Klimaatplan gemeente

We hebben als gemeentelijke organisatie een Klimaatplan uitgewerkt waarin  onze CO2-footprint en CO2-reductiemaatregelen en -doelen voor de komende jaren zijn vastgesteld. 

Om de klimaatverandering te beperken is het belangrijk dat de uitstoot van broeikasgassen sterk vermindert. Dit betekent dat er ook in Arnhem een overgang moet plaatsvinden van fossiele energie naar schone energie. Ook wij hebben daarin een taak. We willen dan ook het goede voorbeeld geven en dat aan onze inwoners, bedrijven en andere organisaties laten zien. Dat doen we onder andere door een klimaatplan vast te stellen en ons te laten certificeren voor de zogeheten CO2-prestatieladder. 

Eind 2019 zijn we gecertificeerd voor niveau 3 en dit jaar hebben we de ambitie om ons te certificeren voor niveau 4. Een certificaat (pdf, 1MB) op de CO2-Prestatieladder laat naar de buitenwereld zien wat we doen om de uitstoot van CO2 en het gebruik van energie te verlagen. Het helpt ons ook om onze ambities voor energie en klimaat werkelijkheid te maken. Er zijn al verschillende maatregelen uitgevoerd, zoals regionaal opgewekte groene stroom door ons en het Sportbedrijf, zonnepanelen op de eigen panden, het gefaseerd vervangen van openbare verlichting door LED-lampen en het verduurzamen van het wagenpark. 

U leest meer over onze doelstellingen en aanpak in ons Klimaatplan (pdf, 441kB).

CO2-footprint 2020

De CO2-footprint over 2020 van Scalabor, Sportbedrijf Arnhem en ons was al 20% lager dan die in 2018. De CO2-footprint bedroeg 4.424 ton CO2. Een deel van die verlaging komt door corona, maar ook door genomen maatregelen. Naast CO2-reductie is het verlagen van het energieverbruik een belangrijk doel en ook daaraan hebben we voldaan. Als we op deze weg doorgaan met de ingezette duurzaamheids- en milieu-maatregelen, dan liggen we op koers om in 2023 40% meer CO2-reductie te realiseren dan in 2018 nog het geval was.

In 2020 bedroeg onze CO2-footprint 4.424 ton. In de taartdiagram kunt u zien hoe die koek verdeeld is.

CO2-footprint 2019

De gemeente Arnhem, arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor en Sportbedrijf Arnhem zijn goed op weg met hun gezamenlijke klimaat- en energie-ambities. Uit de meest recente CO2-footprint blijkt namelijk een lichte daling in vergelijking met 2018.

De maatregelen die grote impact hebben op onze CO2-footprint moeten we nog nemen en zijn nog niet terug te zien in die van 2019, maar toch hebben we al een lichte daling te pakken van onze CO2-footprint.

Uitstoot gedaald

In 2019 bedroeg de CO2-footprint 5.348 ton CO2. Deze uitstoot werd vooral veroorzaakt door elektriciteitsverbruik van panden en openbare ruimte, aardgas en stadswarmte voor panden en het doelgroepenvervoer. Ten opzichte van 2018 is de uitstoot in 2019 met 3,3% gedaald.

De belangrijkste dalingen in de footprint zitten in een lager aardgasverbruik bij het Sportbedrijf, een lager gebruik van stadswarmte bij zowel de gemeente als Scalabor en het opwekken van stroom door zonnepanelen op de panden. Op het gebied van mobiliteit laat ook het wagenpark een lager verbruik zien in 2019. 

De gezamenlijke reductiedoelstelling is 40% in 2023 ten opzichte van 2018. Hoewel er nu dus al een kleine reductie zichtbaar is, zal het effect van veel van de kernmaatregelen pas zichtbaar worden vanaf 2020. Daarbij zijn vooral het overstappen op groene stroom (uiterlijk 2023), verdere verduurzaming van het wagenpark en van het doelgroepenvervoer en een energieneutrale gemeentewerf (uiterlijk 2023) belangrijke maatregelen.

Verbeteringen 

Naast de eigenlijke reductiemaatregelen is afgelopen periode veel aandacht besteed aan o.a. interne communicatie, bewustwording en gedragsverandering. Ook zijn grote stappen gezet in het verbeteren van het inzicht in de energieverbruiken van het vastgoed en hebben alle aansluitingen van openbare verlichting inmiddels een slimme meter. De klimaat- en energie-ambities hebben de organisaties gezamenlijk vastgelegd in het Klimaatplan.​​​ Daarin staan ook allerlei concrete maatregelen genoemd. 

