Veelgestelde vragen over zorg en welzijn

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de zorg. Dit overzicht wordt aangevuld.

Staat uw vraag hier niet tussen? Kijk dan even tussen de vragen en antwoorden van het RIVM.

Komt mijn huishoudelijke hulp nog wel? 

U kunt een beroep blijven doen op hun huishoudelijke hulp. In de meeste gevallen kan de aanbieder nog steeds huishoudelijke hulp inzetten. Daarbij wordt rekening gehouden met huishoudelijke hulpen die zelf (kleine) kinderen hebben en daardoor niet altijd volledig inzetbaar zijn. Aanbieders regelen daarvoor flexibele inzet van huishoudelijke hulp om zoveel mogelijk inwoners te helpen. 

Hoe zit het met de intramurale of instellingszorg?

Informatie over intramurale zorg en corona vindt u op de website van GGZ Nederland en Verenso (vereniging van specialisten ouderengeneeskunde). 

Kan ik nog een beroep doen op de sociale wijkteams en hun wijkcoaches? 

Inwoners kunnen via telefoon en verschillende digitale kanalen (zoals WhatsApp, e-mail) contact opnemen en houden met de sociale wijkteams en de individuele wijkcoaches. Het serviceteam is normaal bereikbaar via 088-226 00 00. De wijkcoaches werken thuis en kunnen hier gebruik maken van alle voorzieningen die zij nodig hebben, om hun taken goed uit te voeren. De keukentafelgesprekken gaan dus ook telefonisch, tenzij de veiligheid van de inwoner in geding is. Vanaf 1 juni gaan de wijkcoaches van de Sociale Wijkteams ook weer face-to-face keukentafelgesprekken inplannen met nieuwe inwoners. Voorafgaand aan elke afspraak wordt een afweging gemaakt op welke wijze deze afspraak veilig kan plaatsvinden door middel van een coronacheckgesprek, zie hiervoor de informatie op de website van de Sociale Wijkteams.

Alle locaties zijn gesloten en de inloopspreekuren gaan niet door. Op de website van de wijkteams staan steeds de actuele informatie en stand van zaken vermeld. Daarnaast zetten de wijkteams de diverse socialemediakanalen in, zoals Facebook en Twitter. De informatie is ook op de verschillende locaties in de wijken opgehangen.

Hoe zit het met de welzijnsorganisaties? 

Met welzijnsorganisaties als SWOA, MVT, Rijnstad, AM Support en Presikhaaf University stemmen we af hoe ze de ondersteuning, mogelijk op een alternatieve manier, aan kunnen blijven bieden. Het gaat dan om laagdrempelige groepsactiviteiten voor kwetsbare ouderen, maaltijdvoorziening, jongerenwerk.

Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg (MVT), Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) en Rijnstad slaan daarnaast samen met de gemeente de handen ineen en richten een stedelijk telefoonnummer (026-3127702 10:00-16:00uur) en hulpwebsite www.voorelkaarinarnhem.nl op. Sociaal werkers en vrijwilligers staan klaar voor inwoners die vragen hebben en praktische hulp kunnen gebruiken. Daarnaast gaan de medewerkers en vrijwilligers ook actief met de bij hen bekende inwoners bellen om te kijken hoe het hen gaat.

Hoe staat het met het asiel- en vluchtelingenwerk? 

Ook hier wordt meer op afstand gewerkt. Spreekuren op locatie vinden nog wel plaats, mogelijk met aangepaste tijden en dagen. 

Welke maatregelen neemt gemeente Arnhem om daklozen te beschermen?

De opvangvoorzieningen volgen alle richtlijnen van het RIVM. Zo letten we bijvoorbeeld scherp op hygiëne. Bij IrisZorg wordt iedereen die dat wilt dagelijks getemperatuurd. Bij vermoeden van een besmetting nemen de opvangvoorzieningen contact op met de huisarts of met de corona-hulplijn. Doet zich een besmetting voor? Dan wordt deze persoon waar mogelijk binnen de opvangvoorziening in isolatie geplaatst. Is dit niet mogelijk? Dan wordt in overleg met de GGD en de gemeente bekeken waar dit wel kan. Niemand wordt zomaar weer de straat op gestuurd bij een besmetting of een vermoeden daarvan. Of iemand wel of niet verzekerd is, heeft hier ook geen invloed op. 

Wat inloopvoorzieningen betreft is Kruispunt alleen open voor daklozen tijdens aangepaste openingstijden. Het inloophuis Sint Marten is gesloten. De medewerkers en vrijwilligers houden contact met kwetsbare bezoekers en zoeken naar manieren om samen met andere wijkinitiatieven en organisaties iets te betekenen voor kwetsbare wijkbewoners. 

