Informatiecategorieën actieve openbaarmaking

De Wet open overheid (Woo) regelt landelijk welke soorten informatie door overheden actief openbaar gemaakt moeten worden. Actieve openbaarmaking betekent dat de overheid informatie uit eigen beweging publiceert en voor iedereen toegankelijk maakt.

We werken de komende jaren aan de aanpassingen die nodig zijn om dit te doen. Uiteindelijk worden de volgende informatiecategorieën openbaar gemaakt.  

Wob- / Woo-verzoeken 

Alle ontvangen Wob- en Woo-verzoeken, besluiten en naar aanleiding daarvan openbaar gemaakte documenten. 

Beschikkingen

Beschikkingen zijn besluiten die niet van algemene strekking zijn.

Bestuursstukken

Agenda’s, besluiten en besluitenlijsten van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders (B&W).

Convenanten

Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke afspraken van de organisatie met een of meer wederpartijen.

Jaarplannen en -verslagen

Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen over de voorgenomen uitvoering van de taak of verantwoording van die uitvoering.

Klachten of klaagschriften

Schriftelijke oordelen in klachtprocedures.

Onderzoeken

Onderzoeken naar de wijze van functioneren of ter voorbereiding of evaluatie van beleid, inclusief uitvoering, naleving en handhaving.