Klimaatplan gemeente

We hebben als gemeentelijke organisatie een Klimaatplan uitgewerkt waarin  onze CO2-footprint en CO2-reductiemaatregelen en -doelen voor de komende jaren zijn vastgesteld. 

Om de klimaatverandering te beperken is het belangrijk dat de uitstoot van broeikasgassen sterk vermindert. Dit betekent dat er ook in Arnhem een overgang moet plaatsvinden van fossiele energie naar schone energie. Ook de gemeente heeft daarin een taak. We willen dan ook het goede voorbeeld geven en dat aan onze inwoners, bedrijven en andere organisaties laten zien. Dat doen we onder andere door een Klimaatplan vast te stellen en ons te laten certificeren voor de zogeheten CO2-prestatieladder. 

We hebben de ambitie om ons eind 2019 te laten certificeren op niveau 3 van deze ladder. Een certificaat op de CO2-Prestatieladder laat naar de buitenwereld zien wat we doen om de uitstoot van CO2 en het gebruik van energie te verlagen. Het helpt ons ook om onze ambities voor energie en klimaat werkelijkheid te maken. Er zijn al verschillende maatregelen uitgevoerd, zoals regionaal opgewekte groene stroom door de gemeente Arnhem en het Sportbedrijf, zonnepanelen op de eigen panden, het gefaseerd vervangen van openbare verlichting door LED-lampen en het verduurzamen van het wagenpark. 

U leest meer over onze doelstellingen en aanpak in ons Klimaatplan (pdf, 441kB).

CO2-footprint 2018

De CO2-footprint in 2018 voor de gemeentelijke organisatie (gemeente Arnhem, Sportbedrijf Arnhem en Scalabor) bedroeg 5.387 ton CO2. Hieronder vallen de directe emissies als gevolg van aardgasverbruik en brandstofverbruik door (bedrijfs)wagens, materieel en doelgroepenvervoer en de indirecte emissies als gevolg van ingekochte elektriciteit en stadswarmte, zakelijke ov-reizen, zakelijke vliegreizen en gedeclareerde zakelijke kilometers.

CO2-footprint: zakelijke autoreizen 6%, elektriciteit 4%, aardgas verwarming 24%, stadswarmte 17%, doelgroepenvervoer 12%

Ambities

Onze uiteindelijke ambitie is een energieneutrale en klimaatneutrale gemeentelijke organisatie. In 2021 is een plan klaar waarin we de plannen en doelen voor de lange termijn richting 2030 hebben uitgewerkt. We willen in 2023 40% CO2-reductie hebben bereikt ten opzichte van 2018. Afgezet tegen een footprint van 5.387 ton CO2 in 2018 betekent dat een verlaging van 2.155 ton CO2, dus een footprint van 3.232 ton CO2 in 2023.

Voor het behalen van de doelstellingen volgen we de Plan-Do-Check-Act cyclus. Halfjaarlijks rapporteren en communiceren we onze voortgang ten opzichte van deze doelstelling. Afhankelijk van de besluitvorming over investeringsvoorstellen kunnen we, conform de PDCA-cyclus, het pakket aan maatregelen bijstellen en / of aanvullen. Dit geldt ook voor de  ambitieuze maar ook haalbare doelstellingen.
We hebben de ambitie om ons eind 2019 te laten certificeren op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder, vervolgens voor niveau 4 in 2021 en voor niveau 5 in 2023. Deze hogere niveaus helpen ons het nodige inzicht te krijgen om ook richting klimaatneutraliteit in de keten te werken. 

CO2-reductiemaatregelen

De belangrijkste maatregelen voor het behalen van de CO2-reductiedoelstelling zijn:

  • Verduurzamen van en besparen in de panden (doorlopend)
  • Overstappen op en verder vergroenen van groene stroom (uiterlijk 2023)
  • Duurzaam aanbesteden doelgroepenvervoer (2019)
  • Energieneutrale gemeentewerf (uiterlijk 2023)
  • Verduurzamen wagenpark en stimuleren alternatieve vormen van vervoer (doorlopend)

Met onze maatregelen wordt in totaal 40% CO2-reductie gerealiseerd. Een belangrijke algemene maatregel, die alle andere maatregelen ondersteunt, is het verbeteren van het inzicht in het energieverbruik. Dit maakt het beter mogelijk om te sturen op basis van gedetailleerde verbruiksgegevens en zo effectief energiemanagement toe te passen en te verbeteren. Het inventariseren en volgen van effecten van maatregelen staat daarbij centraal. 

Voor meer informatie, mail maud.wolf@arnhem.nl.

Zonnepanelen op het dak van het stadhuis