Subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties

Veel organisaties binnen de beleidsvelden cultuur, welzijn en sport kampen met uitdagingen om hun begroting voor 2023 rond te krijgen. Mogelijk hebben zij ook al te maken met een tekort over 2022. Het college heeft aangegeven deze organisaties te willen ondersteunen met betrekking tot de gestegen energiekosten.

Het gaat onder andere om sportverenigingen, buurthuizen, gebedshuizen, kleine culturele instellingen en amateurkunstverenigingen.

De subsidie die deze organisaties kunnen aanvragen voor de periode januari – juli 2023 bedraagt een compensatie ter hoogte van 85% van de uitgaven boven de € 1,19 per kubieke meter gas of € 0,35 per kWh elektriciteit. Ook voor de periode oktober 2022 – december 2022 kan eenzelfde vergoeding worden aangevraagd.

Enkel kosten die niet gecompenseerd worden via andere regelingen komen in aanmerking voor subsidie. Ontvangt u van ons al een begrotingssubsidie? Dan onderzoeken wij andere oplossingen voor uw gestegen lasten.

Van toepassing op de uitvoering van deze regeling zijn de in januari 2023 vastgestelde Tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie en de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016 . Besloten is de regeling voor een tweede tranche open te stellen in de periode 15 mei 2023 tot en met 15 juni 2023.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw vereniging of stichting is een maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn, sport of cultuur
 • U maakt gebruik van 1 of meer locatie(s) in Arnhem
 • U bent contracthouder van een energiecontract of u betaalt uw energiekosten rechtstreeks aan een verhuurder
 • U kunt de gestegen energielasten niet uit eigen middelen bekostigen
 • U maakt gebruik van andere compensatiemaatregelen indien u daarvoor in aanmerking komt
 • Uw aanvraag gaat vergezeld van een plan voor energiebesparing en het verduurzamen van uw energiebehoefte

In uw plan energiebesparing / verduurzaming energiebehoefte (aan te leveren in pdf) beantwoordt u in ieder geval de volgende vragen:

 • Welk(e) doel(en) heeft u al bereikt met uw plan?
 • Welk(e) kans(en) ligt / liggen er momenteel voor uw organisatie?

Overigens biedt de gemeente Arnhem al verschillende ondersteuningsmaatregelen om te verduurzamen. Kijkt u daarvoor op www.arnhemzetdeknopom.nl

Uw aanvraag

U dient uw aanvraag in te dienen in de periode 15 mei 2023 tot en met 15 juni 2023. Na het invullen van enkele gegevens over de organisatie dient u de volgende bijlagen mee te sturen:

Organisaties met een eigen gebouw en energiecontract (u bent eigenaar / gebruiker) én organisaties die hun ruimte huren en over een eigen energiemeter beschikken

 • Gegevens over uw energieverbruik januari – juli 2023 (kosten per m3 en kWh - tarief 1 januari 2023 - en geschat jaarverbruik), bijvoorbeeld blijkend uit een energiecontract.
 • Als u (ook) aanvraagt voor oktober – december 2022: gegevens over uw energieverbruik 2022 (kosten per m3 en kWh - tarief 1 oktober 2022 - en verbruik) blijkend uit een energiecontract of eindafrekening 2022)
 • plan energiebesparing / verduurzaming energiebehoefte (aan te leveren in pdf)

Organisaties die hun ruimte huren aan de hand van een all-in contract

 • Gegevens over uw energieverbruik januari – juli 2023 (inclusief het eenheidstarief per m3 en kWh), gespecificeerd aan de hand van uw huurcontract 2023. Mogelijk moet u deze informatie nader uitgewerkt opvragen bij uw verhuurder
 • Als u (ook) aanvraagt voor oktober – december 2022: gegevens over uw energieverbruik 2022 (inclusief het eenheidstarief per m3 en kWh), gespecificeerd aan de hand van uw huurcontract.
 • plan energiebesparing / verduurzaming energiebehoefte (aan te leveren in pdf)

Verantwoording en vaststelling

Organisaties die meer ontvangen dan € 10.000 dienen binnen 4 weken na het ontvangen van de jaarrekening van de energieleverancier een verzoek tot vaststelling van de subsidie in. Ook overleggen deze organisaties een specificatie van de energielasten, een overzicht van eventueel ontvangen compensaties van andere overheden, een verslag van de resultaten van het plan energiebesparing en de betreffende jaarrekening 2022 of 2023.

Aanvragen subsiedieregeling 

Wilt u een aanvraag indienen? Dat kan via dit formulier. 

Aanvragen

Contact

Voor vragen kunt u per e-mail contact opnemen met: