Subsidieregeling 'Gelderland Herdenkt - 75 jaar vrijheid Airborneregio en Veluwe Remembers

Gelderland was van september 1944 tot en met mei 1945 negen maanden onafgebroken het centrum van de bevrijdingsstrijd van Nederland. In 2019 en 2020 is deze episode 75 jaar geleden.

Vanwege dat kroonjaar wordt gewerkt aan een inspirerend en samenhangend programma voor bewoners en bezoekers in heel Gelderland. Om dit mede mogelijk te maken heeft de provincie Gelderland een programma in het leven geroepen 'Gelderland Herdenkt - 75 jaar vrijheid', waarin deze projecten samenkomen. De provincie Gelderland verstrekt de subsidie aan één gemeente die als penvoerder fungeert. De gemeente Arnhem is gevraagd om penvoerder te zijn namens Airborne regio en de regio Veluwe Remembers. Voor de Airborne regio is er een masterplan Airborne Regions Remembers met de ketenpartners tot stand gekomen. Dit plan is in november 2018 door de betreffende Airbornegemeenten vastgesteld. Hiervoor kunt u geen projectaanvraag indienen. Voor Veluwe Remembers kunt u uw projectaanvraag indienen.

Behandeling aanvraag

De gemeente Arnhem voert de regeling uit namens de provincie Gelderland. Projectvoorstellen voor Veluwe Remembers konden tussen 17 juni en 30 juni 2019 formeel worden ingediend bij het subsidiebureau van de gemeente Arnhem. 

Het subsidiebureau toetst uw aanvraag op volledigheid en zal het daarna doorsturen naar de Veluwe zodat de adviescommissie een inhoudelijke afweging kan maken over de projecten die zijn binnengekomen. Dat doet deze commissie na het sluiten van de termijn als alle projectaanvragen beschikbaar zijn.

De adviescommissie beoordeelt de aanvragen op basis van een toetsprotocol en stuurt de adviezen naar de Stuurgroep Veluwe Remembers. Deze beslist welke aanvragen door de gemeente Arnhem, als penvoerende gemeente, kunnen worden gehonoreerd. Toekenning vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de provincie Gelderland op het programma Veluwe Remembers.

Indien de verleende subsidie minder dan €5.000,- bedraagt, vindt betaling van het subsidiebedrag zo spoedig mogelijk na verzending van de beschikking plaats. Voor verleende subsidiebedragen van meer dan €5.000,- vindt verstrekking van een voorschot tot max.100% plaats.

Subsidieregeling