Planning schaapsdrift en omgeving

0. Besluitvorming (afgerond)

Op 1 juni heeft de gemeenteraad het voorkeursrecht bekrachtigd en de ‘ruimtelijke motivatie ontwikkeling Schaapsdrift’ als leidraad voor verdere uitwerking vastgesteld.

1. Participatieplatform (afgerond)

Juli -  september 2022
Hoe willen bewoners en omwonenden betrokken worden bij het maken van het Participatieplan en de vervolgstappen voor het maken van een plan voor de Schaapsdrift.

2. Start ruimtelijk spoor en startnotitie

Oktober 2022 - januari 2023
Samen met een stedenbouwkundig bureau zijn de uitgangspunten voor de planvorming uitgewerkt in een startnotitie. Het ruimtelijk kader vormt een belangrijke basis voor de gebiedsvisie en uiteindelijk het stedenbouwkundig plan. Zo geeft het kader aan wat de voorwaarden zijn waaraan het plan moet voldoen, bijvoorbeeld op gebied van woningbouw, groen, verkeer en duurzaamheid. De startnotitie maakt nog niet duidelijk wat er precies op welke plek komt. Ook is de participatie-aanpak een bijlage van de startnotitie. 

3. Gebiedsvisie en stedenbouwkundig plan

Februari tot december 2023
In de gebiedsvisie en aansluitend het stedenbouwkundige plan staat hoe het gebied wordt ingericht. Het stedenbouwkundig plan bestaat uit tekeningen, foto’s en een beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Het gaat dan om de plek van de gebouwen en de belangrijkste wegen in het gebied. Ook moet worden bepaald hoe de ontwikkeling kan gaan plaatsvinden.

4. Onderzoeken bestemmingsplan

Medio tot eind 2023
Er moeten verschillende onderzoeken worden uitgevoerd om het bestemmingsplan te kunnen maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geluids- en bodemonderzoeken.

5. Bestemmingsplan traject

2024
Het jaar 2024 staat in het teken van het doorlopen van de ruimtelijke procedures zodat er uiterlijk 31 mei 2025 een bestemmingsplan of omgevingsplan ligt.

6. Vergunningentraject

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld kunnen de vergunningen worden aangevraagd/ verleend. Deze zijn nodig om het plan uit te kunnen voeren

7. Start bouw deelprojecten

Na de vergunningen kan de start van de bouw beginnen van de eerste deelprojecten