Vragen en antwoorden Schaapsdrift en omgeving

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antworden over Schaapsdrift en omgeving.

Vragen over de stappen na akkoord gemeenteraad gebiedsvisie  

Wat stelt de gemeenteraad precies vast?

De gebiedsvisie is een groot document van circa 100 pagina’s. Daarin staan namelijk ook de aanleiding, alle overwegingen en thema’s beschreven. Ook bevat de gebiedsvisie een mogelijke uitwerking. Dat is een invulling met onder andere gebouwen, hoogtes en parkeerruimte. Het deel waar de gemeenteraad een besluit over neemt, is de nieuwe indeling van de wijk. Met vlakken voor bebouwing, ruimte voor een stationsplein, vlakken voor groen en de wegindeling voor auto, fiets en voetganger. Dit is goed te zien op de gebiedsvisiekaart (pagina 18 van de concept-gebiedsvisie).

kaart Schaapsdrift

De gemeenteraad beslist niet over de mogelijke uitwerking van de gebiedsvisie, met ingetekende gebouwen zoals op de maquette te zien was. Het gaat in dit besluit om de kaart hierboven. 

Wat verandert er na akkoord van de gemeenteraad?

Als de gemeenteraad de gebiedsvisie goedkeurt, staat definitief vast dat de grond van een aantal  panden nodig is voor het toekomstplan voor de wijk. Voor deze panden starten dan de persoonlijke gesprekken tussen de eigenaren en de gemeente. Dit heet minnelijke verwerving: verkoop in onderhandeling. 

Hoe zien de volgende stappen eruit?

Er zijn 2 fases: voor en na een eventueel akkoord van de gemeenteraad: 

Stap Wat gebeurt er Dit betekent het:
1 De concept-gebiedsvisie is klaar (24 oktober 2023) Iedereen kon tot 10 november 2023 reageren op de concept-gebiedsvisie.
2 De reacties worden verwerkt. De gemeenteraad ontvangt de gebiedsvisie op 29 november en moet hierover een besluit nemen.  


De volgende stappen gelden als de gemeenteraad besluit akkoord te gaan met de gebiedsvisie:

Stap Wat gebeurt er Dit betekent het:
3 De gemeenteraad gaat akkoord met de gebiedsvisie Het traject van minnelijke verwerving start: eigenaren kunnen in gesprek met de gemeente besluiten hun woning of pand te verkopen. Op plannen van de gemeente kan iedereen reageren of bezwaar maken.
4 Er wordt een stedenbouwkundig plan gemaakt
5 Er wordt een (ontwerp)omgevingsplan gemaakt en vastgesteld U kunt een zienswijze indienen tegen het ontwerp-omgevingsplan. U kunt daarna beroep aantekenen tegen het vastgestelde omgevingsplan.
6 Het omgevingsplan is onherroepelijk De gemeente doet eigenaren een formeel aanbod voor de aankoop (minnelijke verwerving).
Pas als eigenaar en gemeente er niet uitkomen, volgt de stap naar onteigening. Dat is gedwongen verkoop.
7 Het plan voor de herinrichting van de wijk wordt uitgevoerd  
Vragen over de gebiedsvisie

Wat is een concept-gebiedsvisie?

Dit is de eerste versie van de gebiedsvisie. Hier mocht iedereen in de wijk tot 10 november 2023 op reageren. Waar mogelijk worden de reacties verwerkt. Dan is het pas de gebiedsvisie die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Wat is het verschil tussen de gebiedsvisiekaart en de maquette?

De gebiedsvisie is een groot document van circa 100 pagina’s. Daarin staan namelijk ook de aanleiding, alle overwegingen en thema’s beschreven. Ook bevat de gebiedsvisie een mogelijke uitwerking. Dat is een invulling met onder andere gebouwen, hoogtes en parkeerruimte. Deze invulling was ook op de maquette te zien. Het deel waar de gemeenteraad een besluit over neemt, is de nieuwe indeling van de wijk. Met vlakken voor bebouwing, een stationsplein, vlakken voor groen en de wegindeling voor auto, fiets en voetganger. Dit is goed te zien op de gebiedsvisiekaart (pagina 18 van de concept-gebiedsvisie).

kaart Schaapsdrift

De gemeenteraad beslist niet over de mogelijke uitwerking van de gebiedsvisie, met ingetekende gebouwen zoals op de maquette te zien was. Het gaat in dit besluit om de kaart hierboven. 

