Aansprakelijkstelling gemeente

Soms lijdt een burger schade, waarvoor hij de gemeente aansprakelijk vindt en die hij wil verhalen op de gemeente.

Of de gemeente ook daadwerkelijk aansprakelijk is, hangt van een aantal omstandigheden af. We noemen de volgende:

  1. De gemeente heeft een onrechtmatige daad begaan: indien hiervan sprake is geweest, kan dit leiden tot aansprakelijkheid van de gemeente en de verplichting om de hierdoor ontstane schade te vergoeden.
  2. Een gebrek aan een gebouw, een weg of een riool in eigendom van de gemeente leidt tot schade aan personen of zaken: ook dit kan leiden tot aansprakelijkheid en een schadevergoedingsplicht van de gemeente.

Let op: voordat u uw schadeclaim indient bij de gemeente Arnhem, is het zinvol om na te gaan of u zelf verzekerd bent voor de geleden schade. Indien dit het geval is, doet u er verstandig aan uw schade te melden bij uw verzekeraar. Uw verzekeraar kan de schade proberen te verhalen op de gemeente.

U stelt de gemeente aansprakelijk

Het aansprakelijk stellen van de gemeente kan door het invullen van een online formulier.

Gemeente aansprakelijk stellen

U kunt ook een brief sturen naar de gemeente. In de brief vermeldt u de volgende informatie:

  • NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres
  • uw IBAN
  • een duidelijke omschrijving van de opgelopen schade
  • een bewijs van de opgelopen schade, bijvoorbeeld een expertiseverslag
  • een bewijs van de datum en tijdstip van het ontstaan van de schade
  • een verklaring van het voorval, bijvoorbeeld een proces-verbaal
  • de hoogte van schade
  • de reden waarom u van mening bent dat de schade vergoed moet worden door de gemeente

Bewijsstukken zoals foto's, getuigenverklaringen, processen-verbaal, expertiseverslagen en dergelijke kunt u bij uw brief voegen. Het bijvoegen van relevante bewijsstukken versnelt de behandeling van uw schadeclaim.

U kunt uw claim sturen naar:
Gemeente Arnhem
T.a.v. Intergemeentelijke bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie
Postbus 5465
6802 EL Arnhem

De gemeente beoordeelt na ontvangst uw schadeclaim. Als blijkt dat na de beoordeling duidelijk wordt dat de verantwoordelijkheid van de schade bij de gemeente Arnhem ligt, dan wordt de schade vergoed.

Rechtsbescherming

Tegen deze beoordeling kunt u geen bezwaar maken, aangezien deze beoordeling geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
U kunt wel een gerechtelijke procedure starten bij de Rechtbank Arnhem. Houd u er rekening mee dat u deurwaarders- en griffiekosten moet maken. Deze kosten kunt u (gedeeltelijk) terugvorderen als u in het gelijk wordt gesteld.