Uitwerkingskader

Het Uitwerkingskader fase 2 gebiedsvisie Stadsblokken en Meinerswijk is opgesteld omdat de gebiedsvisie uit 2012 op een aantal onderdelen geen meetbare kaders geeft. Het uitwerkingskader geeft duidelijkheid over:

  • de verschilpunten met de gebiedsvisie
  • de principes over de functies in en het gebruik van het gebied
  • de verhouding tussen natuur en (bouw)programma en de hoeveelheid en hoogte van de bebouwing
  • de sfeer en architectuur van de openbare ruimte en van de bebouwing.

Het uitwerkingskader is in 2016 - na een raadgevend referendum - vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt nu toegewerkt naar een ruimtelijk plan. Daarop volgt ondermeer het bestemmingsplan en tot slot de realisatie.
In dit traject zal de gemeenteraad het bestemmingsplan moeten vaststellen. Het bestemmingsplan zal getoetst worden aan het Uitwerkingskader en het Masterplan.

Met het opstellen van het ruimtelijke plan, het Masterplan , heeft KWP eerdere plannen aangepast, bijgesteld en verder uitgewerkt. Dit is gebeurd met inbreng van belanghebbenden en belangstellenden, en aan de hand van eisen en wensen van Rijkswaterstaat en provincie.
Er moeten nog keuzes worden gemaakt bijvoorbeeld op het gebied van ontsluiting en parkeren en hoe om te gaan met de combinatie wonen en evenementen.
Tijdens de planvorming zal het college toezien op naleving van het uitwerkingskader en in de gaten houden hoe KWP de stad blijft betrekken bij de planvorming.

Uitgelicht

Masterplan Stadsblokken Meinerswijk

Uw Reactie
Uw Reactie