Wijkprogramma Velperweg en omgeving 2021

Velperweg e.o. kenmerkt zich vooral door oude villa bebouwing, de bedrijvigheid rondom de Velperweg, de weg die de wijk doorsnijdt en landgoederen als Angerenstein en Bronbeek. De woningvoorraad bestaat voor ruim 60% uit koopwoningen. Bewoners zijn overwegend (zeer) tevreden over hun leefomgeving, leefbaarheid en voorzieningen in de buurt. Velperweg e.o. behoort tot een van de betere wijken qua inkomenspositie. Behalve Plattenburg, hier is meer armoede en sociale zorg.

Acties 2021

 • Meedoen
  Bewoners willen ontmoetingsplekken die beter passen bij hun behoefte: dichtbij, kleinschalig en laagdrempelig om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ontplooien. In de wijk Plattenburg wonen relatief veel ouderen. In deze wijk loopt het programma Age Cultural Friendly City (ACFF), trekker Rozet. Teamleefomgeving Noord-Oost ondersteunt het programma ACFF. Ook zet het teamleefomgeving zich in om samen met buurtbewoners het aanbod van voorzieningen en ontmoetingsplaatsen te verbeteren en te versterken.
 • Kansengelijkheid
  In de wijk Plattenburg groeien meer kinderen op in armoede dan in de andere wijken van dit gebied. We willen dat meer kinderen de mogelijkheid hebben om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Het maatjesproject wordt voortgezet, het teamleefongeving Noord-Oost ondersteunt (financieel). Het teamleefomgeving ondersteunt (financieel) de Noord-Oost Academy. Een initiatief vanuit de basisscholen, trekker Live+. In de de Noord-Oost Academy gaan kinderen (groep 7/8 PO) samen met jongeren van het VO onderwijs leren en ontwikkelen. Ook wordt gewerkt aan het versterken van sociale vaardigheden, van en met elkaar leren.  Samen met de Sartoschool onderzoeken wat de mogelijkheden concreet kunnen zijn voor Plattenburg.
 • Openbare Ruimte
  Een prettig woon- en leefklimaat is voor bewoners belangrijk. Basisvoorwaarden hiervoor zijn dat de wijk heel, veilig en schoon is. Een van de leefbaarheids- en veiligheidthema's is parkeer- en verkeeroverlast. In Velperweg e.o. is door herontwikkeling van het voormalig AKZO-terrein e.o., de transformatie van het oud ING-pand naar appartementen en komst van het Rijn IJssel College zorg over toename van de verkeersintensiteit op de Velperweg. De Velperweg behoort tot een van de 15 hoofdwegen. We willen minder parkeeroverlast en de verkeersveiligheid vergroten. Het teamleefomgeving zet zich in om samen met bewoners en betrokken partijen de verkeersknelpunten in de wijk te verminderen met aandacht voor de afwikkeling van verkeer rondom de Bronbeeklaan verbinding en de Velperweg. Het teamleefomgeving heeft extra aandacht voor verkeersveiligheid op de Velperweg in samenwerking met bewoners en betrokken gemeentelijk afdelingen. Dit geldt ook de ontsluitende en doorgaande verkeersroutes in de wijk Plattenburg, met name rondom de Jozef Sarto school en Wichert van Pontlaan.
 • Duurzaamheid
  Bij hevige regenval kan wateroverlast ontstaan op onder ander de Vondellaan, Bernardlaan en Velperweg. Het realiseren van waterberging in Beekdal help om water bij regenval vast te houden. Het teamleefomgeving ondersteunt de initiatiefgroep Beek op de Paasberg bij realisering van haar plannen. Inhuur vanuit PIM om te ondersteunen. Er wordt gekeken waar de wijk kan vergroenen (inclusief schoolpleinen).
 • Veiligheid
  Door toename van incidenten in Plattenburg ervaren bewoners de laatste jaren meer een gevoel van onveiligheid in hun leefomgeving. We streven er naar dat bewoners zich prettig en -veilig voelen in hun wijk. Daarom wordt is samenwerking met bewoners het opstellen van agenda wijkveiligheid ten behoeve van de buurt Plattenburg.

Contact

Heeft u vragen of ideeën voor uw wijk? Neem dan contact op met team leefomgeving via noord-oost@leefomgevingarnhem.nl.