Vragen en antwoorden over AZC Arnhem Elderhoeve

Hieronder leest u veelgestelde vragen en antwoorden over AZC Elderhoeve.

Wanneer stopt het azc Elderhoeve?

Het college heeft besloten om niet te stoppen met het azc. De bestuursovereenkomst wordt met vier jaar verlengd. De 4 jaar gaan in vanaf 18 april 2021. Na drie jaar gaan we evalueren of een nieuwe verlenging weer noodzakelijk is.

Hoeveel mensen wonen nu op het azc?

Op dit moment hebben wij 321 bewoners. Dit is uiteraard een momentopname en kan per week variëren.

Welke doelgroepen zitten er nu in het azc?

De vluchtelingen zijn afkomstig uit: Syrië 28%, Eritrea 20%, Afghanistan 12%. Andere groepen in het azc zijn mensen uit Iran, Turkije, Irak en een aantal mensen uit diverse Afrikaanse landen. Van de 321 bewoners zijn 104 bewoners onder de 18 jaar. 

Hoelang wonen deze asielzoekers in het azc?  

De gemiddelde doorlooptijd bedraagt 7 tot 8 maanden. Afhankelijk van de procedure waarin men zich bevindt, is de minimum verblijfstijd 0 tot 6 maanden en maximum ca. 4 jaar. 

Welke bestemming zit er op de locatie van het azc Elderhoeve? 

In het huidige bestemmingsplan staat enkel 'maatschappelijk' op deze locatie.

Wat wordt er nu gedaan om overlast te beperken?

We proberen zowel intern als extern de overlast te beperken:

  • Intern: strakke toezicht op handhaving van de huisregels.
  • Extern: structureel overleg met wijkagenten en AVIM (vreemdelingenpolitie). Daarnaast loopt er een landelijk traject waarbij bewoners die vaak voor overlast zorgen in kaart zijn gebracht. Deze bewoners worden in nauwe samenwerking tussen COA/IND/DT&V/AVIM/ politie en OM individueel aangepakt. Hier vormt lik-op-stukbeleid (snel afhandelen van zaken) een onderdeel van, net als een versnelde procedure en terugkeer wanneer dat van toepassing is.
Wat wordt er nu gedaan aan dagbesteding?

Ook kinderen die opgevangen worden in het azc vallen onder de leerplichtwet en gaan dus dagelijks naar school. Voor hen worden ’s avonds en in het weekend structureel activiteiten aangeboden door vrijwilligers.
Daarnaast worden de volgende programma’s aangeboden waarbij er een aantal een verplicht karakter hebben:

  • Fitnessruimte (op het azc)
  • Nederlandse taallessen, KNM-trainingen (Kennis van de Nederlandse Maatschappij)
  • Participatie en integratie-trajecten
  • Wonen en leven op een COA-locatie
  • Vrouwenactiviteiten
  • Activiteiten voor jongeren
  • Toegang tot OLC
  • Toegang tot de recreatieruimte. 

Ook worden er regelmatig activiteiten aangeboden door externe partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vrouwendansavond of gezamenlijk eten in de recreatieruimte. Bewoners mogen deelnemen aan sportactiviteiten extern. Bewoners kunnen ook, via het project ‘Aan de slag’, vrijwilligerswerk buiten het azc verrichten. 

Heeft het COA gevraagd om het azc te verlengen?

Ja, het COA heeft aangegeven dat er een dringende vraag ligt voor opvangplekken. Het COA heeft overleg met provincies en gemeenten om te komen tot 5.000 extra plekken en het verlengen van bestaande bestuursovereenkomsten om te voorkomen dat er nog eens 5.000 additionele plekken gezocht moeten worden.

Wat was 5 jaar geleden de reden om een azc te starten?

5 jaar geleden had Europa te maken met een grote toestroom van het aantal vluchtelingen als gevolg van oorlogssituaties. Om die reden heeft Arnhem net als veel andere steden een nieuwe opvanglocatie gefaciliteerd.

Waarom houdt de gemeente Arnhem zich hiermee bezig? Zijn andere gemeenten niet aan zet?

Gemeenten in de provincie Gelderland zijn met elkaar in gesprek over hoe we gaan bijdragen aan de 5.000 extra opvangplekken. Naast de gemeente Arnhem (700), bieden de gemeenten Nijmegen (350), Wageningen (600), Harderwijk (800), Zutphen (760), Apeldoorn (400) en Winterswijk (400) ook opvang.

Wie bepaalt de verlenging van dit azc? 

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om te besluiten over een opvanglocatie, maar de verdere invulling, bijvoor-beeld vormgeving en randvoorwaarden, wordt overlegd met de buurt.

Waar heeft de gemeente rekening mee gehouden in haar besluit?

In het besluit is meegenomen: lokale uitgangspunten, de opvangvraag, veiligheid, leefbaarheid, juridische en financiële aspecten. 

Gaat een verlenging weer om een periode van 5 jaar?

Het COA heeft inderdaad gevraagd om verlenging met weer 5 jaar. Maar de gemeente stemt in met een verlenging van vier jaar. Er wordt op dit moment gewerkt aan een andere inrichting van de azc's, waarbij ook spreiding van locaties worden meegenomen in de gesprekken. De gemeente heeft om die reden gekozen voor een periode van vier jaar.

Kan het azc niet ergens anders?

De gemeente constateert dat er op dit moment geen locaties zijn in Arnhem die geschikt zijn. Locaties met een maatschappelijke bestemming zijn schaars. Deze ervaring geldt niet alleen voor Arnhem, maar lijkt een landelijk probleem.

Kan ik bezwaar maken?

Omdat er geen nieuwe omgevingsvergunning nodig is, kunt u geen bezwaar maken. Juridisch gezien mag de gemeente besluiten dat er op deze locatie een verlenging komt van het azc

Kan ik meedenken of een bijdrage leveren?

Ja, het azc is regelmatig op zoek naar vrijwilligers voor de kinderactiviteiten of voor het geven van Nederlandse taallessen. Ook gaan we in november nog (online-) bijeenkomst organiseren. Wij streven ernaar deze bijeenkomst in november 2020 plaats te laten vinden. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodigingsbrief.

Waarom is er zoveel aandacht voor vluchtelingen? Andere inwoners van Arnhem hebben deze aandacht toch ook nodig?

Wij vinden gastvrijheid voor vluchtelingen belangrijk en om die reden zijn we actief op alle onderdelen binnen de vluchtelingenketen. Daarnaast hebben gemeenten, Rijk en provincie afspraken gemaakt over hoe om te gaan met het opvangen van vluchtelingen.

Wat gaat de inwoner van Arnhem dit kosten?

Uit de evaluatie blijkt dat er geen extra kosten in rekening wordt gebracht bij de inwoners van Arnhem.

Hoeveel mensen mogen er maximaal in het azc wonen?

In de bestuursovereenkomst tussen de gemeente Arnhem en het COA is afgesproken dat er op dit azc maximaal 350 mensen worden opgevangen.

Waar kan ik vragen stellen over de evaluatie azc Elderhoeve?

U kunt uw vragen per mail stellen: evaluatieazc@arnhem.nl. U kunt ook bellen naar 0800-1809.