(Ver)bouwen

Als u als ondernemer wilt gaan (ver)bouwen in Arnhem krijgt u met verschillende wetten en regels te maken.

De wetgeving die erop gericht is om de gemeente voor alle bewoners leefbaar te houden, is veelomvattend en soms ingewikkeld. Deze bouwwijzer biedt u een korte introductie op het gemeentelijke beleid en de daarbij behorende wetten en regels.

Toetsing aan het bestemmingsplan

Het verdelen van de beschikbare ruimte in Nederland gebeurt door het opstellen van ruimtelijke plannen door Rijk, provincie en gemeente. In het gemeentelijke bestemmingsplan kunt u zien of het op de betreffende locatie is toegestaan om te (ver)bouwen en aan welke regels u moet voldoen. Meer informatie hierover vindt u bij bestemmingsplannen. U kunt zowel de vastgestelde bestemmingsplannen als de ontwerp-bestemmingsplannen digitaal inzien.

Op Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de meeste bestemmingsplannen digitaal raadplegen.

Vergunningcheck

Nadat u gecontroleerd hebt of het bestemmingsplan uw bouwplannen toestaat, is het van belang om te weten of u een vergunning nodig heeft voor uw (ver)bouwactiviteiten. Met de vergunningcheck bij de omgevingscheck online ziet u direct of u een vergunning voor uw activiteiten dient aan te vragen. Bij omgevingsvergunning vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure, proceduretijd en kosten.

Omgevingsvergunning

Wanneer u vergunningplichtig bent, krijgt u in veel gevallen te maken met de omgevingsvergunning. Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid ruim 25 vergunningen vervangen door één en de categorie vergunningvrije bouwwerken uitgebreid. Deze omgevingsvergunning kunt u met één aanvraagformulier op de omgevingscheck online aanvragen. Digitaal of op papier. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u één omgevingsvergunning, met eenduidige eisen.

Overige vergunningen

Naast de omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met vergunningen, meldingen en ontheffingen die niet onder de omgevingsvergunning vallen.

Toetsingskader

De gemeente toetst een omgevingsvergunning voor bouwen aan landelijke en gemeentelijke regelgeving. Naast het eerder genoemde bestemmingsplan wordt uw aanvraag o.a. getoetst aan het bouwbesluit, de bouwverordening, de welstandsnota en de Apv.

Vergunningvrij bouwen

Het kan ook zijn dat u voor uw bouwplan geen vergunning nodig heeft. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een aantal brochures gemaakt over veelvoorkomende bouwwerken zoals dakkapellen, erfafscheidingen en aanbouwen.

Waar kunt u met vragen terecht?

Over uw (ver)bouwplannen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).