New energy made in Arnhem

Arnhem kiest voor duurzame elektriciteit. In september 2015 heeft de gemeenteraad het nieuwe programma vastgesteld. Lees hier meer over de concrete doelstellingen.

In 2020 staat Arnhem in Nederland en erbuiten bekend als dé stad waar bedrijfsleven en onderwijs doorbraken creëren op het gebied van duurzame elektriciteit. Arnhem heeft in 2020 in de eigen stad ontwikkelde trolleybussen die van de draad verder kunnen rijden op accu's. Er liggen 125.000 zonnepanelen op daken, die zoveel mogelijk gekoppeld zijn aan laadpalen voor elektrische auto's. Er zijn ook vijf zonnevelden en vier windturbines gebouwd. Grote energiegebruikers in Arnhem Noord zijn aangesloten op het warmtenet. Dat staat in het programmaplan New energy made in [Arnhem] (pdf 10,4MB) dat in september 2015 door de Arnhemse gemeenteraad is vastgesteld. Het programmaplan is mede gebaseerd op energiepotentiekaart. (pdf 8,9 MB)

 

Steeds meer innovatieve bedrijven in Hotspot Energy Arnhem

 

Arnhem boekt voortgang bij groei duurzame energie

Meer dan een verdubbeling van het aantal zonnepanelen op Arnhemse daken. Een uitbreiding van klanten op het warmtenet van zo'n 15 procent. En een toename van het aantal bedrijven in de duurzame energie- en milieutechnologie. Een greep uit de oogst van het programma New energy made in Arnhem, dat in het najaar van 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. Maar er liggen ook uitdagingen, zoals het realiseren van meer energiebesparing en het aardgasloos maken van bestaande woningen. Zie hiervoor de Voortgang New energy made in Arnhem (pdf 127kB), de Stand van zaken New energy made in Arnhem 2017 (pdf 2,5MB) en de bijbehorende toelichting (pdf 237kB)

Flinke groei duurzame opwek

Het aantal zonnepanelen op daken groeide van 12.000 eind 2014 naar 34.000 panelen nu. Daar zit een klein zonneveld bij (zonnepanelen in een veldopstelling), op het terrein van stadsboerderij De Korenmaat. Het is de bedoeling dat er de komende jaren meer zonnepanelen op daken en zonnevelden bij komen. De gemeente heeft eerder al zes geschikte locaties voor zonnevelden gevonden. De uitbreiding van het warmtenet bestond voornamelijk uit extra aansluitingen rond het bestaande tracé. Daarnaast nam ook het gebruik van hernieuwbare warmte uit bodemenergie-installaties toe.

Hotspot Energy

Arnhem ontwikkelt zich steeds meer tot een Hotspot Energy, met een groeiend aantal bedrijven op het gebied van duurzame energie- en milieutechnologie. 1 op 14 banen in Arnhem is in deze sector, in totaal nu ruim 7.500. Een mooi voorbeeld is het in 2016 opgerichte Clean Mobility center, dat zich bezighoudt met innovatieve oplossingen in de duurzame mobiliteit.
Op het gebied van duurzame mobiliteit loopt Arnhem voorop. De regio heeft de schoonste openbaar vervoerconcessie van Nederland. Het bestaande trolleynet wordt doorontwikkeld naar een smart trolley grid, waaraan elektrische auto's kunnen opladen met remenergie van trolleybussen. Ook worden de eerste trolleybussen die hele stukken zonder bovenleiding kunnen rijden in 2018 in de dienstregeling opgenomen. En werd In februari van dit jaar werd een waterstoftankstation geopend op Industriepark Kleefse Waard.

Samen met de wijken

De transitie naar een duurzame samenleving is in Arnhem niet alleen een top-down proces. In de pilot Aardgasloze Wijken wordt samen met wijkbewoners en de wijkteams Leefomgeving ideeën en mogelijkheden verkend. Op basis daarvan wordt in kaart gebracht welke alternatieve warmteoplossingen ten goede komen aan de wijk. Door lokale oplossingen te kiezen kan de omslag naar aardgasloos wonen voordelen bieden zoals lagere woonlasten, meer comfort of een impuls voor de lokale wijkeconomie.

Extra stappen zetten

Op het gebied van energiebesparing moeten nog stappen worden gezet, bij bewoners, bij bedrijven en ook bij het gemeentelijk vastgoed. Weliswaar daalt het energieverbruik licht, terwijl er landelijk een stijging is. Maar om de ambitie van 1,5 procent energiebesparing per jaar, tot 2020 te halen, zijn extra inspanningen nodig. De gemeente zet daarin in op een bewustwordingscampagne en op het adviseren van bewoners en ondernemers die zelf aan de slag willen met energiebesparing (met het Energieloket Midden Gelderland en aanjagers voor wijkinitiatieven voor energiebesparing). Ook zijn er afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties over energiebesparing en gaat de gemeente verder met het verduurzamen van haar eigen panden.

 

EMT bidboek voor extra EMT-bedrijvigheid

Op 21 april 2016 lanceerde Arnhem haar EMT bidboek, tegelijk met de start van het Clean Mobility Centre op Kleefse Waard. Met gepaste trots op wat deze regio de sector Energie en MilieuTechnologie te bieden heeft: Arnhem als elektriciteitshoofdstad van Nederland, de unieke trolley en energiebedrijven, en een goed lopende samenwerking tussen de kennisinstellingen opleiders en vooruitstrevende klanten in het netwerk van energy made in Arnhem en de wijde regio.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie