Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Arnhem

Artikel 2.4.20 Loslopende honden, verboden plaatsen, identificatie

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • op de weg zonder dat die hond is aangelijnd;
  • op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;
  • op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

2. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
3. De in het eerste lid onder a en b genoemde verboden gelden niet voor zover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

Artikel 2.4.21 Verontreiniging door honden

1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet:

  • op een gedeelte van de weg dat is bestemd of mede is bestemd voor het verkeer van voetgangers;
  • op een andere door het college aangewezen plaats.

 2. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt opgeheven, indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.
3. De eigenaar en/of houder van een hond -met uitzondering van degene die vanwege een handicap aangewezen is op een geleidehond- is verplicht, indien hij zich met een hond op een gedeelte van de weg bevindt als bedoeld in het eerste lid, een hulpmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor de directe verwijdering van de uitwerpselen van de hond.
4. De eigenaar of houder van een hond die zich met die hond op een gedeelte van de weg bevindt als bedoeld in het eerste lid is verplicht dit hulpmiddel op eerste vordering te laten zien aan de toezicht houdende ambtenaar of aan een opsporingsambtenaar.

 

In beide artikelen komt u het woord "weg" tegen. In de Algemene plaatselijke verordening is uitgelegd wat onder het begrip "weg" wordt verstaan. De Algemene plaatselijke verordening vindt u op www.overheid.nl.