Wet Kinderopvang

De Wet kinderopvang bepaalt wat de kwaliteit van kinderopvang moet zijn.

Bijvoorbeeld hoeveel kinderen per leid(st)er verantwoord is en hoe groot een groep mag zijn. Ook moeten alle kinderdagverblijven worden gecontroleerd op brandvoorschriften en diploma's van de medewerkers.

Kinderopvangtoeslag

U bepaalt bij zelf welk kinderopvangcentrum u uw kind brengt, sluit de overeenkomst en betaalt de rekening van de kinderopvang. Mogelijk komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in kinderopvangkosten (kinderopvangtoeslag) via de Belastingdienst. U vraagt dit zelf aan bij de Belastingdienst. De hoogte van de tegemoetkoming is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet u gebruik maken van kinderopvang die bij de gemeente geregistreerd is. Bekijk het Landelijk register Kinderopvang  om te controleren ofuw kinderdagverblijf of peuteropvang is geregistreerd. Meer informatie over kinderopvangtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst.

Voor de overheid geldt een maximumbedrag voor wat de kinderopvang per uur mag kosten. Als de uurprijs van uw kinderopvang hoger is moet u het verschil zelf betalen.

In 2021 is het maximum voor:

  • Dagopvang: € 8,46 per uur
  • Buitenschoolse opvang: € 7,27 per uur
  • Gastouderopvang: € 6,49 per uur

De Belastingdienst keert de gehele kinderopvangtoeslag uit. U kunt deze toeslag van de Belastingdienst voor de kosten van de kinderopvang krijgen zolang kinderopvang noodzakelijk is, dus zolang u werkt, een reïntegratietraject volgt, een opleiding of een inburgeringstraject volgt.

Houdt u er rekening mee dat wanneer u geen kinderopvang meer nodig heeft u deze moet stopzetten. Hoe en wanneer hangt af van uw situatie. Het is dus van belang dat u alle wijzigingen die gevolgen hebben voor de hoogte van de toeslag tijdig aan de Belastingdienst doorgeeft. Dit geldt ook als er een verandering in uw persoonlijke situatie plaatsvindt (zoals de hoogte van uw inkomen, verhuizing, samenwoning etc.). Ook moet u een wijziging doorgeven als u meer of minder opvanguren nodig heeft.

Geen recht op kinderopvangtoeslag?

Dan komt u in aanmerking voor een subsidieplek peuteropvang.
 

Sociaal medische indicatie (SMI)

We hebben een speciale klantgroep benoemd die in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten kinderopvang. Voor deze vorm van kinderopvang bestaat de mogelijkheid van vergoeding via bijzondere bijstand door afdeling Aanvullend Inkomen. Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Kinderopvang is noodzakelijk vanwege ernstige belemmeringen of schade in de ontwikkeling van het kind als gevolg van lichamelijk, zintuiglijke, verstandelijke of psychische handicap van ouder of verzorger
  • Voor kinderen van 0 tot 2 jaar kan een medische indicatie worden afgegeven door het consultatiebureau van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) waarbij de noodzaak voor kinderopvang is vastgesteld
  • Voor kinderen ouder dan 2 jaar kan gebruikt worden gemaakt van peuterspeelzalen en later de basisschool
  • Er is geen recht op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst
  • Er is onvoldoende financiële draagkracht om zelf in de kosten te voorzien en er is geen vermogen (bijvoorbeeld een auto, spaargeld, etc). € 5.940 voor alleenstaanden; € 11.880 voor alleenstaande ouders, gehuwden/samenwonenden

Als u meer informatie wilt over kinderopvang op sociaal medische gronden kunt u bellen met onze klantenservice (0800 - 1809), vraag naar een medewerker van afdeling Aanvullend Inkomen.

Aanvragen Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie

Voordat u een aanvraag kunt doen voor de kosten van kinderopvang SMI moet er een indicatie zijn afgegeven door het consultatiebureau VGGM, waarin de noodzaak is vastgesteld.
U kunt vervolgens een aanvraag kinderopvang (bijzondere bijstand) indienen bij de afdeling Aanvullend inkomen van de gemeente Arnhem via de digitale beslisboom. Met deze vragenlijst kunt u zelf nagaan of u mogelijk voor bijzondere bijstand in aanmerking komt. U wordt vanzelf geleid naar het aanvraagformulier.

Online aanvragen

Meer informatie

  • Heeft u nog vragen? Bel dan met onze klantenservice (0800 - 1809) en vraag naar één van de medewerkers van de afdeling Aanvullend Inkomen, of bel de Belastingtelefoon (0800 - 0543).
  • Wilt u meer weten over de Wet Kinderopvang, belt u met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (0800 – 8051).