Wijkprogramma Geitenkamp 2021

De Geitenkamp is een zeer karakteristieke wijk uit de periode 1920-1930. De hoogteverschillen versterken de bijzondere architectuur en opzet. De wijk is een Rijks Beschermd Stadsgezicht. De Geitenkamp heeft een eenzijdige woningvoorraad, waarvan 82% corporatiebezit.

De sociaal-economische positie van de huishoudens in Geitenkamp is ongunstig. De werkloosheid en bijstandsdichtheid is in deze wijk op het hoogste niveau van de gemeente Arnhem. Er zijn opvallend veel eenoudergezinnen. Het winkelaanbod wordt steeds kleiner. Er staan veel tussen-, boven- en benedenwoningen. 

Acties 2021

 • Meedoen
  Bewoners willen ontmoetingsplekken die beter passen bij hun behoefte: dichtbij, kleinschalig en laagdrempelig. Het percentage inwoners dat zich eenzaam voelt is hoog. Door schulden en wekloosheid verkeren te veel inwoners in de wijk in een uitzichtloze situatie. Van deze groep heeft een hoog percentage geen of onvoldoende opleiding, waardoor er onvoldoende aansluiting is op de arbeidsmarkt. Ook is er sprake van laaggeletterdheid. De werkloosheid en bijstandsdichtheid in de Geitenkamp zijn op het hoogste niveau van de gemeente Arnhem. Een kwart van de huishoudens heeft een inkomen lager dan 120% van het wettelijk minimum, 2x zoveel als Arnhem gemiddeld. Er wordt ingezet op het creëren van werkervaringsplekken in een vertouwde omgeving dichtbij huis, waar inwoners hun eerste stappen kunnen zetten op weg naar betaald werk. De focus ligt op ouders met kinderen tot en met 12 jaar. Samen met bewoners en partners in de wijk werkt Team Leefomgeving Noord-Oost aan het creeren, verbeteren of behouden van ontmoetingsplekken. Daarnaast worden verschillende speelplekken aangepast (plaatsen van picknicktafels) en aantrekkelijker gemaakt om de ontmoeting op deze pleintjes te vergroten.

  Ontmoeting draagt bij aan het algehele welbevinden en kan er voor zorgen dat minder snel een appèl wordt gedaan op specialistische voorzieningen. Meer inwoners zijn sociaal en financieel zelfredzaam en meer bewoners participeren in de vorm van (vrijwilligers)werk.

  Het Team Leefomgeving Noord-Oost ondersteunt financieel de gezinsgerichte aanpak op basis van de methodiek Mobility Mentoring®. Vanuit de Dullertstichting is een financiele bijdrage ontvangen om positief gedrag te belonen (onderdeel van de methodiek). Voor een beperkte groep gezinnen is het maken van een goed plan een belangrijke voorwaarde om een meer kansrijke positie van de kinderen te kunnen realiseren en de stap van armoede en financiële zorgen naar een leven zonder geldstress te kunnen overbruggen. Omdat de problemen op diverse leefdomeinen zich hebben opgestapeld. Hierbij denken we voornamelijk aan de gezinnen met problematische schulden en de gezinnen die langdurig (4 jaar of langer) in een armoedesituatie verkeren. 
   
 • Kansengelijkheid
  In de wijk Geitenkamp groeien veel kinderen in armoede op. Er is sprake van generatie armoede. Het percentage kinderen tot 18 jaar met een toewijzing op grond van de Jeugdwet is hoger dan Arnhem gemiddeld (21% t.o.v. 13,7%). Via de scholen worden kinderen meer kansen geboden om hun schoolcariere te optimaliseren en hun (sociale) vaardigheden te vergroten. 
   
 • Duurzaamheid
  Door het veranderde klimaat is er wateroverlast tijdens hevige regenbuien en watertekort tijdens droge periodes. Er wordt ingezet op klimaatadaptatie, zoals wateroverlast, maar ook steeds meer opmogelijkheden om water vast te houden in de wijk. Het streven is dat de wijk Geitenkamp klimaatbestendiger is en dat er minder wateroverlast is. Vanuit het rioleringsproject Geitenkamp wordt naast vervangen van het riool ook ingezet op vasthouden van water in de wijk door het afkoppelen van regenwater. Het teamleefomgeving onderzoekt naar mogelijkheden om in samenwerking met de corporaties bewoners een regenreservoir (gemaakt van afvalplastic) aan te beiden om water vast te houden in de wijk. Het teamleefomgeving zet zich om gevels en openbare ruimten (pleintjes) te vergroenen in samenwerking met bewoners om hittestress tegen te gaan Bewoners worden gestimuleerd om de wijk te vergroenen met de actie: tegeltje eruit, plantje erin. Het teamleefomgeving zet zich samen met de corporaties en afdeling Erfgoed in voor vergroenen van de wijk, door 'oude' ligusterhagen terug te plaatsen in het straatbeeld.
   
 • Wonen
  De woningvoorraad op de Geitenkamp is eenzijdig: veel kleine woningen, groot percentage sociale huur (82%). Er wordt gewerkt aan een vitalere wijk. Daarom stelt het teamleefomgeving in samenwerking met woningbouwcorporties een uitvoeringsplan op hoe de diversiteit in de wijk kan worden vergroot.
   
 • Wijkeconomie
  Bewoners makeen zich zorgen over het verschralen van het winkelaanbod en hebben behoefte aan een Bruisend Marktplein met een gevarieerd winkel- en horeca aanbod waar ook meer ruimte is om te verblijven. De wijk Geitenkamp is in het verleden opgezet om zelfvoorzienend te zijn, de wijk had een geïsoleerde ligging. Een groot deel van de winkelpanden is corporatiebezit. Medio 2020 heeft een extern bureau de opdracht gekregen om in samenwerking met de corporaties, winkeliers, bewoners en gemeente Arnhem een levensvatbaar en toekomstbestendig plan te maken voor het realiseren van een Bruisende Marktplein. In samenwerking met bewoners, ondernemers, winkeliers, corporaties uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Marktplein Geitenkamp.
   
 • Veiligheid
  De leefbaarheid in de Geitenkamp staat onder druk. Het doel is dat bewoners meer veiligheid in hun directe omgeving ervaren. Daarom gaan we door met de persoonsgerichte aanpak om ondermijning tegen te gaan, in samenwerking met de politie, woningbouwcorporaties, afd. Werk & Inkomen handhaving, UWV en Overlast en zorgcoördinator. Ook zetten we het overleg Zorg en overlast voort. Er wordt een Plan van aanpak gemaakt om de leefbaarheid en veiligheid van een straat of plein te vergroten in samenwerking met wijkprofessionals (politie, corporaties, OZO-coördinator). Er wordt blijvend ingezet op vermindering van jeugdoverlast in samenwerking met jongerenwerk, straathoekwerk, wijkagent, sociaal wijkteam, Sportbedrijf Arnhem en handhaving door o.a. de oprichting van het JTTG (Jongeren ToezichtTeam Geitenkamp).

Contact

Heeft u vragen of ideeën voor uw wijk? Neem dan contact op met team leefomgeving via noord-oost@leefomgevingarnhem.nl