Vragen over de duur van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Hoe lang geldt de Wvg nog voor de overige panden met Wvg?

Op 1 juni 2022 besloot de gemeenteraad het voorkeursrecht gemeenten (Wvg) definitief op te leggen. Dit betekent dat de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 3 jaar blijft gelden: tot en met 31 mei 2025. Voor een deel van de wijk is de Wvg al vervallen in het traject van de concept-gebiedsvisie. Voor de overige panden blijft de Wvg bestaan tot de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de gebiedsvisie. Van een aantal van deze panden is al duidelijk dat deze in de gebiedsvisie niet nodig zullen zijn. 

Is een bestemmingsplan voor de einddatum Wvg wel haalbaar?

Ja dit is nog haalbaar. En het bestemmingsplan heet straks een omgevingsplan. 

Verklarende woordenlijst 

Verklarende woordenlijst

Woord Betekenis
Gebiedsvisie Een plan voor het opnieuw inrichten van een wijk gaat in stappen. De eerste stap is een gebiedsvisie: een toekomstvisie voor het gebied. Hoe moet de wijk er over circa 10 jaar uitzien? Wat is er belangrijk voor gebouwen, straten, parkeren en verkeer? Hoe zien we vergroening, duurzaamheid (energie) en de ontwikkeling van het station? Een gebiedsvisie is een lang document met teksten. Daar hoort ook een overzichtskaart van de wijk bij.
Concept-gebiedsvisie Dit is de eerste versie van de gebiedsvisie. Hier mag iedereen in de wijk op reageren. Waar mogelijk worden de reacties verwerkt. Dan is het pas de gebiedsvisie die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Stedenbouwkundig plan Na een gebiedsvisie komt een stedenbouwkundig plan dat al meer is uitgewerkt. Met bijvoorbeeld specifieke bouwhoogtes of regels voor architectuur.
Minnelijke verwerving Minnelijk betekent in overleg, verwerving is aankoop. Bij minnelijke verwerving verkoopt u uw eigendom door onderhandelingen met de gemeente.
Onteigening Onteigening betekent gedwongen verkoop aan de gemeente. Dat loopt via strenge regels en gaat via de rechter. Dit is voor de gemeente de laatste stap.
Omgevingsplan In een omgevingsplan (nu nog bestemmingsplan) staan alle regels waaraan het plan in de wijk moet voldoen.
Ontwerp-omgevingsplan De eerste versie van het omgevingsplan. Hier mag iedereen op reageren tijdens een officiële periode. Dat heet een zienswijze indienen. Met de verwerkte reacties erin ontstaat het omgevingsplan.
Vaststellen van een plan De gemeenteraad keurt het plan goed. Daarna volgt nog een officiële periode van een aantal weken waarin inwoners bezwaar kunnen maken. Als die is verlopen is het plan onherroepelijk.
Zienswijze indienen Dat is officieel bezwaar maken tegen een ontwerp-omgevingsplan. Daarvoor geldt een vaste periode nadat het plan bekend is gemaakt. Vaak heeft u daarvoor 6 weken. Een zienswijze moet schriftelijk, via een brief. Soms kan het ook via e-mail.
Onherroepelijk plan Een plan dat definitief geldig is. Er kan geen bezwaar meer worden gemaakt.
Contact

Hoe kan ik contact opnemen met de gemeente Arnhem?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het projectteam van de gemeente via een mail naar schaapsdrift@arnhem.nl. Of bellen met de Klantenservice gemeente Arnhem: 026-3775666.

Voor buurtbewoners en ondernemers is er een wekelijks spreekuur bij buurtvereniging Vriendenkring aan de J. van Arnhemstraat 1A: 
Elke woensdag en vrijdag:
9.30 - 10.30 uur, vrije inloop
10.30 - 12.00 uur, op afspraak (mail of bel).