Groot Onderhoud Spijkerbuurt

Het project Groot Onderhoud Spijkerbuurt is weer opgestart. Ook het overleg met de Werkgroep Openbare Ruimte Spijkerkwartier (aangesteld door de Spijkerbrigade) is hervat. De werkgroep fungeert als gesprekspartner voor de gemeente en zorgt voor de inbreng vanuit de wijk.

Groot onderhoud

Het doel van het Groot onderhoud-project is dat de achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte in uw buurt wordt weggewerkt en de kwaliteit van de openbare ruimte op 'basisniveau' wordt gebracht. Daarbij kijken we onder andere naar de onderhoudstoestand van de bestrating, de bomen, het groen en spelen, de riolering en de openbare verlichting. Waar mogelijk nemen we ook onveilige verkeerssituaties mee.

Bomen

In het voorjaar van 2014, zelfs al voordat er sprake was van het weer opstarten van groot onderhoud, maakte de Spijkerbuurt zich sterk voor het behoud van bomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een bomenspecialist zodat  zoveel mogelijk bomen behouden kunnen blijven. De afspraken die zijn gemaakt tussen de Spijkerbrigade, klankbordgroep onderhoudswerkzaamheden Spijkerbuurt, het actiecomité en gemeente blijven hierbij gehandhaafd.

Verlichting

Hierover loopt nog een discussie tussen de gemeente en klankbordgroep onderhoudswerkzaamheden Spijkerbuurt. De gemeente heeft alleen geld om masten te vervangen in de standaard uitvoering. De werkgroep wil een type verlichting dat beter past bij het monumentale karakter van Spijkerkwartier.

Invulling Groot onderhoud

Over de invulling van Groot onderhoud is de gemeente nog in discussie met klankbordgroep onderhoudswerkzaamheden Spijkerbuurt. Met name het voornemen om de kop van de Parkstraat (van nr 24 tot de Singel) en het deel van de Kastanjelaan tussen Dijkstraat en Boulevard Heuvelink de bestrating niet te vernieuwen, wordt niet door de klankbordgroep onderhoudswerkzaamheden Spijkerbuurt geaccepteerd.
Ook vindt de  klankbordgroep onderhoudswerkzaamheden Spijkerbuurt dat de ernstige wateroverlast in de Spijkerstraat tussen Boekhorstenstraat en Singel door de gemeente moet worden opgelost.
Dat laat onverlet dat over het grootste deel van de Groot onderhoud plannen overeenstemming bestaat, maar dat de hierboven genoemde verschilpunten om een oplossing vragen.

Communicatie naar de wijk

De communicatie met de buurt gebeurt op twee niveaus.

  1. op buurtniveau
  2. op straatniveau.

Op buurtniveau wordt de inhoud van het Groot onderhoud plan besproken. Met inhoud wordt het volgende bedoelt: type straatstenen, type en aantal lantaarnpalen, hoe met bomen wordt omgegaan, parkeren enz. De inhoudelijke invulling van het Groot onderhoud project wordt dus op buurt niveau bepaald.   

Voor de uitvoering op straatniveau is er afstemming met de bewoners van de straat. Het betreft hier de uitvoering die volgens de gemaakte afspraken op buurt niveau plaatsvindt. Type, aantallen, bomen en parkeren enz, staan op straatniveau niet meer ter discussie. Het overleg op straatniveau is bedoeld de plaatsing van bv fietsennietjes en andere elementen in de openbare ruimte af te stemmen en om de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Het definitief ontwerpplan wordt opgesteld in samenwerking met klankbordgroep onderhoudswerkzaamheden Spijkerbuurt. Deze plannen zullen tijdens een inloopavond wijkbreed aan de bewoners en winkeliers worden gepresenteerd.

Informatie

Voor vragen aan de gemeente kunt u het beste een mail sturen naar bgbspijkerbuurt@arnhem.nl.

Acute problemen

Is er een probleem dat snel opgelost moet worden, bijvoorbeeld een omgevallen boom of een gevaarlijke kuil in het trottoir, dan kunt u dit melden op www.arnhem.nl of doorbellen via telefoonnummer 0900 – 1809. Vaak wordt het probleem dan binnen 24 uur verholpen.

Wat vindt u van onze website?