Wijkprogramma Schuytgraaf 2022

Schuytgraaf is de nieuwste Vinexwijk van Arnhem. Met respect voor het huidige landschap krijgt Schuytgraaf volgens de plannen buurten met een grote variatie in woningen en straten waar uiteindelijk in 2028 zo'n 15.000 mensen wonen.

Schuytgraaf wordt ook wel ‘Arnhem in de Betuwe’ genoemd. In deze jongste wijk van Arnhem worden circa 6.500 woningen gebouwd in 26 karakteristieke buurten. Schuytgraaf onderscheidt zich van andere nieuwbouwwijken, doordat alle buurten een eigen karakter hebben. Dit zorgt voor een verrassende variatie in woningen en straten. Door de nabijheid van de Betuwe en de binnenstad van Arnhem heeft Schuytgraaf een bijzondere ligging. Daardoor voldoet wonen in Schuytgraaf aan veel individuele woonwensen. Er zijn zowel huur- als koopwoningen beschikbaar in de wijk. Daarnaast worden er in verschillende buurten bouwkavels uitgegeven.

In en om de wijk bevindt zich veel groen en water, met alle ruimte voor activiteiten en ontspanning. Scholen, gezondheidszorg, winkels en sportverenigingen maken van Schuytgraaf een wijk waar veel te vinden is. In het centrum bij NS-station Arnhem-zuid is een gevarieerd aanbod aan winkels. Het NS-station Arnhem-Zuid, 2 buslijnen, de aansluiting op de A50 en de A325 maken de wijk in het groen uitstekend bereikbaar. 

Schuytgraaf is nog steeds volop in ontwikkeling. Een aantal velden is in voorbereiding om gerealiseerd te worden of wordt op dit moment gerealiseerd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het ontwikkelteam Schuytgraaf van de gemeente Arnhem. Het ontwikkelteam zorgt via (digitale) nieuwsbrieven, een website, een informatiepunt en informatieavonden (in corona tijd geen fysieke bijeenkomsten) voor communicatie met (toekomstige) bewoners. 

In Schuytgraaf zullen uiteindelijk in 2028 zo'n 15.000 mensen wonen, op dit moment wonen er ruim 12.500 mensen in Schuytgraaf. Het aantal bewoners met een anderstalige achtergrond neemt toe, o.a. door de expats die wonen in de wijk. Mensen wonen met plezier in deze ruime en groene wijk. Velen blijven als zij verhuizen binnen de wijk wonen. In Schuytgraaf wonen vooral gezinnen met kinderen en er komen vooral jonge gezinnen bij. Nu de wijk iets langer bestaat neemt ook het aandeel tieners en jongeren snel toe en worden de eerste bewoners iets ouder (50+). De behoefte aan voorzieningen anders dan woningen neemt toe, mede door de groei van het aantal bewoners en de diversiteit van bewoners. 

