Wijkprogramma Burgemeesterswijk en Hoogkamp 2021

De Burgemeesterswijk en Hoogkamp zijn prachtig gelegen nabij Arnhems mooiste parken. Tegelijkertijd is ook het centrum niet ver weg. Er wonen relatief veel ouderen en weinig Arnhemmers met een migratie-achtergrond.

De wijk bestaat vrijwel uitsluitend uit koopwoningen en er is weinig tot geen maatschappelijk vastgoed. 

De wijkbewoners zijn doorgaans goed geïnformeerd en maatschappelijk actief. Er functioneren 3 wijkverenigingen in deze wijk met vele actieve commissies en werkgroepen. In 2021 vieren zowel de Burgemeesterswijk als de Penseelstreek een (uitgesteld) jubileum van de beide gelijknamige wijkverenigingen.

Verkeers(on)veiligheid speelt in de hele wijk, maar in het bijzonder in de Penseelstreek (Sterrenberg, Gulden Bodem en Hoogkamp).  Aan de zuidzkant van de wijk speelt de ontwikkeling van het stationsgebied een grote rol. De woonomgeving van de direct omwonenden verandert in hoog tempo. Ook in de Transvaalbuurt spelen een aantal zaken rond verkeersveiligheid.

Acties in 2021

In samenwerking met bewoners en ondernemers van de wijken Burgemeesterswijk en Hoogkamp richt het Team Leefomgeving zich onder andere op de volgende acties: 

  • Faciliteren van de ontwikkeling van het gebouw "De Bakermat" tot een bruisend wijkcentrum, voor en door de wijkbewoners. 
  • Het ontwikkelen van een strategisch laadpalenplan in samenspraak met de wijk. 
  • Realiseren van het plan van aanpak voor wijkgesprekken Energietransitie.  
  • Aansluiten op een aantal duurzaamheidsinitiatieven die spelen in de wijk, waarbij veel bewoners zijn betrokken. Hun vaak grote, soms monumentale woningen zijn vaak slecht geïsoleerd. Energiebesparing en energietransitie zijn hierbij de sleutelwoorden.
  • Zoeken naar consensus tussen voor- en tegenstanders van het stallen van fietsen in overdekte fietsenstallingen in de voortuinen van de Burgemeesterswijk en de Transvaalbuurt.
  • Het ondersteunen van de bewoners bij het maken van een ontwerp voor een fietsenstalling. 
  • Het ROC Rijn IJssel verlaat een locatie aan de Zijpendaalseweg en de school betrekt hier de buurt bij door samen met hen een programma van eisen voor de herontwikkeling op te stellen en mee te geven aan toekomstige ontwikkelaars. Het Team Leefomgeving ondersteunt dit proces en ziet toe op naleving. 
  • In samenwerking met bewoners en specialisten de samenhang en prioritering bepalen in de benadering van het verkeer in de stad. Zo willen we komen tot een bredere oplossing voor de wijk, in plaats van ad hoc oplossingen. Met andere woorden: hoe kan er afstemming gemaakt worden tussen de gemeentelijke visie op mobiliteit en de verkeersproblematiek in de wijk?
  • Verzamelen van alle vraagstukken die vanuit bewoners worden opgebracht. Denk bijvoorbeeld aan hard rijden, onveiligheid voor het langzaam verkeer en in schoolomgevingen, drukte door wijkvreemd verkeer, gebrek aan parkeerruimte en de zoektocht naar locaties voor electrische laadpalen. 

Het complete Wijkprogramma kunt u opvragen via noord-west@leefomgevingarnhem.nl.