Bingo en loterij

Een bingo is een kansspel en kan worden georganiseerd door een vereniging die tenminste drie jaar bestaat. Een loterij is ook een kansspel en hiervoor gelden voorwaarden.

De Wet op de kansspelen maakt een onderscheid tussen een bingo en een loterij:

  • Een bingo is een kansspel en kan worden georganiseerd door een vereniging die tenminste drie jaar bestaat.
  • Een loterij is ook een kansspel en hiervoor gelden voorwaarden.

Vergunning nodig?

U hoeft voor een bingo geen vergunning aan te vragen. Wel moet u de bingo uiterlijk veertien dagen van te voren aanmelden bij de gemeente. De waarde van de prijzen bij een bingo is per spelronde maximaal € 400,- en per bijeenkomst  maximaal € 1.550,-.

Voor een loterij heeft u een vergunning nodig. Bedraagt het prijzenpakket niet meer dan € 4.500,- dan vraagt u de vergunning bij de gemeente aan. Met een prijzenpakket vanaf € 4.500,- is een vergunning nodig van het ministerie van Justitie. Voor een loterij gelden de volgende voorwaarden: het doel moet van algemeen belang zijn en de feitelijke kosten (drukwerk, prijzen, advertenties, notaris etc.) mogen niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.

Weigeringsprocedure

De gemeente kan een vergunning weigeren als de aanvraag niet voldoet aan de Wet op de kansspelen. De gemeente stelt u op de hoogte van het voornemen om u de vergunning te weigeren. U kunt hierop reageren met een zienswijze die wordt meegewogen in het definitieve besluit.

Kosten

Een melding voor een bingo is kosteloos. De kosten voor een loterij vergunning bedragen € 82 (leges 2020)

U kunt bezwaar maken als:

  • U het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen. Bijvoorbeeld als u een vergunning hebt aangevraagd en u hebt bericht ontvangen dat u de vergunning niet krijgt;
  • U het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen over de  aanvraag van iemand anders en u bent hierbij rechtstreeks betrokken;
  • De gemeente weigert een beslissing te nemen.

Mocht een vergunning of ontheffing worden geweigerd, dan wordt u als aanvrager uiteraard hiervan vooraf op de hoogte gesteld. De gemeente maakt eerst haar voornemen tot het weigeren, of het gedeeltelijk weigeren, van de vergunning bij u bekend. U kunt dan een zienswijze insturen, waarin u beschrijft met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Alle zienswijzen worden meegenomen in het definitieve besluit. Door de aanvraag te publiceren vragen we aan ieder die denkt dat zijn belang geschaad wordt, zienswijzen in te dienen. Dit kan mondeling en schriftelijk.

Bent u het niet eens met het uiteindelijke besluit? Op grond van artikel 8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u als belanghebbende binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, postbus 9029, 6800 EL Arnhem.
Daarnaast kunt u bij spoed vragen om een voorlopige voorziening waarmee het besluit geschorst kan worden. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient u in dit geval in bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, postbus 20021,  2500 EA Den Haag.

Zie www.rechtspraak.nl voor griffierechten en kosten voor een voorlopige voorziening van het College van Beroep voor Bedrijfsleven.

Aanvraag

U kunt een bingomelding of aanvraag loterijvergunning digitaal indienen:

Bingomelding online indienen

Loterijvergunning online aanvragen

De afdeling Vergunningen handelt uw aanvraag verder af en vraagt ook advies aan andere afdelingen en de politie, afhankelijk van locatie en activiteiten. Voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl.

Vragen?

Neem contact op met de Afdeling Vergunning en Handhaving via het contactformulier of telefoonnummer 0800-1809.