Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs

De gemeente Arnhem stimuleert schoolbesturen en organisaties in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs om gelijke kansen voor jongeren te bevorderen. Daarvoor kunnen zij eenmalig subsidie aanvragen.

Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind. Het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – is belangrijk in de aanpak van gelijke kansen.

Goed onderwijs is één van de basisprincipes om zo goed mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Alle jongeren moeten leren hoe ze hun talenten optimaal kunnen gebruiken. Door talentontwikkeling te stimuleren, kunnen jongeren hun schoolloopbaan succesvol doorlopen en vinden zij een betere aansluiting op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Het thema 'kansengelijkheid' is door het onderwijsveld en de gemeente in de Maatschappelijke Educatieve Agenda (MEA) (pdf, 100kB) Arnhem als hoofdthema benoemd. De Subsidieregeling Gelijke kansen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs Arnhem 2020 (pdf, 74kB) geeft een impuls aan onderwijs en instellingen om kansenongelijkheid te bestrijden.

Voor de uitvoering van deze regeling geldt ook de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016.

De voorwaarden

  • Uw activiteiten of projecten hebben betrekking op een onderdeel van de MEA Arnhem  
  • De activiteiten of projecten waarvoor u subsidie aanvraagt starten in 2020 en worden in 2020/2021 uitgevoerd
  • De gemeente verstrekt subsidie tot een maximum van € 100.000,- per aanvraag

Uw aanvraag

Via de button hieronder kunt u nog een aanvraag indienen tot 1 september 2020. Wij beoordelen uw aanvraag op volgorde van binnenkomst. Mits het budget voor deze regeling niet reeds is verdeeld over de organisaties die tot en met 15 juni 2020 hebben aangevraagd (artikel 5 lid 3 van de subsidieregeling). Naast de gegevens van uw organisatie verzoeken wij u een document te uploaden waarin u uw activiteiten of projecten beschrijft. De doelen en resultaten die u nastreeft worden helder omschreven in uw aanvraag. Ook geeft u aan hoe u de resultaten monitort. Een begroting levert u los aan of maakt onderdeel uit van het inhoudelijk document.

Als u als aanvrager geen onderwijsinstelling bent, werkt u aantoonbaar samen met een onderwijsinstelling. Voor zover u subsidie of een andere financiële bijdrage van een ander bestuursorgaan heeft aangevraagd of ontvangt voor dezelfde activiteiten of projecten, doet u daarvan mededeling in de aanvraag van de subsidie.

Aanvragen

Verantwoording

Uiterlijk dertien weken nadat de activiteiten zijn verricht of de projecten zijn uitgevoerd dient u een verantwoording in. Uw verantwoording moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo dient u bijvoorbeeld een accountantsverklaring aan te leveren voor subsidies boven de € 50.000,-. In de toekenningsbeschikking vindt u alle informatie over de voor u van toepassing zijnde voorwaarden.

Contact

Voor vragen kunt u per mail contact opnemen met Ien Kiggen via ien.kiggen@arnhem.nl