Blauwe Golven

De Blauwe Golven en omgeving worden de komende twee jaar opgeknapt. Naast de aanpak van het kunstwerk en de parkeerplaatsen wordt er ook gewerkt aan de Oude Kraan als promenade en het Roermondsplein als groene singel. En er komt een Urban Sports plek.

Het kunstwerk en het gebied eromheen hebben een opknapbeurt nodig zodat het gebied beter past bij de wensen die we nu voor de openbare ruimte hebben. Het is de bedoeling dat het gebied aantrekkelijker wordt door het beter bereikbaar en leefbaar te maken. Het moet een prettige en veilige plek worden. De randen van het gebied krijgen een nieuwe en groenere uitstraling waardoor er een betere en mooiere verbinding met de binnenstad komt. De fontein wordt opgeknapt en gaat weer spuiten. Op een iconisch kunstwerk kan straks worden gestruind, gefietst, geskated en geparkeerd.

Besluitvorming schetsontwerp

De gemeenteraad heeft in 2020 ingestemd met het schetsontwerp voor de Blauwe Golven en omgeving. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van €9,5 miljoen. Door dit raadsbesluit wordt het kunstwerk definitief voor Arnhem behouden en kan de omgeving van het kunstwerk ook worden opgeknapt.

Van schets naar voorlopig ontwerp

Het schetsontwerp wordt op dit moment omgezet in een voorlopig ontwerp. In dit ontwerp worden keuzes gemaakt als het gaat om bijvoorbeeld het materiaalgebruik, de ontsluiting van het gebied en de aansluiting op de omgeving. De verwachting is dat het voorlopig ontwerp in september 2021 gereed is. Eind september kan iedereen kennis nemen van het voorlopige ontwerp. Hoe hangt af van de coronamaatregelen die op dat moment gelden.

Volgende stap

Op basis van het voorlopig ontwerp wordt er samen met deskundigen gekeken naar hoe de verschillende onderdelen van het project het beste kunnen worden uitgevoerd. Welke stenen zijn het meest slijtvast en welke oplossing voor de fontein is het meest duurzaam? Dat zijn vragen die bij deze volgende stap worden beantwoord.

Planning van de uitvoering

Het ziet ernaar uit dat we begin 2022 kunnen starten met de fontein. Medio 2022 staat het aanpakken van de Blauwe Golven zelf, de Oude Kraan en het Roermondsplein op de planning. De Urban Sportsplek zal als laatste worden aangelegd. Deze plek is onderdeel van het project Rijnkade en kan pas worden aangelegd als het talud is klaar is. Dit staat voor 2023 op de planning.

Niet alleen het gebied van de Blauwe Golven wordt aangepakt ook aan Coehoorn en de Rijnkade wordt in dezelfde periode gewerkt. Daarom vindt er afstemming plaats over deze projecten zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt. Ook worden omwonenden tijdig over de voortgang van de verschillende projecten geïnformeerd.

Plangebied

 Het plangebied wordt begrensd door de Oude Kraan, het Roersmondsplein en de Rijnkade/ Boterdijk. 

210901 plankaart Blauwe Golven VO

Onder het project vallen verschillende onderdelen:

Blauwe golven en parkeerplaatsen

De Blauwe Golven liggen aan het Roermondsplein op de plek van de Oude Haven. Na de Tweede Wereldoorlog is de haven verdwenen. In 1977 zijn de Blauwe Golven samen met de Nelson Mandelabrug geopend. 

Grootste openbare kunstwerk en kansrijke plek

De Blauwe Golven zijn ontworpen door Peter Struycken. De golven zijn het grootste openbare kunstwerk van Nederland. Het is een belangrijke verbindingsroute tussen de Rijn, Museum Arnhem, ArtEZ, de binnenstad en de andere stadsdelen.

Het is een kansrijke plek die verbindingen kan leggen, maar dat nu niet doet. De plek heeft te weinig (groene) verblijfskwaliteit en blokkeert een goede doorstroming van het ene naar het andere deel van Arnhem.

Plannen 2017

De gemeente heeft in 2017 een nieuwe visie voor de Blauwe Golven ontwikkeld. Een groene corridor zou de binnenstad verbinden met het Museum Arnhem en ArtEZ. De Blauwe Golven zouden in dit plan plaats maken voor groen. Tegen dit plan kwam protest . Het is belangrijk dat het kunstwerk voor de stad behouden blijft. 

Nieuw plan

In 2020 is er daarom een nieuw plan ontwikkeld door de landschapsarchitecten van Veenenbos en Bosch. In dit plan worden de Blauwe Golven behouden, de fontein in ere hersteld en wordt er groen toegevoegd. 

Schetsontwerp eindsituatie Blauwe Golven ter hoogte van de du Soleilflat/Oude Kraan.

Schetsontwerp eindsituatie Blauwe Golven ter hoogte van de du Soleilflat/Oude Kraan.

Parkeren op de golven

Het kunstwerk blijft een plek om te parkeren. Wel zal het van kleur verschieten door nieuwe baanbreedtes (bredere blauwe en smallere witte). Parkeren op de Blauwe Golven nu en in de toekomst betekent:

  • Een keuze voor een andere soort stenen;
  • Het gebruik van andere markeringen; 
  • Het uitwerken van de parkeerroute en de aansluiting op de wegen in de omgeving;
  • Het uitwerking van de verlichting;
  • Het opknappen van de fontein en een meer duurzame fontein.

Door middel van het aanleggen van proefvakken en proefopstellingen wordt er bekeken wat de beste oplossingen zijn. 

Oude Kraan als promenade

De inrichting van de Oude Kraan oogt nu rommelig. Het idee is om er een verbindende promenade van te maken die ruim aanvoelt. Daarnaast is het de bedoeling er de snelfietsroute van Wageningen naar de binnenstad van Arnhem in te passen. 

Uitzichtpunt Boterdijk

De huidige heuvel aan de kant van Boterdijk/Onderlangs wordt als sociaal onveilig ervaren. Dit komt door het gesloten karakter van deze plek. Het doel is om het gebied opener en sociaal veiliger te maken. Daarom gaan de muurtjes weg, wordt de heuvel afgevlakt en wordt de graffitilocatie verplaatst. Het wordt een mooi uitzichtpunt met als kers op de taart de toevoeging van een kunstwerk.

Roermondsplein als groene singel

De woonstraat langs het Roermondsplein krijgt de uitstraling van een groene singel. Bestaande bomen worden zoveel mogelijk behouden en er wordt groen toegevoegd zodat de biodiversiteit toeneemt. Toe te voegen plantvakken bieden ook zitgelegenheid. Door middel van een trap is het Roermondsplein straks verbonden met de Rijnkade. 

Urban Sports plek 

Onder de Nelson Mandelabrug aan de kant van de Rijnkade wordt een Urban Sports plek aangelegd. Ook wordt deze plek een betere verbinding tussen de hoge en lage Rijnkade. De uitwerking hiervan  wordt samen met omwonenden, gebruikers en het Sportbedrijf Arnhem opgepakt.

locatie skatebaan Boterdijk/Rijnkade onder de Nelson Mandelabrug.

Locatie skatebaan Boterdijk/Rijnkade onder de Nelson Mandelabrug.