Windpark en zonneveld Koningspleij Noord

Om de duurzaamheidsambities van Arnhem te bereiken, wil de gemeente op korte termijn vier windmolens en een zonneveld van circa 8,5 hectare laten realiseren op Koningspleij Noord.

Achtergrond

De doelstelling van de gemeente is om in 2020 14% duurzame energie op te wekken binnen de eigen gemeentegrenzen. Zonder wind- en zonne-energie zal dit niet gehaald worden. In 2013 heeft de gemeenteraad dan ook besloten de haalbaarheid van windmolens in Arnhem te onderzoeken. Uit dat onderzoek kwam de locatie Koningspleij als beste uit de bus. De windmolens op de Koningspleij kunnen een bijdrage leveren van 3 á 4% op het totaal van de gemeentelijke doelstelling. Het zonneveld biedt ruimte aan circa 15.000 tot 20.000 zonnepanelen, bijna 50% van de ambitie van 40.000 panelen in 2020.

Bestemmingsplan

Om het windpark en het zonneveld te realiseren is een  nieuw bestemmingsplan  opgesteld.
In dat kader is tevens een Mileu effect rapport (MER) opgesteld.  Het MER biedt inzicht in de te verwachten milieueffecten van het beoogde initiatief. De gemeenteraad heeft in december 2016 besloten om de coördinatieprocedure voor de windturbines toe te passen. Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat de bestemmingsplanprocedure en de procedure voor de omgevingsvergunning voor de bouw van de windturbines gelijktijdig worden doorlopen. Ook andere te verlenen vergunningen vallen onder deze coordinatieprocedure.  

Op 10 juli 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord en het MER vastgesteld. Daarbij horen ook het zienswijzenrapport en het advies dat de Commissie m.e.r. heeft uitgebracht en de aanvulling op het MER. Al deze documenten zijn te vinden op www.windparkkoningspleij.nl/downloads

In het kader van de coördinatieprocedure is op 11 juli 2017 de omgevingsvergunning voor het windpark verleend. Beide besluiten worden, met alle hierop betrekking hebbende stukken, in week 29  gelijktijdig gedurende zes weken ter inzage gelegd in het kader van de beroepsprocedure. Hierbij is er sprake van één rechtsgang, namelijk rechtstreeks beroep voor het bestemmingsplan en de overige gecoördineerde besluiten bij de  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aandeel in wind

Drie van de vier windmolens op dit Windpark Koningspleij worden samen met inwoners uit Arnhem en omgeving tot ontwikkeling gebracht. Wilt u ook meedoen? Dat kan door een aandeel te kopen en mede-eigenaar te worden van een windmolen. Meer informatie vindt u op www.windparkkoningspleij.nl

 

 

 

 

 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie