Definities van de stappen in het ontwikkeltraject

In dit overzicht zijn de verschillende stappen in het proces uitgelegd.

Wat is een startnotitie?  

In een startnotitie stelt de gemeenteraad de kaders, uitgangspunten en onderzoeksvragen vast. Daarmee is duidelijk waar het te vormen plan, de gebiedsvisie, in ieder geval aan moet voldoen. De kaders bestaan uit  afspraken die in eerdere plannen zijn gemaakt en nota’s waar rekening mee gehouden moet worden. Voorbeelden van uitgangspunten zijn: ‘behoud de Heemtuin’ en ‘parken hebben een groenbestemming’. Een voorbeeld van een onderzoeksvraag is: hoe kan de beek bovengronds gehaald worden en een plek krijgen in de gebiedsontwikkeling? Alle onderzoeksvragen moeten de komende tijd beantwoord worden. Er is dus nog géén plan. 

Wat is een participatieplan?

Bij de startnotitie hoort een participatieplan. Hierin staat wanneer de bewoners, omgeving en belanghebbenden geïnformeerd en geraadpleegd worden en wanneer ze kunnen adviseren om invloed op het plan te kunnen hebben. 

Wat is een gebiedsvisie?  

De volgende stap in het proces is het opstellen van de gebiedsvisie. In de visie staan onder andere de antwoorden op de onderzoeksvragen uit de startnotitie. Die vragen gaan bijvoorbeeld over het aantal en type woningen, de bijbehorende doelgroepen, het werken, verkeer per fiets, auto en te voet. De vragen gaan ook over waar parkeren, groen en water etc. globaal een logische plek krijgen in het gebied. Ook wensen en ideeën vanuit het participatietraject met bewoners en belanghebbenden krijgen een vertaling in de visie. 
Belangrijk in de gebiedsvisie is ook: hoe sluit het plan aan op de omgeving? De gebiedsvisie bevat de ingrediënten voor het vervolgproces: het ontwerpen van een stedenbouwkundig plan. 

Wat is een stedebouwkundigplan?  

Op basis van de gebiedsvisie wordt een verdieping gemaakt: het stedenbouwkundige plan. Deze verdieping maakt duidelijk wat openbaar gebied wordt en wat privaat gebied wordt. In het openbaar gebied betekent dit bijvoorbeeld de indeling van wegen en straten, groengebieden, watergangen etc. Op de private kavels gaat het om de plaats en de hoogte van de bebouwing. Maar ook worden plaatsen aangegeven voor gebouwen met een functie, zoals een winkel of een kantoor. Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het bestemmingsplan. 

Wat is een bestemmingsplan?

In dit schema is het bestemmingsplan niet opgenomen. Het is het slotstuk van de ontwerpfase, een beleidsstuk van de gemeente waarin staat wat er met een ruimte in die gemeente mag gebeuren en welke regels er gelden. In het plan staat bijvoorbeeld uitgewerkt waar winkels, woningen of bedrijven mogen komen en hoe hoog die mogen zijn.