Footprint_2019

CO2-footprint 2018

De CO2-footprint in 2018 voor de gemeentelijke organisatie (gemeente Arnhem, Sportbedrijf Arnhem en Scalabor) bedroeg 5.387 ton CO2. Hieronder vallen de directe emissies als gevolg van aardgasverbruik en brandstofverbruik door (bedrijfs)wagens, materieel en doelgroepenvervoer en de indirecte emissies als gevolg van ingekochte elektriciteit en stadswarmte, zakelijke ov-reizen, zakelijke vliegreizen en gedeclareerde zakelijke kilometers.

CO2-footprint: zakelijke autoreizen 6%, elektriciteit 4%, aardgas verwarming 24%, stadswarmte 17%, doelgroepenvervoer 12%

Ambities

Onze uiteindelijke ambitie is een energieneutrale en klimaatneutrale gemeentelijke organisatie. In 2021 is een plan klaar waarin we de plannen en doelen voor de lange termijn richting 2030 hebben uitgewerkt. We willen in 2023 40% CO2-reductie hebben bereikt ten opzichte van 2018. Afgezet tegen een footprint van 5.387 ton CO2 in 2018 betekent dat een verlaging van 2.155 ton CO2, dus een footprint van 3.232 ton CO2 in 2023.

Voor het behalen van de doelstellingen volgen we de Plan-Do-Check-Act cyclus. Halfjaarlijks rapporteren en communiceren we onze voortgang ten opzichte van deze doelstelling. Afhankelijk van de besluitvorming over investeringsvoorstellen kunnen we, conform de PDCA-cyclus, het pakket aan maatregelen bijstellen en / of aanvullen. Dit geldt ook voor de  ambitieuze maar ook haalbare doelstellingen.
Najaar 2019 is Arnhem gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. De ambitie is er om in 2021 niveau 4 te behalen en niveau 5 in 2023 Deze hogere niveaus helpen ons het nodige inzicht te krijgen om ook richting klimaatneutraliteit in de keten te werken. 

CO2-reductiemaatregelen

De belangrijkste maatregelen voor het behalen van de CO2-reductiedoelstelling zijn:

  • Verduurzamen van en besparen in de panden (doorlopend)
  • Overstappen op en verder vergroenen van groene stroom (uiterlijk 2023)
  • Duurzaam aanbesteden doelgroepenvervoer (2019)
  • Energieneutrale gemeentewerf (uiterlijk 2023)
  • Verduurzamen wagenpark en stimuleren alternatieve vormen van vervoer (doorlopend)

Met onze maatregelen wordt in totaal 40% CO2-reductie gerealiseerd. Een belangrijke algemene maatregel, die alle andere maatregelen ondersteunt, is het verbeteren van het inzicht in het energieverbruik. Dit maakt het beter mogelijk om te sturen op basis van gedetailleerde verbruiksgegevens en zo effectief energiemanagement toe te passen en te verbeteren. Het inventariseren en volgen van effecten van maatregelen staat daarbij centraal. 

CO2-reductie in de keten

Het afgelopen jaar hebben we onze ketenuitstoot in kaart gebracht: welke categorieën zijn er grofweg en hoe groot zijn deze. Voor 2 significante onderwerpen hebben we een verdiepende berekening uitgevoerd. Voor beide onderwerpen is op basis van deze analyse een doelstelling geformuleerd en is een plan van aanpak met maatregelen geformuleerd:

  • Keten Grond Weg en Waterbouw (GWW): 49% reductie van CO2-uitstoot in asfalt in 2030 ten opzichte van 1990
  • Keten Stadslogistiek: 25% minder mobiliteitsbewegingen in stadslogistiek + 100% zero emissie bestelvoertuigen in de binnenstad

Het is van belang om kennis en ervaring over CO2 en energie op te halen en te delen. Hiervoor zijn we deelnemer in een aantal initiatieven, waaronder: 

Ons certificaat (pdf, 1 MB) kunt u bekijken. Op de pagina van SKAO is ook meer informatie te vinden over onze certificering. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maud Wolf, maud.wolf@arnhem.nl.

Zonnepanelen op het dak van het stadhuis