Bestemmingsplan woningsplitsing en verkamering

We willen in Arnhem nieuwe regels vaststellen voor het splitsen of verkameren van bestaande woningen. Splitsingen en verkameringen zijn belangrijk voor Arnhem, omdat de appartementen, studio’s of (studenten)kamers die ontstaan voorzien in een woonbehoefte.

De laatste jaren merkten we echter ook dat verkameringen en splitsingen negatieve effecten op de leefbaarheid en op de drukte in wijken met zich mee kunnen brengen. Daarom willen we in een stadsbreed facetbestemmingsplan hier nieuwe regels over vastleggen. Hierdoor is in de toekomst een omgevingsvergunning nodig vóórdat een initiatiefnemer een woning kan splitsen of verkameren.

Verkamering in Arnhem

Verbod op verkamering en woningsplitsing

Van dit verbod kan worden afgeweken als wordt voldaan aan verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u terug in het bestemmingsplan waarover de gemeenteraad binnenkort debatteert.

Panden die nu al zijn verkamerd

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld is het nuttig dat de gemeente inzichtelijk maakt waar nu al verkameringen plaatsvinden. In het bestemmingsplan en het bijbehorende raadsvoorstel wordt namelijk voorgesteld dat er geen vergunning wordt verleend als een woning wordt ingesloten door twee verkamerde panden. Voor het Spijkerkwartier e.o. zal gelden dat er geen vergunning wordt verleend als er binnen een straal van 50 meter al een verkamerd pand aanwezig is.

U kunt alle verkameringen in Arnhem in een oogoplsag zien op onze online kaart.

Een helder kader waarop we aanvragen voor woningsplitsing en omzetting beoordelen

De voorgestelde regels in het bestemmingsplan zijn gebaseerd op het ‘Plan van Aanpak: Woningsplitsing en Verkamering’  dat op 17 juni door de gemeenteraad van Arnhem is vastgesteld. Met het plan van aanpak houden we beter grip op (de effecten van) woningsplitsing en omzetting. Het nieuwe beleid brengt daarnaast evenwicht in verschillende belangen:

 • Voorzien in een (groeiende) woonbehoefte door de uitvoering van extra (kleinere) woonruimten te blijven verzorgen. 
 • Het voor starters en/of gezinnen met een kleinere portemonnee mogelijk laten om een kleinere woning te betrekken.
 • Ongewenste ontwikkelingen tegen gaan en de leefbaarheid van de stad beschermen.

Naast het voorgestelde bestemmingsplan geldt voor kamerverhuurbedrijven die 5 of meer kamers verhuren een meldingsplicht. Voor deze verhuurders is extra regelgeving in de APV (over geregeld beheer) en in het Bouwbesluit 2012 (over brandveiligheid) opgenomen. 

Hoe bekijk ik het bestemmingsplan?

Bekijk het bestemmingsplan op de volgende manieren:

Heeft u vragen?

U kunt met vragen terecht bij de gemeente Arnhem, we staan u graag te woord. Stuur hiervoor een mail naar splitsingverkamering@arnhem.nl. Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe regels over woningsplitsing en verkamering kunt u ook telefonisch contact opnemen met dhr. B. van Oudheusden via 026-377 2274. Voor vragen over de procedure rondom het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mw. S. Maessen via 026 377 3657. 

Wat staat er allemaal in het facetbestemmingsplan?

Het facetplan regelt een verbod op woningsplitsing en verkamering met een afwijkingsbevoegdheid (de omgevingsvergunning voor strijdig gebruik). De regels zullen van toepassing zijn op woningen die nog gesplitst en/of verkamerd moeten worden. Het gaat dus om nieuwe initiatieven. Echter, ook het toevoegen van een kamer aan een bestaand verkamerd pand wordt vergunningplichtig. Hoewel u voor de exacte regels en definities het bestemmingsplan dient te raadplegen via bovengenoemde manieren, is de regeling als samengevat:

Verkamering (van kamerbewoning is sprake wanneer één gebouw waarin wonen is toegestaan wordt omgezet in minstens drie onzelfstandige wooneenheden -kamers. Een onzelfstandige wooneenheid heeft vaak de beschikking tot een eigen woon-slaapkamer, maar overige voorzieningen worden vaak gedeeld met de andere bewoners.)

 • Een vergunning moet worden aangevraagd bij bewoning vanaf 3 kamers/onzelfstandige wooneenheden.
 • Woningen kleiner dan 110m2 mogen niet worden verkamerd. 
 • Het gebouw mag niet worden opgedeeld in meer dan één onzelfstandige wooneenheid per 18m2 gebruiksoppervlakte.
 • Het verkamerde gebouw moet over een bergingsruimte beschikken. 
 • Een bijbehorend bouwwerk (bijv. schuur of aanbouw) mag niet in gebruik worden genomen als onzelfstandige wooneenheid. 
 • Er mag geen sprake zijn van verkameren met als doel het verschaffen van kortdurend verblijf, te vergelijken met logies, al dan niet als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, aan werknemers.
 • Een niet-verkamerd-pand mag door een nieuw initiatief niet wordt ingesloten door twee verkamerde woningen.
 • Voor de wijk Spijkerkwartier wordt voorgesteld dat er geen omgevingsvergunning wordt verleend als er binnen een straal van 50 meter al een ander verkamerd pand aanwezig is.
 • Er hoeft geen omgevingsvergunning te worden aangevraagd wanneer er sprake is van een hospitasituatie waarbij een bewoner-eigenaar maximaal 2 kamers verhuurd. 

Woningsplitsing (van woningsplitsing is sprake wanneer één zelfstandige wooneenheid (één huis) wordt gesplitst in meerdere zelfstandige wooneenheden. Dit zijn dan vaak appartementen met een eigen voordeur, huisnummer en achter die voordeur voorzieningen voor eigen gebruik.)

 • Woningen kleiner dan 110m2 mogen niet worden gesplitst
 • De gebruiksoppervlakte van de woningen die na splitsing ontstaan, mag niet kleiner zijn dan 50m2. 

Voor twee gebieden geldt een andere minimumeis, namelijk:
70m2 in de wijken Spijkerkwartier/Sint-Marten/Centrum
40m2 in het ‘wonen-boven-winkels-gebied' in het centrum

 • De gesplitste woningen moeten beschikken over een buitenruimte.
 • De gespitste woningen moeten beschikken over een bergingsruimte.