Wet Kinderopvang

De Wet kinderopvang bepaalt wat de kwaliteit van kinderopvang moet zijn.

Bijvoorbeeld hoeveel kinderen per leid(st)er verantwoord is en hoe groot een groep mag zijn. Ook moeten alle kinderdagverblijven worden gecontroleerd op brandvoorschriften en diploma's van de medewerkers.

In de wet staat ook dat de kosten van de kinderopvang verdeeld moeten worden tussen ouders, overheid en werkgevers. Als u geen werkgever heeft dan kan de gemeente soms bijdragen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een digitaal handboek samengesteld op basis van veel gestelde vragen over de Wet kinderopvang. Kijk hiervoor op de site van de Rijksoverheid.

De Wet kinderopvang schrijft voor dat u als ouder zelf de kinderopvang moet regelen. U bepaalt bij welk kinderopvangcentrum u uw kind brengt, sluit de overeenkomst en betaalt de rekening van de kinderopvang. Mogelijk komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in kinderopvangkosten via de Belastingdienst.

Daarnaast moet u gebruik maken van kinderopvang die bij de gemeente geregistreerd is. Dit kan dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar zijn en buitenschoolse opvang voor kinderen op de basisschool (kinderdagverblijven en gastouderopvang). Opvang bij familie of buren vallen niet onder geregistreerde opvang. Bekijk het Landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen om te controleren of uw kinderdagverblijf of peuterspeelzaal is geregistreerd.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk kijkt u bij Wonen en leven.

Sociaal medische indicatie (SMI)

De gemeente Arnhem heeft een speciale klantgroep benoemd die in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten kinderopvang. Voor deze vorm van kinderopvang bestaat de mogelijkheid van vergoeding via bijzondere bijstand door afdeling Aanvullend Inkomen. Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Kinderopvang is noodzakelijk vanwege ernstige belemmeringen, of schade in de ontwikkeling van het kind als gevolg van lichamelijk, zintuiglijke, verstandelijke of psychische handicap van ouder of verzorger;
  • Voor kinderen van 0 tot 2 jaar kan een medische indicatie worden afgegeven door het consultatiebureau van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) waarbij de noodzaak voor kinderopvang is vastgesteld;
  • Voor kinderen ouder dan 2 jaar kan gebruikt worden gemaakt van peuterspeelzalen en later de basisschool;
  • Er is geen recht op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst;
  • Er is onvoldoende financiële draagkracht om zelf in de kosten te voorzien en er is geen vermogen (bijvoorbeeld een auto, spaargeld, etc). € 5.940,- voor alleenstaanden; € 11.880,- voor alleenstaande ouders, gehuwden/samenwonenden.

Als u meer informatie wilt over kinderopvang op sociaal medische gronden kunt u bellen met de Klantenservice van de gemeente Arnhem 0900-1809 en vraag naar één van de medewerkers van afdeling Aanvullend Inkomen.

Bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering heeft en u volgt een reïntegratietraject of u heeft een aanvulling PW op uw inkomsten, dan kunt u mogelijk een extra tegemoetkoming ontvangen voor de kosten van de kinderopvang. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met de Klantenservice van de gemeente Arnhem 0900-1809 en vraag naar één van de medewerkers kinderopvang van de gemeente Arnhem.

Kosten

Als u kiest voor een niet-erkende kinderopvanginstelling moet u alle kosten van de kinderopvang zelf betalen.

Als u kiest u voor een erkende kinderopvanginstelling worden de kosten gedeeld door de ouders, werkgever(s) en de overheid (Belastingdienst). U sluit zelf een overeenkomst met de gekozen kinderopvanginstelling en betaalt de rekening van de kinderopvang. U vraagt zelf de tegemoetkoming van de Belastingdienst aan. De hoogte van de tegemoetkoming is onder andere afhankelijk van uw inkomen. De werkgeversbijdrage wordt iedere maand door de Belastingdienst uitbetaald. 

Overheidsbijdrage Belastingdienst (Kinderopvangtoeslag)

De belastingdienst geeft u een tegemoetkoming die afhankelijk is van de hoogte van uw gezinsinkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming. Bij een inkomen op minimumniveau, zoals een bijstandsuitkering, zal de overheid ongeveer 94% van de kosten vergoeden, rekening houdend met de maximaal vastgestelde uurprijzen.

Maximale kosten per uur

Voor de overheid geldt een maximumbedrag voor wat de kinderopvang per uur mag kosten. Als de uurprijs van uw kinderopvang hoger is moet u het meerdere zelf betalen.

In 2017 is het maximum voor:

  • Dagopvang: € 7,18 per uur
  • Buitenschoolse opvang: € 6,69 per uur
  • Gastouderopvang: € 5,75 per uur


De Belastingdienst keert de gehele kinderopvangtoeslag uit. U kunt deze toeslag van de Belastingdienst voor de kosten van de kinderopvang krijgen zolang kinderopvang noodzakelijk is, d.w.z. zolang u werkt, een reïntegratietraject volgt, een opleiding of een inburgeringstraject volgt.

Houdt u er rekening mee dat wanneer u geen kinderopvang meer nodig heeft, er een opzegtermijn geldt van gemiddeld 2 maanden. Het is dus van belang dat u alle wijzigingen die gevolgen hebben voor de hoogte van de toeslag tijdig aan de Belastingdienst doorgeeft. Dit geldt ook als er een verandering in uw persoonlijke situatie plaatsvindt (zoals bijv. de hoogte van uw inkomen, verhuizing, samenwoning etc.). Ook moet u een wijziging doorgeven als u meer of minder opvanguren nodig heeft.

Aanvragen kinderopvangtoeslag Belastingdienst

Denkt u dat u recht hebt op een toeslag? Dan kunt u die aanvragen bij Belastingdienst/Toeslagen. Hiervoor hebt u altijd een burgerservicenummer (BSN) nodig. Het BSN staat in het Nederlandse paspoort of op de identiteitskaart, rijbewijs, loonstrook, jaaropgave, zorgpas of zorgpolis. U kunt de toeslag digitaal aanvragen via www.belastingdienst.nl. Heeft u geen internet dan kunt u een aanvraagformulier opvragen via de belastingtelefoon 0800 - 0543. 

Aanvragen Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie

Voordat u een aanvraag kunt doen voor de kosten van kinderopvang SMI moet er een indicatie zijn afgegeven door het consultatiebureau VGGM, waarin de noodzaak is vastgesteld.
U kunt vervolgens een aanvraag kinderopvang (bijzondere bijstand) indienen bij de afdeling Aanvullend inkomen van de gemeente Arnhem via de digitale beslisboom. Met deze vragenlijst kunt u zelf nagaan of u mogelijk voor bijzondere bijstand in aanmerking komt. U wordt vanzelf geleid naar het aanvraagformulier.

Online aanvragen

Meer informatie?

  • Bel voor meer informatie het algemene nummer van de gemeente Arnhem 0900-1809 en vraag naar één van de medewerkers kinderopvang van de gemeente Arnhem of bel de Belastingtelefoon via 0800-0543.
  • Wilt u meer weten over de Wet Kinderopvang, belt u met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, telefoon 0800 – 8051 (gratis).

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie