Actueel onderzoek en cijfers

De lopende en recent afgeronde onderzoeken van de afdeling Onderzoek & Statistiek worden hier gepresenteerd.

Uitbreiding Digipanel

De gemeente Arnhem wil graag haar digipanel uitbreiden. Hiervoor is huis-aan-huis een brief bezorgd om inwoners van 16 jaar en ouder te vragen lid te worden van het panel. Er wordt 4-6 keer per jaar een onderzoek gehouden onder leden van het digipanel over verschillende thema's. Thema's die al aan de orde zijn geweest zijn o.a. Rijnboog, duurzaamheid, kunstencluster, binnenstad. Ook via facebook en twitter worden berichtjes verstuurd om inwoners van Arnhem op het digipanel te attenderen.

Recent toegevoegd

 

Regionaal Economische Monitor 2017

De Regionaal Economische monitor (pdf 833kB) geeft, in beelden, enkele belangrijke ontwikkelingen in het Stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen weer.  De nadruk ligt op indicatoren die passen bij diverse iconen (zoals benoemd in MIRT-uitnodigingsagenda): algemeen economische ontwikkeling, campusontwikkeling, bruisende binnensteden, smart energy/duurzaamheid. De monitor is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Arnhem, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland.

Trendrapportage economie 2017

In de trendrapportage economie (PDF, 2MB) worden de ontwikkelingen en de stand van zaken weergegeven over werkgelegenheid en arbeidsmarkt. Het gaat in op de ontwikkeling van de werkgelegenheid en bedrijvigheid in Arnhem, ook ten opzichte van de regio, de grote steden en landelijke ontwikkelingen.

Kinderopvang in Arnhem

In Arnhem maakt 37% van de kinderen gebruik van kinderopvang. In totaal gaat het om 7.800 kinderen. Dit blijkt uit cijfers over 2015 die onlangs door het CBS zijn gepubliceerd. Door bezuinigingen is de kinderopvang de afgelopen jaren fors onder druk komen te staan. Vooral de laagste inkomens werden getroffen. Die landelijke trend was ook in Arnhem zichtbaar. In het rapport 'Kinderopvang in Arnhem' is te zien dat inmiddels het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang weer stijgt, echter het gemiddeld aantal uren per kind per week daalt. Lees meer in Kinderopvang in Arnhem.

Staat van de Stad 2016

Het aantal inwoners van Arnhem groeit en het economisch herstel zorgt voor meer bezoekers aan de stad en een aantrekkende werkgelegenheid. Lees meer in Staat van de Stad 2016

Trendrapportage economie 2016

In de trendrapportage economie worden de ontwikkelingen en de stand van zaken weergegeven over werkgelegenheid en arbeidsmarkt. Het gaat in op de ontwikkeling van de werkgelegenheid en bedrijvigheid in Arnhem, ook ten opzichte van de regio, de grote steden en landelijke ontwikkelingen. Speciaal aandacht voor ZZP-ers. Ook wordt een doorkijkje gegeven naar 2020.
Wat betreft de arbeidsmarkt wordt ingegaan op de aansluiting van het aanbod (de mensen) en de vraag (de bedrijven). Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse externe publicaties.

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening is een van de sterke sectoren van Arnhem. Samen met de Zorg is de Zakelijke Dienstverlening de branche die in Arnhem voor de meeste werkgelegenheid zorgt. In dit rapport zijn de ontwikkelingen van de laatste tien jaar (2006-2015) in beeld gebracht: Sectorrapport (PDF, 3,45MB)

Bevolkingsprognose Arnhem 2016-2030

De bevolkingsprognose van de gemeente Arnhem geeft de verwachting van de ontwikkeling van de Arnhemse bevolking op wijkniveau. De laatste inzichten over geboorte, sterfte, vestiging en vertrek zijn hierin meegenomen. Met name ontwikkelingen in de woningbouwplanning geven aanleiding de bevolkingsprognose regelmatig te actualiseren. Op arnhem.incijfers.nl zijn de resultaten van de prognose naar wijk en leeftijd te vinden. Het rapport Bevolkingsprognose Arnhem 2016-2030 gaat dieper in op aannames die aan de prognose ten grondslag  liggen.

Leefbaarheid en veiligheid in Arnhem en de wijken 2015

Sinds 2001 doet de gemeente onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Arnhem. In het najaar 2015 hebben ruim 4.700 Arnhemmers een vragenlijst ingevuld. Hierbij ging het om hun beleving van de veiligheid in hun buurt, voorzieningen in de buurt, leefbaarheid en buurtproblemen. De gemeente wil hiermee in kaart brengen hoe Arnhemmers daarover denken.

Het onderzoek laat zien dat er over de lange termijn een verbetering te constateren is op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Ten opzichte van de uitkomsten van het onderzoek uit 2013 is er sprake van enkele marginale veranderingen. Over het algemeen is het beeld stabiel. Uit de landelijke Veiligheidsmonitor blijkt dat de uitkomsten van Arnhem in grote lijnen te vergelijken zijn met steden van dezelfde omvang. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde zijn de resultaten echter wat minder positief.

Wilt u meer weten? Lees dan het hele rapport Leefbaarheid en Veiligheid in Arnhem 2015 (PDF, 4 MB). In de tabellenbijlagen zijn de uitkomsten van het onderzoek op landelijk- (PDF, 72 kB) en lokaalniveau (PDF, 159 kB) te vinden.

Inwonerservaringsonderzoek sociale wijkteams

Tussen november 2015 en maart 2016 is er op verzoek van de sociale wijkteams en in opdracht van de gemeente Arnhem een onderzoek gedaan onder inwoners naar hun ervaringen met de sociale wijkteams. Hoe ervaren inwoners de gesprekken en het contact met de coaches en op welke onderdelen kan er nog verbetering plaatsvinden?
Meer dan 1000 inwoners hebben hierover een enquête ingevuld. Ook zijn er 20 interviewgesprekken gevoerd. De conclusie is dat de dienstverlening van de wijkteams over het algemeen voldoet aan de verwachtingen van Arnhemmers. Verwacht mag worden dat het doorontwikkelen van onderdelen van het werkproces en de informatievoorziening zal bijdragen aan nog meer tevredenheid.

Wilt u meer weten? Lees dan het gehele inwonerservaringsonderzoek.

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar onderzoek@arnhem.nl