Groot Onderhoud Spijkerbuurt

Het project Groot Onderhoud Spijkerbuurt gaat haar tweede fase in. Hier leest u informatie over de voortgang van het project en kunt u de tekeningen bekijken.

Groot onderhoud

Het doel van het Groot onderhoud is dat de achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte in uw buurt wordt weggewerkt en de kwaliteit van de openbare ruimte op 'basisniveau' wordt gebracht. Daarbij kijken we onder andere naar de onderhoudstoestand van de bestrating, riolering, openbare verlichting, bomen en groen. Waar mogelijk nemen we ook onveilige verkeerssituaties mee.

Bomen

In het voorjaar van 2014, toen het project Groot Onderhoud weer werd hervat, maakte de Spijkerbuurt zich al sterk voor het behoud van de bomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een bomenspecialist zodat zoveel mogelijk bomen behouden kunnen blijven.

Uitvoering

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de stand van zaken van de verschillende fasen en kunt u de tekeningen bekijken.

Fase 1 - Hertogstraat, Driekoningendwarsstraat, Karel van Gelderstraat, Dullterstraat, Emmastraat en CA Thiemestraat

De werkzaamheden in fase 1 zijn afgerond. Onderstaand vindt u de presentatietekening van geheel fase 1 en visualisaties van de Hertogstraat en de Emmastraat.


Fase 2 - Spijkerlaan en Spijkerstraat

Op 9 april jl. heeft de inloopavond plaatsgevonden in buurtcentrum de Lommerd. Voor deze avond waren alle bewoners van de Spijkerbuurt uitgenodigd om het definitieve ontwerp, de planning en de verkeersomleidingen te komen bekijken en is tekst en uitleg gegeven door medewerkers van de gemeente. Medio mei 2019 starten de werkzaamheden in fase 2. Op onderstaande fase kaart ziet u de planning van de verschillende gedeeltes en de planning van fase 2. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend, deze kan door onvoorziene omstandigheden wijzigen. Zodra de exacte datums bekend zijn worden deze opgenomen in de fasekaart. Op de ontwerptekeningen ziet u het definitieve ontwerp voor de Spijkerstraat en Spijkerlaan.

Fase 3 - Kastanjelaan

Op 26 februari 2019. heeft de bijeenkomst voor het gedeelte van de Kastanjelaan tussen de Spijkerstraat en Parkstraat in de Lommerd plaatsgevonden. Hier zijn de resultaten van het onderzoek naar de bomen aan bod gekomen en zijn de mogelijkheden die hieruit voortkomen besproken. Op 4 april 2019 heeft de vervolgbijeenkomst plaatsgevonden waarbij een aantal mogelijkheden voor de inrichting zijn gepresenteerd en verkent. Onderstaand vindt u de visualisaties die 4 april zijn besproken.


Fase 4 - Boulevard Heuvelink, Parkstraat en Prins Hendrikstraat (concept)

Deze fase wordt momenteel verder uitgezocht en uitgewerkt. Zodra meer bekend is leest u dat hier. Ter voorbereiding op het project Groot Onderhoud Spijkerbuurt is in de Parkstraat een pilot uitgevoerd, meer informatie en foto's vindt u in onderstaande presentatietekening.

Informatie

Voor vragen over het project Groot Onderhoud Spijkerbuurt kunt u een mail sturen naar gospijkerbuurt@arnhem.nl

Acute problemen

Is er een probleem dat snel opgelost moet worden, bijvoorbeeld een omgevallen boom of een gevaarlijke kuil in het trottoir, dan kunt u dit melden op www.arnhem.nl of telefonisch via telefoonnummer 0900 – 1809. Vaak wordt het probleem dan binnen 24 uur verholpen.