Persverklaring college van B&W inzake 'Onafhankelijk feitenonderzoek inclusiviteitsrapport'

Het Arnhemse college van burgemeester en wethouders heeft Bureau Strated Consulting opdracht gegeven een onafhankelijk feitenonderzoek te doen naar de gebeurtenissen rondom een inclusiviteitsrapport van de universiteit van Tilburg. Doel was een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gang van zaken rondom dit rapport. Het college heeft het feitenonderzoek vandaag naar de gemeenteraad gestuurd. Het college onderschrijft de conclusies en omarmt de aanbevelingen.

De aanleiding om een feitenonderzoek te laten doen was dat het inclusiviteitsrapport (onderzoek naar diversiteit in de personeelssamenstelling van de gemeente) van de universiteit van Tilburg, niet direct met de gemeenteraad was gedeeld, ondanks dat de gemeenteraad daarom vroeg. Het college liet een feitenonderzoek doen naar hoe dit binnen de gemeentelijke organisatie is gelopen. 

Wethouder Jan van Dellen namens het college: "Wij zijn ontdaan door de stevige conclusies die het rapport bevat. De gemeenteraad is onvolledig en onjuist geïnformeerd over het inclusiviteitsrapport en dat mag nooit gebeuren. Strated Consulting geeft in hun feitenonderzoek een heldere en uitgebreide analyse van hoe dit heeft kunnen gebeuren. Verder schrijft Strated Consulting dat meerdere ambtenaren zich in dit traject onveilig hebben gevoeld. Dat zijn conclusies waar we als college van schrikken. Dit rapport en de aanbevelingen die erin staan, helpen ons om vervolgstappen te zetten om onze organisatie zodanig te verbeteren dat dit soort situaties niet meer voorkomen." 

In het rapport van Strated Consulting staan diverse aanbevelingen, onder andere over de informatievoorziening binnen de organisatie en naar de raad. Het college ervaart dat de informatievoorziening aan de gemeenteraad soms tot ergernis leidt bij raadsleden. Het college vindt het belangrijk dat de informatievoorziening vanuit het college proactief is en goed aansluit bij de behoefte van de raad. Het college wil daarom met de gemeenteraad bespreken hoe dat beter kan, mede op basis van de aanbevelingen uit het feitenonderzoek. 

De bevindingen uit het feitenrelaas van Strated Consulting hebben het college aangegrepen. Een onderzoek dat niet gepubliceerd wordt, omdat de kwaliteit wordt betwijfeld, dat mag nooit meer gebeuren. Strated Consulting vernam een opeenvolging aan onnauwkeurigheden en onduidelijke beslissingen, met vervolgens als grootste misverstand dat de betwijfelde kwaliteit van een rapport betekent dat het rapport als niet-bestaand mag worden beschouwd. Verkeerde veronderstellingen als deze verwacht het college te kunnen voorkomen met gerichte trainingen en cursussen.

Het college trekt het zichzelf aan dat zij bij dit onderzoek onvoldoende weet hadden van de gang van zaken. Daarom wil het college de wijze van werken van beleidsvorming aanscherpen.

Het college vindt het verder van groot belang dat medewerkers zich binnen de organisatie vrij voelen om kritische opmerkingen te maken. Dit is in dit dossier niet goed gegaan. Het college wil weten of het gevoel van onveiligheid breder in de organisatie leeft. 

In de tussentijd is het college doorgegaan met inspanningen om de gemeentelijke organisatie meer een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij. Niet voor niets staat in het feitenonderzoek te lezen dat de aanbevelingen van de universiteit van Tilburg ter harte zijn genomen. Het college kijkt verder welke bevindingen en aanbevelingen nog niet, of onvoldoende zijn opgepakt en of dat alsnog moet gebeuren. 

De raadsbrief en het eindrapport zijn te lezen op het raadsinformatiesysteem