hoeveelheid restafval omlaag brengen. Hiervoor is een betere afvalscheiding nodig, en beter nog, een ander koopgedrag zodat afval kan worden voorkomen. Arnhem zit nu op gemiddeld 225 kg restafval per inwoner per jaar. We willen dit door Omgekeerd Inzamelen en diftar omlaag brengen richting de 100 kg per inwoner per jaar.  

Waarom eerst Omgekeerd Inzamelen en nu diftar?

Omgekeerd Inzamelen en diftar sluiten heel goed op elkaar aan. Ze hebben allebei tot doel om het scheiden van afval te stimuleren. Eind 2017 doet heel Arnhem mee met Omgekeerd Inzamelen en heeft iedereen de voorzieningen om afval te scheiden dicht bij huis. Met diftar is er ook een financiële prikkel om afval te scheiden. Immers door goed afval te scheiden kun je de kosten voor afvalstoffenheffing zelf beïnvloeden.

Hoeveel gaat men betalen?

Dat kunnen we nu nog niet precies aangeven. Dat komt de tarieven nog niet zijn vastgesteld. Wel is het waarschijnlijk dat het diftar-tarief als volgt wordt opgebouwd:

  • Er is een vast deel van € 104,- per huishouden. Daarbij maken we geen onderscheid meer tussen 1- en meerpersoons huishoudens.
  • Daarbovenop komt een variabel bedrag, van  € 1,60 per vuilniszak die in de ondergrondse container voor restafval wordt gedaan. Deze prijs per zak staat nog niet vast en is gebaseerd op gemiddelden. Een definitief tarief wordt dit najaar vastgesteld.

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel u nu aan afvalstoffenheffing betaalt en hoe dit bedrag in het diftar-systeem wordt bepaald.

  Afvalstoffenheffing 2017 Diftar 2019
1 persoonshuishouden € 182,28 € 104,- + aantal zakken restafval x € 1,60
Meer persoons huishouden € 246,- € 104,- + aantal zakken restafval x € 1,60


Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft een voorstel aan de gemeenteraad.

Wat is er zo goed aan afval scheiden?

Afvalverwerking is duur. Restafval moet worden verbrand, dat kost geld en leidt tot vernietiging van grondstoffen omdat er nog veel waardevol materialen in zitten. 

Afval voorkomen is daarom het beste. Als dat niet lukt, heeft afval scheiden de voorkeur. Gescheiden afval kan opnieuw worden gebruikt. Het wordt weer grondstof voor een nieuw product. Bij voorbeeld: oud papier wordt toiletpapier en een pet-fles die als statiegeld wordt ingezameld wordt gebruikt om een nieuwe fles van te maken. Gescheiden afvalstromen zoals papier en PMD hebben een positieve opbrengst en leveren dus geld op. GFT-afval kan tegen lager kosten dan restafval worden verwerkt. Door deze materiaalstromen apart in te zamelen en her te gebruiken, zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig. Restafval moeten we dus zoveel mogelijk zien te voorkomen.

Wat betekent diftar voor eenpersoonshuishoudens?

Het onderscheid tussen eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden, zoals in de huidige afvalstoffenheffing, wordt losgelaten.

Hoe gaat de gemeente registreren hoeveel zakken ik aanbied?

Dat gebeurt via de afvalpas waarmee men de container opent. Een afvalpas is gekoppeld aan een adres. Zo kunnen we vaststellen hoeveel zakken er per adres in een ondergrondse container zijn aangeboden.

Wat zijn de gevolgen voor huishoudens met een minimuminkomen?

Op dit moment betalen minima in Arnhem geen afvalstoffenheffing. Bij diftar gaat dat veranderen. Wel krijgen zij korting op het vaste tarief. Minima betalen € 30,- in plaats van € 104,- vaste kosten. Bovendien krijgen zij de eerste 12 stortingen van restafval per jaar gratis.

Hoe worden de wijken betrokken bij diftar?

