Planningsoverzicht

Overzicht werkzaamheden Binnenstad-Zuid januari/ februari 2017.

Werkzaamheden Bartokpark - Trans - Rodenburgstraat - Paradijs

Archeologische opgraving Rodenburgstraat/Trans: Fase 2 opgraving is gestart  maandag 16 januari 2017. Werkzaamheden duren ca. 4 weken.

Afhankelijk van het weer wordt eind januari/ begin februari gestart met het woonrijp maken van Paradijs. Het werk wordt in fases uitgevoerd, en is gereed medio april.

Herinrichting Parkeerplaats Trans is gereed. De dubbele rij bomen en een brede beukenhaag rondom P-Trans is aangeplant. Voltooiing laadpalen en openbaar toilet.

Weerdjesstraat: de sloop van het pand van Janssen Openhaarden is voltooid. De gevels van de bestaande bebouwing worden voorzien van nieuw metselwerk. Over 3-4 weken wordt hiermee gestart.

Werkzaamheden Herinrichting Markt e.o.

Op het marktplein wordt de hand gelegd aan de laatste werkzaamheden, verbeterpunten en het wegnemen van een aantal kleine gebreken. Nu de markt een aantal keren heeft plaatsgevonden, zijn we gestart met het plaatsen van het meubilair, zoals de zitbanken. Op deze wijze hebben we kunnen  vaststellen of de beoogde positie geen probleem vormt met de warenmarkt. Verdere werkzaamheden bestaan uit plaatsen wat verkeersborden en afzetpalen, aanbrengen routetegels etc.

Werkzaamheden Jansbeek/ bouw Focus

Beekstraat - Broerenstraat: werkzaamheden verleggen van kabels en leidingen om ruimte te maken voor de aanleg van de Jansbeek zijn gestart half januari. Graafwerkzaamheden Kerkplein- Broerenstraat starten maandag 23 januari. De werkzaamheden tracé Beekstraat tot aan Nieuwstraat duren nog ruim tot begin maart 2017 (week 10).

Maandag 23 januari start het werk (verleggen kabels- en leidingingen) in de Broerenstraat t.h.v. de Q-park garage. Het passeren van de garage- inritten is succesvol afgerond.

Aannemer Hoornstra -GMB start maandag 13 februari met rioolwerkzaamheden op het Kerkplein, vooruitlopend op de aanleg van de Jansbeek.

Bomenkap: in de week van 30 januari - 3 februari zijn de resterende bomen gekapt t.b.v. de projecten in de zuidelijke binnenstad, conform het groenplan.

Archeologisch onderzoek op het Kerkplein in uitvoering. Archeologenkiosk wordt verplaatst naar zijde kerk (naast de opgraving). Werkzaamheden duren nog zeker enkele weken.

Te verwachten hinder: er kan hinder worden ondervonden, d.m.v. detailafstemming met direct aan- en omwonenden wordt getracht de hinder tot het minimum te beperken.

Werkzaamheden herinrichting Turfstraat

Werkzaamheden starten op maandag 20 februari 2017, en duren tot ongeveer half april.

Het werk wordt in drie fases uitgevoerd.

Fase 1: We beginnen bij Gewaagd in de richting van het kruispunt met de Rodenburgstraat.

Fase 2: Hierna volgt de kruizing zelf waarbij gecombineerd wordt met werkzaamheden die uitgevoerd worden door Nuon Warmte. Ook zal een koppeling met het riool gemaakt worden die relatie heeft met de aanleg van de beek.

Fase 3: In de laatste fase wordt het deel van het kruispunt met de Rodenburgstraat tot aan het kruispunt met de Nieuwstraat uitgevoerd.

Uitgangspunt is garanderen doorgang voor voetgangers en fietsers. In fase 2 en fase 3 zal de busroute aangepast moeten worden. Nadere informatie daarover volgt in de volgende nieuwsbrief.Voor bromfiets en autoverkeer zal een omleidingsroute worden ingesteld.

Paviljoen Slag om Arnhem en herinrichting Groenewoud Plantsoen

Impressie plantsoen Slag om Arnhem

De afbouw van het paviljoen gaat volop door. Het leuningwerk is geplaatst en moet nog op details worden afgewerkt. Vanaf midden februari gewerkt aan de herinrichting van het Groenewoud plantsoen. Het herdenking plantsoen wordt openlijker van structuur en beter begaanbaar. Voor de herinrichting is het noodzakelijk 5 platanen te kappen. Er vindt nieuwe aanplant ter compensatie plaatst.

N.b. planning werkzaamheden is onder voorbehoud.

 

Uitgelicht