Planningsoverzicht

Overzicht werkzaamheden Binnenstad-Zuid maart/april 2017.

Werkzaamheden Trans - Rodenburgstraat - Paradijs

Archeologische opgraving Rodenburgstraat/Trans: het werk is in de afrondende fase.  Er zijn verrassende vondsten gedaan. Een deel van de ontgravingen/opgravingen is weer aangevuld. Het achter de flat aan de Broerenstraat liggende deel zal vanaf maandag 27 maart verder worden aangevuld. Het resterende deel zal naar verwachting eind april geheel zijn aangvuld.

Het woonrijp maken van het Paradijs wordt in fases uitgevoerd. De planning hiervan is in afstemming met bouwer en inhuizing bewoners. Medio april zal het werk gereed zijn.

Werkzaamheden Herinrichting Markt e.o.

Op het marktplein wordt nog de hand gelegd aan de laatste werkzaamheden, verbeterpunten en het wegnemen van een aantal kleine gebreken.

Op basis van ervaringen wordt o.a. gekeken naar plaatsing van divers meubilair. Ook de behoefte aan fietsbeugels wordt onderzocht en zal afgestemd zijn op basis van de huidige ervaringen. Nu we eindelijk de zon weer mogen ontvangen en de kans op lange vorst zeer klein is, kan ook een aanvang gemaakt worden met het in bedrijf stellen van de fontein op de Markt.

Werkzaamheden Jansbeek/ bouw Focus

Beekstraat - Broerenstraat - Kerkplein. Werkzaamheden : verleggen van kabels en leidingen om ruimte te maken voor de aanleg van de Jansbeek zijn gestart. Op het kerkplein is combinatie Hoornstra/GMB begonnen met aanleg van nieuw riool van Kerkstraat naar Bakkerstraat. De fontein op het kerkplein is gesloopt. De nieuwe fontein op de Markt gaat medio maart in bedrijf). Er is een doorsteek gemaakt voor doorgaand verkeer voetgangers/fietsers en voor bevoorraders van de binnenstad (Turfstraat/ Bakkerstraat).  Het archeologisch onderzoek op het Kerkplein is in uitvoering. De archeologenkiosk is verplaatst naar de Trans (Nieuwstraat naast de opgraving). De werkzaamheden duren nog zeker enkele weken.

Te verwachten hinder: er kan hinder worden ondervonden, d.m.v. detailafstemming met direct aan- en omwonenden wordt getracht de hinder tot het minimum te beperken.

Werkzaamheden Kerkplein maart 2017

Werkzaamheden herinrichting Turfstraat

De werkzaamheden zijn gestart op maandag 20 februari 2017, en duren tot ongeveer half april 2017. Het werk wordt in drie fases uitgevoerd.

Fase 1

Werkzaamheden zijn gestart. Doorgaand autoverkeer door de Turfstraat kan om de Markt heenrijden of via Eusebiusplein ->Oranjewachtstraat. Fase 1 is bijna gereed.

Fase 2

Vanaf woensdag 1 maart 2017 volgt de kruising Turfstraat -Rodenburgstraat, waarbij gecombineerd wordt met werkzaamheden die uitgevoerd worden door Nuon Warmte. Ook zal een koppeling met het riool gemaakt worden die relatie heeft met de aanleg van de Jansbeek.

Fase 3

In de laatste fase wordt het deel Broerenstraat vanaf het kruispunt Rodenburgstraat tot aan het kruispunt met de Nieuwstraat uitgevoerd.

Paviljoen Slag om Arnhem en herinrichting Jacob Groenewoud Plantsoen

De afbouw van het paviljoen is bijna gereed. Het terras tegen het gebouw aan is nog op enkele details gewijzigd.

Liemers Wegenbouw BV heeft de herinrichting van het Jacob Groenewoud plantsoen en Kadestraat afgerond. In de laatste week van maart worden nog de laatste punten op de spreekwoordelijke 'i' gezet.

Jacob Groenewoud Plantsoen maart 2017

Herinrichting Weerdjesstraat - Trans - Eusebiusplein - Oranjewachtstraat

Op woensdag 29 maart a.s. zal op de Weerdjesstraat, ter hoogte van de kruising met de Nieuwstraat, één rijbaan afgezet worden. Er worden kabels en leidingen verlegd voor de aanleg van de Jansbeek. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden in twee fasen van 4 weken. Als eerste zal de zijde van het centrum worden afgezet en daarna 4 weken de zijde van de Rijn.  Te verwachten hinder: Met name in de ochtend- en avondspits is er vertraging te verwachten op dit gedeelte van de centrumring.

N.b. planning werkzaamheden is onder voorbehoud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht