Wie is wie?

Voorzitter van de gemeenteraad en vicevoorzitter

De raad heeft een voorzitter en een vicevoorzitter (plaatsvervangend voorzitter). Burgemeester Marcouch is de voorzitter van de raad. De voorzitter wordt bijgestaan door de griffier. De voorzitter opent de raadsvergadering, zit deze voor en sluit de raadsvergadering. De voorzitter let erop dat de vergadering goed en volgens de regels verloopt. Ook bewaakt de voorzitter de agenda, let op de tijd en zorgt ervoor dat de raadsleden hun mening kunnen uiten. Het komt voor dat de burgemeester als lid van het college (burgemeester en wethouders) moet optreden. Dan neemt de vicevoorzitter (Klaartje Koorn, CDA) de plek van de voorzitter over. Dit geldt ook als de voorzitter verhinderd is. De vicevoorzitter is de voorzitter van het Presidium. 

Raadsleden 

De raad van Arnhem heeft 39 raadsleden van 14 verschillende politieke partijen. 

Fractievolgers

Een fractievolger is iemand die namens zijn politieke partij commissievergaderingen kan bijwonen. Het verschil met een gemeenteraadslid is dat een fractievolger niet door het volk is verkozen en dus geen stemrecht heeft in raadsvergaderingen. Tijdens een raadsperiode kan een partij maximaal drie personen tegelijkertijd als fractievolger aanwijzen. Een partij kan tijdens een raadsperiode maximaal vijf personen aanwijzen als fractievolger. Fractievolgers worden benoemd door de raad. Op dit moment zijn er in Arnhem 24 fractievolgers van verschillende partijen beëdigd.

Presidium

Het Presidium bestaat uit de voorzitter van de raad (de burgemeester), de vicevoorzitter (plaatsvervangend voorzitter), de fractievoorzitters en de griffier. Het Presidium heeft een adviserende rol richting de raad over de organisatie, de werkzaamheden en het functioneren van de raad. Het Presidium komt vóór een volledige besluitvormende vergadering (raadsvergadering) bijeen. De vergaderingen van het Presidium zijn niet openbaar.

Commissies

In elke gemeenteraad zijn er meerdere commissies die deelonderwerpen behandelen. Raadsleden kunnen lid zijn van een commissie of van meerdere commissies tegelijk. Hieronder worden de verschillende commissies benoemd.

Commissie Werkgeverschap griffie

De raad is de werkgever van de griffie. De Commissie Werkgeverschap griffie voert de rol als werkgever van de griffie uit. De Commissie Werkgeverschap griffie bestaat uit drie raadsleden (inclusief de vicevoorziiter, plaatsvervangend voorzitter). De commissie ziet toe op het functioneren van de griffier. Ook geeft de commissie invulling aan de taken van de griffie. De vergaderingen van de Commissie Werkgeverschap zijn niet openbaar.

Auditcommissie

De raad moet de gemeentelijke organisatie kunnen controleren. De Auditcommissie ondersteunt de raad met zijn financiële taken en verantwoordelijke taken. De Auditcommissie heeft zeven leden van verschillende politieke partijen. De commissie adviseert de raad over de opdracht aan de accountant. De commissie overlegt met de accountant over de jaarrekening en het rapport die de accountant opstelt. Ook coördineert de commissie de (financiële) onderzoeken van de accountant, het college (van burgemeester en wethouders) en de Rekenkamer. De vergaderingen van de Auditcommissie zijn openbaar. 

Agendacommissie

De raad heeft een Agendacommissie die bestaat uit de vicevoorzitter (plaatsvervangend voorzitter), de voorzitters van de raadskamer (maximaal één per partij) en maximaal één partijlid van de overige partijen. De Agendacommissie bereid voorlopige agenda’s voor raadsvergaderingen en commissievergaderingen voor en stelt ze vast. De Agendacommissie stelt ook de vergadercyclus van de Politieke Avond vast. De vergaderingen van de Agendacommissie zijn openbaar.