Acties 2022

Thema: meedoen
 • Bestuurder sociaal wijkteam, teamleider werk & inkomen en teams leefomgeving De Laar-Elden en Schuytgraaf-Elderveld vormen kernteam zuidwest, waarin overlegd wordt over samenwerking tussen de gebieden en op thema’s. We vertalen trends en signalen over bewoners met een uitkering in Elderveld en Schuytgraaf. We sluiten aan bij de stedelijke ontwikkelingen en de aanpak van het gebiedsteam werk & inkomen en kiezen voor een specifieke maatwerkaanpak als cijfers en signalen uit de wijk hier om vragen. Dit doen we zodat wijkbewoners geholpen worden werk te vinden of de kans hierop vergroten en zich beter financieel kunnen redden. De onderlinge samenwerking van de coaches van het sociale wijkteam en de regisseurs van werk & inkomen in de wijken is hierbij belangrijk.
 • Het organiseren van inloopspreekuren voor bewoners in beide wijken door in ieder geval het sociaal wijkteam en de regisseurs van werk & inkomen, waar de bewoners terecht kunnen met vragen en advies over zorg, schulden, werk & inkomen. 
 • Stichting Rijnstad, SWOA, Sportbedrijf Arnhem, Rozet, Vitanos, Humints en andere partijen zorgen voor maatwerk activiteiten in de wijken voor diverse doelgroepen op het gebied van ontmoeten, sporten & bewegen en kunst & cultuur, zodat bewoners mee kunnen doen aan activiteiten en/of hierin een bijdrage leveren.
 • Team leefomgeving zorgt dat activiteiten van wijkinitiatieven en bewoners waar nodig worden ondersteund door bijv. een bewonersondersteuner, jongeren-  of ouderenwerker.
 • Op het gebied van ontmoeten wordt een plan van aanpak vastgesteld en team leefomgeving, bewonersondersteuning, jeugdwerkers en bewoners gaan samen aan de slag met de uitvoering hiervan. Een aantrekkelijk beweeg- en sportaanbod, zowel binnen als buiten, maakt onderdeel uit van dit plan. 
 • In Schuytgraaf is een bewonersondersteuner van stichting Rijnstad actief ter bevordering van het netwerk tussen bewoners, professionals en de gemeente. De bewonersondersteuner verbindt wijkinitiatieven, ondersteunt wijkbewoners hierbij en jaagt initiatieven aan.
 • Er is een sociale tafel, waar met vaste partners gebiedsteam werk & inkomen, het sociaal wijkteam, bestuursadviseurs en partners op thema (sportbedrijf Arnhem, Rozet, SWOA, stichting Rijnstad, Vitanos, Youth for Christ, Pactum etc.) samen werken aan een stevige sociale basis in beide wijken. We bepalen wat er in beide wijken nodig is, prioriteit heeft en hoe daarin samen actie kan worden ondernomen. 
 • Schuytgraaf krijgt haar eigen permanente kunstroute, verspreid over de wijk worden 7 nieuwe kunstwerken gerealiseerd. De Arnhemse curator geeft samen met kunstenaars, wijkbewoners en Rozet de inhoud van de kunstroute vorm.
Thema: kansengelijkheid
 • Het doorontwikkelen van sociale netwerken voor ouders in Schuytgraaf , zoals bijv. bij de speelmorgen.
 • De behoeften van ouders in kaart brengen op het gebied van ondersteuning/informatie op het gebied van opvoeden.
 • Het samenwerken met ouders verankeren in (subsidie) opdrachten en samenwerkingsafspraken met partners als stichting Rijnstad, Sportbedrijf Arnhem, Rozet, het onderwijs etc., zodat ouders altijd betrokken zijn bij wat er met en voor hun kinderen en henzelf ondernomen wordt.
 • Het aanbod van scholen onder schooltijd en naschools versterken en aansluiten op activiteiten in de vrije tijd, zodat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
 • Het netwerk van jeugdprofessionals en het verenigingsleven versterken en waar nodig uitbreiden, zodat signalen en mogelijke problemen bij jeugdigen of in hun gezinnen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden en aanbod elkaar versterkt.
 • Jeugdigen begeleiden in bijv. gebruik van social media, omgang met scheiding ouders of prestatiedruk. Denk aan KIES-trainingen, steungezinnen, trainingen social media, coachingsgesprekken etc. 
Thema: veiligheid
 • Het wijkveiligheidsoverleg (politie, handhaving, gemeente,  overlast- en zorg coördinator, jongerenwerkers) stellen een actieplan op m.b.t. de belangrijkste veiligheidspunten in het gebied. Er wordt afgestemd over de uitvoering hiervan en gemonitord hoe de voortgang is en wat bewoners er van merken. 
 • Bij dagelijks en groot onderhoud van de openbare ruimte is er extra aandacht voor de aanpak van hotspots (hoeveelheid zwerfafval bij.) in de wijk, de hotspots worden bepaald op basis van meldingen en signalen uit de wijk.
 • Signalen uit de wijken en de specifieke wijkcontext worden meegegeven in het opstellen en uitvoeren van het afvalbeleid en mobiliteitsbeleid.
 • Het professionele netwerk communiceert actief, zowel persoonlijk als via (social) media over meldmogelijkheden en ondersteuningsmogelijkheden voor bewoners als bijvoorbeeld buurtbemiddeling.
 • Signalen en meldingen met betrekking tot woonoverlast worden met partners in het overlast en zorgoverleg opgepakt en waar nodig opgeschaald naar bijvoorbeeld het Veiligheidshuis.
Thema: openbare ruimte
 • Aan de fysieke tafel stemmen team leefomgeving, de stadsdeelmanager en andere relevante gemeentelijke afdelingen af hoe vragen en ideeën van bewoners kunnen worden ondersteund en/of opgepakt.
 • Er vinden regelmatig schouwen plaats in de wijk met bewoners en partners als woningcorporaties, politie, handhaving en bewoners om te inventariseren waar wensen en behoeften m.b.t. de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte liggen.
 • Bewonersinitiatieven, zoals kapschuur Schuytgraaf, worden waar nodig (financieel) ondersteund. 

Contact

Heeft u vragen of ideeën voor uw wijk? Neem dan contact op met team leefomgeving via schuytgraaf-elderveld@leefomgevingarnhem.nl