Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) bepaalt dat informatie van de overheid zoveel mogelijk openbaar moet zijn. Als u informatie of documenten wilt opvragen die de gemeente Arnhem (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dan kunt u hiervoor een Woo-verzoek indienen.

Over de wet

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid. De Wet open overheid (Woo) regelt dit. Met deze wet wordt het voor u duidelijker hoe de overheid handelt en besluiten maakt. Hiervoor dient u een Woo-verzoek in. Dit kunt u bij verschillende overheden doen.

Wij kunnen alleen Woo-verzoeken behandelen die gaan over het beleid van de gemeente Arnhem. Het verzoek moet ook gaan om informatie die wij zelf beschikbaar hebben, zoals documenten of fotomateriaal. Een Woo-verzoek is ook niet bedoeld voor het beantwoorden van vragen (over uw persoonlijke situatie). 

U kunt de wet nalezen op de website van Overheid.nl.

Woo-verzoek indienen

U kunt uw verzoek digitaal, telefonisch of per post indienen. Uw Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U omschrijft duidelijk waarover u informatie wilt hebben en over welke periode het gaat.
  • U vermeldt uw telefoonnummer en (e-mail)adres. Daarmee kunnen we u de informatie toesturen of extra informatie vragen over uw verzoek. 
  • We hebben de informatie die u vraagt in bezit. Dit zijn bijvoorbeeld documenten, foto's of video's.
  • U vraagt informatie over het beleid van de gemeente. Dit kan ook gaan over de voorbereiding op of de uitvoering van het beleid.

Woo-verzoek indienen

Doet u uw verzoek liever per post? Kijk dan bij onze contactgegevens

Behandeling van uw verzoek

U krijgt in principe binnen 4 weken een reactie op uw besluit. Deze termijn kan met 2 weken worden verlengd. In dat geval krijgt u op tijd een bericht met de reden waarom het langer duurt. Soms hebben we nog meer tijd nodig om alle informatie te beoordelen. Dan maken we afspraken met u over de afhandeling. 

Krijgt u niet binnen de termijn een besluit op uw verzoek? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Doorzendplicht

Het kan gebeuren dat wij de informatie niet hebben. In sommige gevallen sturen we uw Woo-verzoek door. Dat doen we als we weten dat een andere organisatie deze informatie wel heeft, en de organisatie valt onder de Wet open overheid. Dit heet de doorzendplicht. We laten het u weten als we uw verzoek hebben doorgestuurd.

Openbaar publiceren

Als we ingaan op uw Woo-verzoek, dan maken we de informatie beschikbaar voor publiek. We publiceren verzoeken om openbaarmaking online op woo.arnhem.nl. Hier zijn ook de Wob-verzoeken te vinden die tussen 1 april 2020 en 1 mei 2022 bij ons zijn binnengekomen.

Afwijzen van uw verzoek

We kunnen uw verzoek afwijzen en besluiten om bepaalde informatie niet openbaar te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij vertrouwelijke gegevens van personen of bedrijven. Het kan ook zijn dat het schadelijk is voor de veiligheid van Nederland als de opgevraagde informatie openbaar wordt.

Het kan ook gebeuren dat we documenten alleen deels openbaar maken. Dan wordt bijvoorbeeld een bijlage met financiële informatie onleesbaar gemaakt. We leggen daarna in het Woo-verzoek aan u uit waarom we (delen van) de informatie niet openbaar maken.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken

Woo-verzoek is soms niet nodig

Veel informatie van de gemeente staat al openbaar. Voor sommige informatie geldt de Wet open overheid niet. Voor beide soorten informatie hoeft u geen Woo-verzoek te doen. U vindt een overzicht websites en instanties waarvoor dit geldt op woo.arnhem.nl.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Wet open overheid? Stuur dan een e-mail naar woo@arnhem.nl.