Dagelijks Bestuur Agendacommissie 


De Agendacommissie heeft het Dagelijks Bestuur de taak gegeven om de agenda’s vast te stellen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit leden van de Agendacommissie en de vicevoorzitter (plaatsvervangend voorzitter) van de raad. De vicevoorzitter is de voorzitter van het Dagelijks Bestuur. De vier leden veranderen iedere drie maanden volgens een vastgesteld schema. 

Raadswerkgroepen

Raadsleden werken ook samen in werkgroepen. Deze werkgroepen richten zich op bepaalde onderwerpen of thema’s en gaan hier dieper op in. De raad heeft verschillende raadswerkgroepen. Deze worden hieronder benoemd.

Raadswerkgroep Regionale Samenwerking

De raadswerkgroep Regionale Samenwerking bestaat al sinds 2019 en vergadert regelmatig. In de werkgroep wordt besproken hoe de gemeente Arnhem omgaat met haar regionale partners en hoe er tussen bijvoorbeeld de regio-gemeenten beter afgestemd kan worden. Er zijn meerdere partijen vertegenwoordigd binnen de raadswerkgroep.

Raadswerkgroep Reflectie Reglement van Orde

De Raadswerkgroep Reflectie Reglement van Orde is gestart in 2023 en komt regelmatig samen om te kijken naar het Reglement van Orde (RvO). Het RvO regelt alle zaken over hoe de raad van Arnhem vergadert. Verschillende raadsleden werken samen om te komen tot aanpassingen of verbeteringen van het RvO.

Raadswerkgroep Burgerparticipatie

De raadswerkgroep Burgerparticipatie bestaat sinds een aantal jaren en bespreekt hoe de gemeente omgaat met burgerparticipatie in de breedte. Het gaat hierbij dus niet over hoe specifieke voorstellen behandeld worden, het gaat om het beleid rondom burgerparticipatie.

Raadswerkgroep Stadsontwikkeling

De raadswerkgroep Stadsontwikkeling is door de raad opgericht zodat raadsleden op de hoogte gehouden kunnen worden over de grote opgaven die op de gemeente afkomen. Het gaat hierbij om alle zaken die vallen onder stadsontwikkeling/verstedelijking. Denk hierbij aan grote bouwplannen, transformaties van bestaande gebieden en mobiliteit binnen de gemeente.

Griffier en griffie

Griffier

Elke raad moet een griffier hebben. De griffier (Jozef Kersten) is het eerste aanspreekpunt van de raad. De griffier ondersteunt en adviseert de raad. De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en zit naast de voorzitter (burgemeester Marcouch) om hem te ondersteunen in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier ziet er op toe dat de raadsvergadering verloopt via de regels. Ook ondertekent de griffier alle stukken van de raad. De griffier heeft een onafhankelijke en eindverantwoordelijke positie met directe verantwoording aan de raad. De griffier is daarnaast het hoofd van de griffie.
 

Afdeling griffie

De griffier en de medewerkers van de griffier worden samen de 'griffie' genoemd. De griffie ondersteunt en adviseert politieke partijen en raadsleden. De griffie van Arnhem bestaat uit negen medewerkers:

  • één griffier;
  • vijf raadsadviseurs 
  • twee griffiemedewerkers
  • één raadscommunicatieadviseur;

Een aantal taken van de griffie zijn het voorbereiden, plannen en ondersteunen van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook doet de griffie de secretariële, procesmatige, inhoudelijke en administratieve ondersteuning. En verzorgt de communicatie over het werk van de raad.

Rekenkamer

De Rekenkamer ondersteunt de raad bij zijn controlerende taak. De raad en stad krijgen zo een beeld hoe de gemeente het geld besteedt en welke plannen behaald zijn. De Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid (heeft de gemeente het beleid haar doelen bereikt?), doelmatigheid (heeft de gemeente het geld goed besteed?) en rechtmatigheid (houdt de gemeente zich aan de regels en wetten?). De Rekenkamer schrijft de conclusies en adviezen in een rapport. Het rapport presenteert de Rekenkamer aan de raad en stad. De raad en het college (van burgemeester en wethouders) voeren hierover een debat. Daarna kan de raad eventueel een besluit nemen. De Rekenkamer van Arnhem bestaat uit drie leden en heeft eigen ondersteuning.