Aanpak van bodemverontreiniging

Als u bodemverontreiniging op uw terrein wilt aanpakken, dan moet u dit op grond van de Wet Bodembescherming van te voren bij de gemeente melden. Op deze pagina vindt u de meldingsformulieren hiervoor.

Kleine sanering

Als er sprake is van een eenvoudige, kleinschalige sanering, kan mogelijk de melding op grond van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) worden ingediend. Het BUS voorziet in een eenvoudige meldingsprocedure voor kleinschalige bodemsaneringen. Binnen 5 weken en in sommige gevallen zelfs binnen 5 werkdagen (tijdelijke uitplaatsing van grond) kan worden gestart met saneren. De regels hiervoor staan in het Besluit uniforme saneringen (BUS) en de bijbehorende Regeling uniforme saneringen. De actuele regelgeving van BUS kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid. De meldings- en evaluatieformulieren zijn daar ook te vinden. 

De melding dient per mail verstuurd te worden naar mailadres bodem@arnhem.nl.

Geen kleine sanering

Als er geen sprake is van een eenvoudige, kleinschalige sanering, dan zal de melding via het reguliere meldingsfomulier verontreiniging en bodemsanering moeten plaatsvinden. Met dit zelfde formulier kunt u ook een nader onderzoek naar verontreiniging melden, zodat de ernst en spoedeisendheid van de bodemverontreiniging vastgesteld kunnen worden. 

De volledig ingevulde formulieren en benodigde bijlagen kunt u sturen naar mailadres bodem@arnhem.nl , of eventueel per post: afdeling Fysiek Domein van de gemeente Arnhem, postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Sanering spots via Plan van aanpak

Als er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (Wbb), maar wel van een spot met sterke verontreiniging, dan dient u voor het verwijderen van deze spot een Plan van Aanpak (PvA) in te dienen, en na afloop van de ontgraving het evaluatierapport. U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaande formulieren:
De volledig ingevulde formulieren en benodigde bijlagen kunt u mailen naar bodem@arnhem.nl

 

Melding start / einde sanering

Het meldingsformulier voor start en einde (pdf 56kB) van een sanering kunt u digitaal invullen, opslaan als pdf en mailen naar bodem@arnhem.nl

Uw bedrijfsterrein saneren met subsidie

Ga vóórdat u saneert eens na of u wellicht subsidie kunt krijgen. Als bedrijf kunt u wellicht gebruik maken van de diensten van Bodembeheer Nederland, een stichting die speciaal is opgericht om een totaaloplossing te bieden aan bedrijven met bodemverontreiniging. Zij maken onder andere gebruik van subsidies voor het geven van korting. Bodembeheer Nederland is een initiatief van werkgeversorganisaties. Meer informatie vindt u op de website van Bodembeheer Nederland.

Bedrijven die zich bij de gemeente hebben aangemeld voor de Bedrijvenregeling kunnen het aanvraagformulier voor de subsidieverlening downloaden in de Handleiding bedrijvenregeling 2013. De handleiding te vinden op de website van Rijkswaterstaat.