Uitwerkingskader

KondorWessels Projecten (KWP) heeft als private eigenaar van een groot deel van het gebied het plan De Eilanden 2.0 aangeboden aan de gemeente Arnhem. Dit plan is gebaseerd op de gebiedsvisie en schetst een beeld van hoe het gebied er uit zou kunnen komen te zien.

Het Uitwerkingskader fase 2 gebiedsvisie Stadsblokken en Meinerswijk (PDF, 5,8 MB) is opgesteld als antwoord op het aanbod van KWP en omdat de gebiedsvisie op een aantal onderwerpen geen meetbare kaders geeft. Het uitwerkingskader geeft duidelijkheid over:

  • de verschilpunten met de gebiedsvisie
  • de principes over de functies in en het gebruik van het gebied
  • de verhouding tussen natuur en (bouw)programma en de hoeveelheid en hoogte van de bebouwing
  • de sfeer en architectuur van de openbare ruimte en van de bebouwing.

Het uitwerkingskader is in 2016 - na een raadgevend referendum - vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt nu toegewerkt naar een ruimtelijkplan. Daarop volgt een bestemmingsplan en tot slot de realisatie van de gebiedsvisie.
In dit traject zal de gemeenteraad het bestemmingsplan moeten vaststellen. Het bestemmingsplan zal getoetst worden aan het Uitwerkingskader.

Met het opstellen van het ruimtelijke plan, het Ontwerp Masterplan , heeft KWP het eerdere plan 'eilanden 2.0' aangepast, bijgesteld en verder uitgewerkt. Dit is gebeurd met inbreng van u en andere belangstellenden, en aan de hand van eisen en wensen van Rijkswaterstaat en provincie.
Er moeten nog keuzes worden gemaakt bijvoorbeeld op het gebied van ontsluiting en parkeren en hoe om te gaan met de combinatie wonen en evenementen.
Tijdens de planvorming zal het college toezien op naleving van het uitwerkingskader en in de gaten houden hoe KWP de stad blijft betrekken bij de planvorming.
 

Uitgelicht

Ontwerp Masterplan Stadsblokken Meinerswijk