Omgevingsvisie Arnhem 2040; een toekomstbeeld voor de stad

De omgevingsvisie Arnhem 2040 schetst een toekomstbeeld voor de stad. Maar de visie is veel meer dan een mooi vergezicht. In de visie staan inspanningen, opgaven en ambities benoemd hoe we dit gaan bereiken. De omgevingsvisie is vastgesteld door de raad op 6 december 2023.

Arnhem staat de komende jaren voor een aantal belangrijke opgaven. Lange wachtlijsten voor huurwoningen, de stroef lopende woningbouw, slecht geïsoleerde huizen en onzekerheid over de energierekening. Periodes van droogte, toename van wateroverlast, en de druk op de natuur. De kloof tussen arm en rijk en de mondiale onrust gaan allemaal niet aan Arnhem voorbij. De gevolgen zijn dagelijks in onze stad voelbaar. 

Tegelijkertijd is onze stad in trek bij inwoners, bedrijven en bezoekers. De stad groeit en deze groei willen we benutten om de stad gezonder en veiliger, vitaler en socialer te maken. We willen de stad groen en leefbaar houden. Dat vraagt om creatieve en innovatieve oplossingen in het gebruik van de ruimte. Hoe we als Arnhem tot 2040 omgaan met de ruimte, staat in de omgevingsvisie; een perspectief voor Arnhem in een veranderende wereld. 

Wat staat er in de omgevingsvisie?

De omgevingsvisie (pdf, 24MB) laat zien dat Arnhem in 2040 een groene, vitale stad is met ruimte voor meer inwoners en bedrijvigheid. De stad is een onderdeel van een sterke regio met een veelzijdig landschap, omringd door natuur, waardevolle wijken en levendige knooppunten. Tegelijk is er veel veranderd op het gebied van klimaat, energie en leefbaarheid. De stad is duurzamer en stimuleert een gezonde leefstijl. Arnhem is en blijft een stad waar creativiteit en vrijheid een belangrijke onderdeel van de identiteit vormen.

Thema’s en deelgebieden in de omgevingsvisie

Om het streefbeeld in 2040 te bereiken, hebben we in de omgevingsvisie 5 thema’s uitgewerkt:

  1. Een groene, gezonde en veilige stad
  2. Een vitale stad
  3. Een stad waar het goed wonen is
  4. Ruimte voor schone mobiliteit
  5. Een stad met nieuwe energie

We schetsen per thema welke ambities we hebben en welke inspanningen we gaan doen in de stad. De komende jaren geven we vooral aandacht aan:

  • We bouwen op goed bereikbare plekken waar voorzieningen nabij zijn
  • Wonen, werken en voorzieningen brengen we dichter bij elkaar
  • Wandelen, fietsen, en OV zijn de meest voor de hand liggende vormen van vervoer
  • We gaan onze stad verder vergroenen, passend bij het veranderende klimaat
  • We blijven die creatieve en energieke stad

Naast de ambities per thema, worden ook 5 deelgebieden specifiek beschreven. Dit zijn gebieden waar veel opgaven en ambities samenkomen en duidelijk keuzes worden gemaakt. Het gaat om de  deelgebieden: Arnhem Centrum, Arnhem West, Arnhem Oost, Arnhem Zuid en Arnhem Noord. 

Zo zal Arnhem Centrum in 2040 een compacter winkelhart zijn met daaromheen verschillende gebieden (kwartieren). Elke kwartier kent een eigen identiteit en een eigen mix aan functies (wonen, werken, recreëren). Voor Arnhem Zuid is één van de ambities om Kronenburg tot een aantrekkelijk gebied om te vormen zodat het het vanzelfsprekende centrum van Zuid wordt. Waar het goed wonen is en waar naast winkels ook cultuur en horeca een plek vinden.

Waar wordt de omgevingsvisie voor gebruikt? 

De omgevingsvisie biedt uitgangspunten, criteria en randvoorwaarden waarmee de gemeente beleid en gebiedsvisies kan ontwikkelen en projecten tot uitvoering kan brengen.

Hoe kwam de omgevingsvisie tot stand?

Samen met de stad heeft de gemeente Arnhem een omgevingsvisie opgesteld. Het voorontwerp van de omgevingsvisie is in november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Over dit voorontwerp van de omgevingsvisie hebben we advies gevraagd aan onze regionale partners, zoals de provincie en waterschappen en aan de belangstellenden die tijdens het participatieproces hebben aangegeven bij het proces betrokken te willen blijven. In het actualisatiedocument is beschreven welke aanpassingen zijn gedaan ten opzichte van de voorontwerp-omgevingsvisie.