Diftar geldt voor ieder huishouden in Arnhem. Daarbij wordt geen onderscheid per wijk gemaakt. Wel kan er op wijkniveau onderscheid gemaakt worden in de wijze waarop wordt gecommuniceerd. Ook bij het opzetten van pilots om stimulerings- en beloningsprikkels te testen zal per wijk gekeken worden waar behoefte aan bestaat.

Hoe gaat het systeem in de binnenstad werken?

Ook in de binnenstad worden de komende maanden ondergrondse containers voor restafval, oud-papier en PMD geplaatst. Bewoners kunnen hier hun afvalstromen naar toe brengen. De losse inzameling van vuilniszakken gaat hier dus verdwijnen. Voor de inzameling van GFT kunnen de systemen die voor hoogbouw ontwikkeld worden mogelijk ook een oplossing zijn.

Kunnen bewoners van hoogbouw ook hun GFT-afval scheiden?

Ook bewoners van hoogbouw krijgen de mogelijkheid om hun GFT-afval gescheiden aan te bieden. Per situatie wordt de meest geschikte voorziening gekozen. Bijvoorbeeld een verzamelcontainer, een minicontainer of een citybin. Bewoners kunnen hun wensen kenbaar maken en worden medeverantwoordelijk voor goed gebruik. De gemeente ondersteunt met communicatie over afvalscheiding.

Wat betekent het voor huishoudens in het buitengebied waar geen ondergrondse containers zijn?

Ook voor deze huishoudens wordt diftar ingevoerd. Deze huishoudens blijven gebruik maken van de grijze minicontainers voor restafval. Het aantal keren dat zij de container aanbieden wordt geregistreerd. De variabele kosten voor een containerlediging worden in lijn gebracht met de kosten per zak.

Wordt er straks niet veel meer afval gedumpt?

Er worden structureel 14 extra mensen ingezet om te controleren op het dumpen van afval en het geven van voorlichting in de wijken.

Kan ik een kleinere afvalzak voor restafval gebruiken?

De huidige ondergrondse containers voor restafval zijn geschikt voor 60-liter zakken. Bij mensen die weinig restafval hebben, gaat het lang duren voordat hun afvalzak vol is. In de loop van 2018 wordt daarom een deel van de ondergrondse containers geschikt gemaakt voor 30-liter zakken. Dit gebeurt op basis van onderzoek zodat invoering zorgvuldig en naar behoefte kan plaatsvinden. Het tarief voor het aanbieden van kleine zakken ligt dan uiteraard lager.

Met veel medisch afval ben ik toch in het nadeel?

Inwoners met veel medisch afval hebben maar beperkte invloed op hun hoeveelheid restafval. Om deze groep niet op kosten te jagen, gaan zij alleen een vast tarief betalen. De hoogte van dit tarief wordt gebaseerd op het gemiddeld te verwachten (vaste + variabele) tarief voor huishoudens. Overigens staat het hen vrij om geen gebruik te maken van de speciale regeling.

Wat verandert er op de afvalbrengstations?

Ook voor de afvalbrengstations gaat het principe 'de vervuiler betaalt' gelden. Dat betekent dat wanneer je grofvuil komt brengen je bij het bezoek aan het afvalbrengstation een 'poorttarief' gaat betalen. Dat geldt dus voor grofvuil en niet voor gratis afvalstromen zoals bijvoorbeeld papier en wit- en bruingoed. De kosten worden daardoor eerlijker verdeeld. In de toekomst willen we toe naar een systeem waarbij het grofvuil op de afvalbrengstations gewogen kan worden en afgerekend per gebrachte hoeveelheid.

Wat heb ik aan het beloningssysteem?

Om goed afval scheiden te belonen wordt een beloningssysteem ontwikkeld. Bewoners krijgen de mogelijkheid om punten te verdienen waarmee zij korting kunnen krijgen op lokale producten of hun eindrekening.  

Let op: Alle bovenstaande tarieven zijn nog niet definitief en gebaseerd op een gemiddelde berekening. Aan deze berekening kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Het betreft een voorstel aan de gemeenteraad.

Uitgelicht

afvalpas
Wat vindt u van onze website?