Kwijtschelding aanvragen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen. Dit geldt ook voor kleine zelfstandigen (zzp'ers of freelancers).

Kwijtschelding is mogelijk voor:

 • rioolheffing
 • afvalstoffenheffing
 • onroerende zaakbelasting eigen woning. 

Kwijtschelding voor de waterschapsbelasting vraagt u aan bij het GBLT gemeente- en waterschapsbelastingen of Waterschap Rijn en IJssel.     

Wanneer komt u voor kwijtschelding in aanmerking?

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is onder meer afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en de uitgaven die u heeft. 

U moet in ieder geval aan deze voorwaarden voldoen:

 • U heeft een aanslag van de gemeente Arnhem.
 • De belastingaanslag staat op uw naam.
 • U heeft onvoldoende eigen vermogen.
 • Uw inboedel heeft geen bovenmatige waarde.
 • U heeft geen overwaarde op een eigen huis.
 • U bezit geen motorvoertuig(en die meer waard is (zijn) dan € 3.350. Tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte/invaliditeit/werk.
 • Als u de belastingaanslag betaald heeft, is uw laatste betaling niet langer dan 3 maanden geleden. 

Aanvragen

Online

Kwijtschelding aanvragen kan via onderstaand aanvraagformulier. Hier heeft u een DigiD voor nodig.

Online kwijtschelding aanvragen

Schriftelijk

U kunt ook kwijtschelding schriftelijk aanvragen door het kwijtscheldingsformulier (pdf, 218kB) in te vullen en op te sturen. Als u hulp wil bij het aanvragen van kwijtschelding, kijk dan op de site van Rijnstad.

Het formulier moet ruim vóór de vervaldatum van het aanslagbiljet door de gemeente Arnhem zijn ontvangen. Na het verstrijken van de laatste vervaldatum van de aanslag kunnen er invorderingskosten in rekening worden gebracht. 

Voorwaarden

Doet u een verzoek tot kwijtschelding, dan beoordelen wij uw financiële situatie aan de hand van uw inkomen en uitgaven. Ook uw vermogen telt mee, zoals uw huis, auto of spaargeld. Als uw inkomen net iets te hoog is kunt u mogelijk in aanmerking komen voor gedeeltelijke kwijtschelding. Voor het beoordelen van uw aanvraag gebruiken we de normbedragen die landelijk zijn vastgesteld.

U deelt uw woning

Deelt u uw woning met meer volwassenen en wilt u kwijtschelding aanvragen? Geef bij uw aanvraag dan aan:

 • Met hoeveel personen u uw huishouden deelt.
 • Wat de relatie is tussen u en uw medebewoners.
 • Wat de leeftijd is van uw medebewoners.
 • Welk soort inkomen uw medebewoners hebben. 

Is of zijn uw medebewoner(s) 27 jaar of ouder én student? Stuur dan een kopie van het inschrijvingsbewijs van de studie en een kopie van de studiefinancieringsspecificatie mee. 

Kwijtschelding voor kleine zelfstandigen

Kleine zelfstandigen (bijvoorbeeld freelancers en zzp'ers) kunnen sinds 1 januari 2020 kwijtschelding aanvragen voor hun gemeentelijke belastingen voor hun woning: de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De regels van de inkomens- en vermogenstoets voor particulieren gelden ook voor de kleine zelfstandige ondernemers. 

Houd rekening met de kostendelersnorm

Sinds 2018 wordt bij de kwijtschelding rekening gehouden met de kostendelersnorm. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer dan 2 volwassenen, uw toetsingsnorm daarop kan worden aangepast. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager de toetsingsnorm. Hierdoor kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding. 

Afhandeling van uw aanvraag

U ontvangt binnen een maand een ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment hoeft u de aanslag niet te betalen tot er een besluit is genomen. De gemeente streeft er naar uw verzoek binnen 6 maanden af te handelen. 

Kwijtschelding aangevraagd, maar bedrag toch afgeschreven?

Het kan voorkomen dat betaling en bevestiging van de aanvraag elkaar hebben gekruist. U kunt, via uw bank, zelf het afgeschreven bedrag terug laten storten of u wacht totdat uw aanvraag is behandeld. Bij toekenning van de kwijtschelding stort de gemeente het (te veel) geïncasseerde bedrag zo snel mogelijk aan u terug. 

Afwijzing kwijtschelding

Wordt de kwijtschelding afgewezen, dan moet u het bedrag betalen dat in de afwijzingsbrief (beslissing op uw kwijtscheldingsverzoek) staat.

Verhoging vermogensnorm

Verhoging bedrag vrij te laten financiële middelen (banksaldo)

Met de nieuwe Regeling kwijtschelding belastingen heeft gemeente Arnhem de mogelijkheid gekregen om de vermogensnorm voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verhogen. Gemeente Arnhem heeft van deze beleidskeuze gebruik gemaakt en het bedrag van de vrijlating van de financiële middelen voor kwijtschelding (hoeveel banksaldo iemand mag hebben) maximaal verhoogd. De verhoging van het bedrag hangt af van het soort huishouden. Voor echtgenoten (gezin) geldt een verhoging van € 2000, voor alleenstaande ouders een verhoging van € 1800 en voor alleenstaanden een verhoging van € 1500. Dit betekent dat een gezin straks ongeveer € 4000 in plaats van € 2000 aan financiële middelen (banksaldo) mag hebben. 
 
De verhoging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2022. Dat betekent dat we de mensen die in 2022 zijn afgewezen voor kwijtschelding vanwege een te hoog banksaldo opnieuw gaat beoordelen. U hoeft hier zelf niets voor te doen. U krijgt automatisch bericht als u alsnog in aanmerking komt voor kwijtschelding voor 2022. In dat geval krijgt u het voor die aanslag betaalde geld teruggestort. U ontvangt ook een brief als u na de herbeoordeling alsnog geen kwijtschelding krijgt. Na 30 september 2023 ontvangt u een brief over wel of geen kwijtschelding voor 2022.  

Schatting van het nieuwe vrij te laten bedrag aan financiële middelen (banksaldo) per soort huishouden

Het vrij te laten bedrag aan banksaldo is voor ieder huishouden anders. Dat komt omdat het vrij te laten bedrag wordt berekend volgens wettelijke regels en er onder andere wordt gekeken naar inkomen, de netto (reken)huur en de netto zorgverzekeringspremie. Netto betekent dat er ook rekening wordt gehouden met de ontvangen huur- en/of zorgtoeslag. Deze bedragen zijn niet voor iedereen gelijk. Hoeveel saldo u precies mag hebben, is dus afhankelijk van de financiële situatie van u (en uw partner gezamenlijk). Wij kunnen u wel een richtlijn geven. In de tabel hieronder vindt u een schatting van het vrij te laten banksaldo per soort huishouden.

Gezinssamenstelling Totaal maximaal
alleenstaande tot 65 jaar € 3200
alleenstaande vanaf 65 jaar € 3400
alleenstaande ouder tot 65 jaar € 3800
echtpaar tot 65 jaar € 4200
echtpaar vanaf 65 jaar € 4500