Daklozen worden op verschillende locaties opgevangen, afhankelijk van zijn/haar situatie. De daklozen kunnen zich melden voor opvang bij IrisZorg Remisestraat (volwassenen), Stoelenproject (volwassenen), Jonahuis (jongeren 18-27). Deze instellingen bepalen samen VGGM welke opvanglocatie passend is.

De intake van daklozen die een beroep doen op opvang bij IrisZorg, Pactum (Jonahuis) en Leger des Heils wordt waar mogelijk telefonisch afgehandeld. Bij de Doorstroomvoorziening Remisestraat IrisZorg, Gezinsopvang (Leger des Heils), Jonahuis Pactum, Stoelenproject De Duif, Kruispunt en Droombankje worden alle richtlijnen van het RIVM gevolgd. Een aantal opvangvoorzieningen is begonnen met preventie in de vorm van 'scholing', bijvoorbeeld over social distancing.

Welke gevolgen heeft het coronavirus voor het verstrekken van hulpmiddelen? 

Kijk hiervoor op de website van medipoint. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar wmo.arnhem@medpoint.nl. U kunt ook bellen naar 026 32 02 380.

In Arnhem zijn verschillende locaties waar u op vertoon van een pasje een scootmobiel kunt huren. U kunt nog bij drie poolpunten een scootmobiel lenen:
•    Winkelcentrum Kronenburg, Kronenburgpassage 101
•    Medipoint WMO Showroom, Hazenkamp 24
•    Zorg en Welzijn Arnhem, Kramersgildeplein 1 (nabij winkelcentrum Presikhaaf)

Hoe zit het met doelgroepenvervoer?

Het leerlingenvervoer, vervoer naar jeugdwet instellingen, vervoer naar dagbesteding en het vraagafhankelijk vervoer (regiotaxi) wordt in Arnhem uitgevoerd door Avan. Daar lees je hieronder meer over.

Rijdt Avan nog?
Avan rijdt nog, al is het wel minder aangezien er minder vraag is naar vervoer en er ook minder chauffeurs beschikbaar zijn. Avan roept u op om enkel te reizen als het noodzakelijk is en u in goede gezondheid bent. Hierbij wordt verwezen naar de richtlijnen van de RIVM. Op dit moment wordt bekeken of de richtlijnen die gelden voor het gebruik van mondkapjes in het OV ook gelden als u gebruik maakt van Avan. Wilt u meer weten over het rijden van Avan in deze tijd dan kunt u kijken op de website avan-vervoer.nl of bellen met de klantenservice van Avan telefoonnummer: 0900-463 65 26.

Kan ik nog contant betalen?
Dat kan nog steeds, maar u dient er op te letten dat er geen hand-op-hand contact met de chauffeur plaatsvindt. Wij adviseren daarom om gebruik te maken van de pin mogelijkheden in de taxi(busje)s.

Kan ik gebruik maken van leerlingenvervoer?
Indien er al een toewijzing leerlingenvervoer is en u wilt in deze periode ook gebruik maken van het leerlingenvervoer dan kan dat in sommige situaties, bijvoorbeeld als beide ouders werkzaam zijn in vitale beroepen of school toestemming heeft gegeven voor opvang. U kunt hierover contact opnemen met de wijkcoach of met de klantenservice van de Sociale Wijkteams.

Vanaf 11 mei gaan basischolen, opvang en speciaal onderwijs weer (deels) open. Ook het routevervoer naar basisscholen en kinderdagopvang wordt deels weer opgestart. Voor meer informatie over leerlingenvervoer kunt u terecht op de website van Avan.

Normaal wordt ik door de regiotaxi (Avan) bij mijn kamer opgehaald en nu niet meer, hoe kan dat?
In lijn met de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die in het OV worden genomen, wordt er momenteel geen kamer tot kamer vervoer (ophalen bij de kamer in een instelling/verzorgingshuis) uitgevoerd. Dit geeft namelijk een extra risico tot besmetting voor chauffeurs en daarmee ook voor andere reizigers van Avan. Tot verder bericht brengen chauffeurs u tot aan de voordeur/centrale ingang. U wordt verzocht er zelf voor te zorgen dat indien nodig iemand klaar staat om u verder naar uw kamer te brengen of ervoor te zorgen dat u klaarstaat bij de voordeur/centrale ingang om opgehaald te worden.

Heeft u andere vragen over het vervoer met Avan? Bel dan naar 0900-463 65 2 of kijk op avan-vervoer.nl.

Is er nog dagbesteding voor ouderen?

