Klimaatplan gemeente

We hebben als gemeentelijke organisatie een Klimaatplan uitgewerkt waarin  onze CO2-footprint en CO2-reductiemaatregelen en -doelen voor de komende jaren zijn vastgesteld. 

Een klimaatneutraal en duurzaam Arnhem. Dat is waar we naartoe willen. Dit betekent dat er ook in Arnhem een overgang moet plaatsvinden van fossiele energie naar schone energie. Als gemeente hebben wij ook daarin een taak. We willen dan ook het goede voorbeeld geven en dat aan onze inwoners, bedrijven en andere organisaties laten zien. Dat doen we onder andere door een klimaatplan vast te stellen en ons te laten certificeren voor de zogeheten CO2-prestatieladder. 

Vorig jaar zijn we gecertificeerd op niveau 4. Het geeft aan dat we op de goede weg zijn om via concrete CO2-reductiemaatregelen onze doelen te realiseren. Een certificaat op de CO2-prestatieladder laat naar de buitenwereld zien wat we doen om de uitstoot van COen het energieverbruik te verlagen. Het helpt ons ook om onze ambities voor energie en klimaat te realiseren. We hebben al verschillende maatregelen uitgevoerd, zoals regionaal opgewekte groene stroom door ons en het Sportbedrijf, zonnepanelen op de eigen panden, het gefaseerd vervangen van openbare verlichting door LED-lampen en het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark. 

Download het klimaatplan 2022 (pdf, 983kB).

CO2-footprint 2021

De CO2-footprint over 2020 van Scalabor, Sportbedrijf Arnhem en gemeente was al 20% lager dan die in 2018. De CO2-footprint over 2021 was weer lager dan die over 2020: in plaats van 4.424 ton bedroeg de CO2-footprint 3.468 ton, een daling van bijna 1.000 ton. 

Een deel van de daling is toe te schrijven aan de impact van corona en niet het gevolg van besparingsmaatregelen. Het is waarschijnlijk dat de periode 2020 - 2021 niet representatief zal zijn voor de totale trend. De daling echter in de uitstoot van elektriciteit is wel structureel. Aan die daling hebben het verder gebruik van groene stroom binnen de gemeente en Scalabor en de verduurzaming van bijvoorbeeld van het vernieuwde zwembad Valkenhuizen substantiële bijdragen geleverd.  

Als we op deze weg doorgaan met de ingezette duurzaamheids- en milieu-maatregelen, dan liggen we op koers om in 2023 de CO2-uitstoot met 40% te reduceren ten opzichte van 2018.

CO2-footprint 2020

De CO2-footprint over 2020 van Scalabor, Sportbedrijf Arnhem en ons was al 20% lager dan die in 2018. De CO2-footprint bedroeg 4.424 ton CO2. Een deel van die verlaging komt door corona, maar ook door genomen maatregelen. Naast CO2-reductie is het verlagen van het energieverbruik een belangrijk doel en ook daaraan hebben we voldaan. Als we op deze weg doorgaan met de ingezette duurzaamheids- en milieu-maatregelen, dan liggen we op koers om in 2023 40% meer CO2-reductie te realiseren dan in 2018 nog het geval was.

In 2020 bedroeg onze CO2-footprint 4.424 ton. In de taartdiagram kunt u zien hoe die koek verdeeld is.

Ambities

Onze uiteindelijke ambitie is een energie- en klimaatneutrale gemeentelijke organisatie. Daarvoor werken we volgens een plan waarin we de doelen voor de lange termijn richting 2030 hebben uitgewerkt. We willen in 2023 40% CO2-reductie bereikt hebben ten opzichte van 2018. Afgezet tegen een footprint van 5.387 ton CO2 in 2018 betekent dat een verlaging van 2.155 ton CO2, dus een footprint van 3.232 ton CO2 in 2023. Maar aangezien 2023 alweer dichtbij is, hebben we ook nieuwe doelen gesteld: in 2026 willen we 60% CO2-reductie realiseren ten opzichte van 2018. De belangrijkste van die maatregelen zijn het overstappen op groene stroom, het verduurzamen van de panden en het verder vergroenen van het wagenpark & doelgroepenvervoer. 

Voor het behalen van de doelstellingen volgen we de zogeheten Plan-Do-Check-Act- cyclus. Halfjaarlijks rapporteren en communiceren we onze voortgang ten opzichte van deze doelstelling. Afhankelijk van de besluitvorming over investeringsvoorstellen kunnen we, conform de PDCA-cyclus, het pakket aan maatregelen bijstellen en/of aanvullen. Dit geldt ook voor de ambitieuze, maar haalbare doelstellingen.

Vorig jaar is Arnhem gecertificeerd op niveau 4 van de CO2-Prestatieladder. De ambitie is er om eind 2023 niveau 5 te behalen. Deze hogere niveaus helpen ons het nodige inzicht te geven om ook richting klimaatneutraliteit in de keten te werken. 

CO2-reductiemaatregelen

De belangrijkste maatregelen voor het behalen van de CO2-reductiedoelstelling voor onze eigen footprint zijn:

  • Verduurzamen van en besparen in de panden, waaronder locatie Driepoortenweg (Scalabor) en de zwembaden.
  • Overstappen op en verder vergroenen van groene stroom, onder andere door regionale opwek.
  • Duurzaam aanbesteden emissieloos doelgroepenvervoer.
  • Energieneutrale gemeentewerf.
  • Openbare led-verlichting.
  • Elektrificeren wagenpark en stimuleren alternatieve vormen van vervoer.  

Een belangrijke algemene maatregel, die alle andere maatregelen ondersteunt, is het verbeteren van het inzicht in het energieverbruik. Dit maakt het beter mogelijk om te sturen op basis van gedetailleerde verbruiksgegevens en zo effectief energiemanagement toe te passen en te verbeteren. Het inventariseren en volgen van de effecten van maatregelen staat daarbij centraal. 

CO2-reductie in de keten

Het afgelopen jaar hebben we onze ketenuitstoot in kaart gebracht: welke categorieën zijn er grofweg en hoe groot zijn deze. Voor 2 significante onderwerpen hebben we een verdiepende berekening uitgevoerd. Voor beide onderwerpen is op basis van deze analyse een doelstelling geformuleerd en is een plan van aanpak met maatregelen geformuleerd:

  • Keten Grond Weg en Waterbouw (GWW): 49% reductie van CO2-uitstoot in asfalt in 2030 ten opzichte van 1990
  • Keten Stadslogistiek: 25% minder mobiliteitsbewegingen in stadslogistiek + 100% zero emissie bestelvoertuigen in de binnenstad

Het is van belang om kennis en ervaring over CO2 en energie op te halen en te delen. Hiervoor zijn we deelnemer in een aantal initiatieven, waaronder: 

Ons certificaat (pdf, 1 MB) kunt u bekijken. Op de pagina van SKAO is ook meer informatie te vinden over onze certificering. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maud Wolf, maud.wolf@arnhem.nl.

Zonnepanelen op het dak van het stadhuis