Merwedeterrein

We onderzoeken de mogelijkheid om 150 verplaatsbare huizen te bouwen op het Merwedeterrein. Deze woningen worden ook wel flexwoningen genoemd. De huizen zijn bedoeld voor spoedzoekers en blijven 15 jaar op deze plek staan. Het gaat om ongeveer 150 woningen.

Aanleiding

Het onderzoek naar de bouw van verplaatsbare woningen op het Merwedeterrein is een gevolg van de crisis op de woningmarkt. Met de bouw van deze woningen kunnen spoedzoekers snel aan een huis worden geholpen. Spoedzoekers zijn mensen die moeilijk aan een woning kunnen komen. Ook wordt er gekeken naar het verbeteren van de leefbaarheid van het gebied.

Visie Merwedeterrein

In de Visie Merwedeterrein (pdf, 2,5MB) die in 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld, staat ook een plan voor de toekomst om van het Merwedeterrein een woon-werkgebied met maatschappelijke voorzieningen te maken. Het onderzoek voor de tijdelijke woningen loopt hier alvast op vooruit. Het onderzoek gaat over de plek waar nu de kunstenaars van KW37 tijdelijk zitten. Aan de Eemslaan, Merwedestraat en IJssellaan.

kaart met het Merwedeterrein, met gekleurde vakken die de functies van de gebieden aanduiden. Het grijze vlak links van het midden heeft geen functie.

Huidige functies Merwedegebied. Het grijze gebied, met de omschrijving: ‘geen vaste functie’ is de plek waar het onderzoek over gaat.

Spoorzone Arnhem-Oost

Het gaat dus in de toekomst over een definitieve invulling van deze plek. Rondom het Merwedeterrein liggen spoorlijnen en een spoorkruising (Spoorzone Arnhem-Oost). We denken na over een ongelijkvloerse kruising en over uitbreiding van de sporen. Hierover verwachten we de komende jaren geen besluit van de Rijksoverheid. Daarom kiezen we nu voor een tijdelijke invulling van het gebied.

Wel of niet haalbaar

De flexwoningen blijven 15 jaar op het Merwedeterrein staan. Tegen die tijd is meer bekend over de toekomst van de sporen in Arnhem-Oost en wat dit betekent voor de definitieve invulling van het Merwedeterrein. Uit eerste berekeningen blijkt dat de termijn van 15 jaar financieel niet haalbaar is. Dit betekent dat we onderzoeken op welke manier het plan toch uitgevoerd kan worden. Dit onderzoek wordt de komende periode uitgevoerd. Als het onderzoek klaar is, wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad die erover moet beslissen. Het is nog niet bekend wanneer dit is.

Planning

Het was de bedoeling dat de eerste woningen er eind 2022 zouden staan. Doordat de prijzen stijgen, staat de planning van de flexwoningen onder druk. De organisaties waarmee we samenwerken hebben nu onvoldoende zekerheid om de woningen nog dit jaar te gaan bouwen.

Bestemmingsplan

Het Merwedetrerrein heeft in het huidige bestemmingsplan ‘Merwedestraat en omgeving’ de bestemming ‘Bedrijf’. Het bouwen van huizen is dus in strijd met het bestemmingsplan. Om tijdelijk wonen op deze plek mogelijk te maken, is een planologische afwijkingsprocedure nodig. Deze procedure duurt 26 weken. Gelet op de huidige woningcrisis kunnen we de Crisis- en herstelwet inzetten zodat er een periode van 8 weken geldt en de woningen eerder gebouwd kunnen worden.

Andere ontwikkelingen

Aandachtspunten die de buurt heeft meegegeven bij de Visie Merwedeterrein pakken we waar mogelijk op. Zo wordt voor de (verkeers)veiligheid de aanleg van een snelfietsroute over de Merwedestraat onderzocht. De verwachting is dat het snelfietspad in de loop van volgend jaar wordt aangelegd en de Merwedestraat kan worden omgevormd tot een 30km-weg. Voor de woonwagenbewoners van de locatie Merwedeterrein geldt de door de gemeenteraad aangenomen motie 21M84 (pdf, 60kb) waarbij de volgorde uit het “plan van aanpak woonwagenlocaties 2019” wordt aangehouden. De kunstenaars van KW37 zijn samen met de gemeente op zoek naar permanente plek om te wonen en te werken.

Over het onderzoek

Doel

Het doel van de tijdelijke woningen is om op korte termijn mensen aan een woning te helpen. Daarnaast is het doel dat het Merwedeterrein een woonomgeving is waar mensen naar elkaar omkijken, elkaar helpen en samenwerken aan de (groene) omgeving. Om deze gemeenschapsvorming voor elkaar te krijgen, zetten we in de opstartfase begeleiding in. De begeleiding richt zich op het stimuleren van samenwerking tussen bewoners, vrijwilligers en professionals (team leefomgeving, sociale wijkteams, maatschappelijke partijen, enzovoort). 

Doelgroep

We gaan uit van ongeveer 150 huizen voor spoedzoekers. De helft van de woningen wordt sociale huur, de andere helft midden-huur. De sociale huurwoningen zijn bedoeld voor spoedzoekers op de woningmarkt waaronder kwetsbare doelgroepen zoals statushouders, uitstromers uit instellingen die dag- en nachtzorg bieden, dreigend dak- en thuislozen. Daarnaast helpen we met de midden-huurwoningen Arnhemmers die door de woningcrisis nu vaak tussen wal en schip vallen. Bovendien zorgen we zo ook voor een gevarieerde woonbuurt. 

Verdeling spoedzoekers Merwedeterrein

Verdeling van huurhuizen voor spoedzoekers op het tijdelijke, verplaatsbare Merwedeterrein.

Ontmoetingsplek

Naast huizen bouwen, willen we ook de leefomgeving verbeteren. Het is belangrijk dat er ook een aantrekkelijke ontmoetingsplek in de buitenruimte komt. Samen met toekomstige bewoners willen we het idee voor een ontmoetingsplek uitwerken. 

Concept stedenbouwkundige schets

In de concept stedenbouwkundige schets staat een mogelijke indeling van de woningen op het terrein. Het gaat hier om een mix van appartementen tussen de 40-75 m2 en parkeerplaatsen. Het parkeerterrein aan de zuidkant kan voor parkeren of een andere functie worden ingezet. De openbare ruimte blijft in ons beheer.

concept van stedenbouwkundige schets van het Merwedeterrein

Concept-stedenbouwkundige schets van het Merwedeterrein.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Of wilt u in gesprek over het onderzoek of de plannen? Stuur dan een e-mail naar merwedeterrein@arnhem.nl. We geven u dan zo snel mogelijk een antwoord.