Het kabinet heeft aangegeven dat de dagbesteding per 1 juni weer open kan gaan. Begin mei is er vanuit het ministerie van VWS al een handreiking gepubliceerd over de mogelijkheden van het organiseren van dagbesteding op locatie. Naar aanleiding hiervan is een inventarisatie gedaan onder aanbieders van dagbesteding in Arnhem over het organiseren van coronaproof dagbesteding op locatie. Uit de inventarisatie blijkt dat aanbieders de dagbesteding op locatie geleidelijk weer opbouwen. De meeste aanbieders zijn of al begonnen met het aanbieden van dagbesteding op locatie of zullen dit vanaf begin juni doen. Er wordt gewerkt met kleinere groepsgroottes en verspreiding over de ruimtes en tijd. Daarnaast kijkt de aanbieder of inwoners zich aan de 1,5 meter afstand kunnen houden en maakt samen met de betrokkenen een afweging gemaakt tussen fysieke kwetsbaarheid en aanwezigheid op de dagbesteding. De dagbestedingslocaties die zich in een verpleeghuis bevinden kijken nu op basis van de nieuwe bezoekersregelingen welke mogelijkheden er zijn (inwoners vanuit de Wmo worden beschouwd als bezoekers omdat zij niet op locatie wonen).

Inwoners die ervoor kiezen om nog niet gebruik te maken van het aanbod op locatie of inwoners die hiervoor fysiek te kwetsbaar zijn, blijven alternatieve ondersteuning ontvangen. Wij vragen aanbieders de alternatieve ondersteuning door te ontwikkelen zodat er aan de doelen wordt gewerkt zoals dit normaal gesproken werd gedaan op locatie. Hierbij is er ook nadrukkelijk aandacht voor het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger. Wij vragen aanbieders om de RIVM maatregelen hierbij te volgen. Indien noodzakelijk wordt geschakeld met de casemanager, wijkcoach, en het netwerk van de inwoner. 

Hierbij wordt zo goed mogelijk gekeken of de vrijwilligers van de zorgaanbieder, die van het Rode Kruis of die van www.voorelkaarinarnhem.nl iets kunnen betekenen. 

Hoe is de zorg geregeld voor kinderen in onveilige situaties?

Voor kinderen die in onveilige situaties terecht komen, is er zorg geregeld. Hiervoor werken sociale wijkteams en Veilig Thuis samen. Als er vanuit Veilig Thuis een ernstig signaal van onveiligheid binnenkomt, zijn de wijkteams beschikbaar om huisbezoeken te doen en de situatie in te schatten. Het kan zijn dat zij ervoor kiezen om zorg in te zetten. 

Heeft u vragen over ondersteuning, jeugdhulp of Veilig Thuis? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij het sociaal wijkteam of bel naar 088- 226 0000. Heeft u vragen over de noodopvang? Neem dan contact op met de gemeente via noodopvangkinderen@arnhem.nl.

Kunnen kinderen in onveilige situaties worden opgevangen door de noodopvang?

Als er sprake is van een nijpende thuissituatie en er zorgen zijn om het kind, kunnen deze kinderen in uitzonderingsgevallen ook naar de noodopvang. Het centrale schakelpunt hiervoor is het sociale wijkteam. Zij overleggen met onderwijs, kinderopvang en zorgaanbieders wat nodig is voor het kind. Heeft u vragen over de noodopgang? Neem dan contact op met de gemeente via noodopvangkinderen@arnhem.nl

Waar kan ik terecht met vragen over kinderen in onveilige situaties? 
  • Neem contact op met Veilig Thuis voor advies of om een melding te doen. Veilig Thuis is het meld- en adviespunt van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar op 0800-2000. Je kunt ook online een melding doen op de website van Veilig Thuis.  
  • Bel het sociale wijkteam. Zij kijken bijvoorbeeld of noodopvang op school of kinderopvang voor kinderen in een onveilige situatie nodig is.
  • Kinderen kunnen bellen met de Kindertelefoon op 0800-0432 of chatten via www.kindertelefoon.nl.
  •  Is het een acute situatie? Bel 112.
Is Werkbedrijf Scalabor nog geopend?

Scalabor is nog steeds geopend. Een deel van de medewerkers van Scalabor heeft behoefte aan structuur en regelmaat, die Scalabor zoveel als mogelijk wilt blijven bieden. Daarnaast vindt Scalabor het van belang dat een aantal vitale opdrachten in de regio doorgaan, zoals schoonmaak en onderhoud van de openbare ruimte. 

Het arbeidsontwikkelcentrum van Scalabor is weer open. 

Zijn de Voedselbank en Kledingbank nog open en gaat stichting Leergeld nog op bezoek?

De Voedselbank is gewoon open, op andere tijden en op afspraak. In Arnhem-Noord is locatie Bruningweg het uitgiftepunt. In Zuid is de winkel open. Inwoners die door corona in de problemen zijn, kunnen een noodvoedselpakket aanvragen. Hierover lees je meer op de website van de voedselbank Arnhem. Verder geef Stichting Leergeld op afspraak laptops en fietsen uit. Er zijn geen huisbezoeken.