Aanpak van bodemverontreiniging

U wilt graaf- of saneringswerkzaamheden uitvoeren in een bodemverontreiniging die valt onder het Overgangsrecht. Dan moet u dit op grond van de Wet Bodembescherming van tevoren bij de gemeente melden. Op deze pagina vindt u de meldingsformulieren hiervoor.

Kleine sanering

Als er sprake is van een eenvoudige, kleinschalige sanering, kan mogelijk de melding op grond van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) worden ingediend. Het BUS voorziet in een eenvoudige meldingsprocedure voor kleinschalige bodemsaneringen. Binnen 5 weken en in sommige gevallen zelfs binnen 5 werkdagen (tijdelijke uitplaatsing van grond) kan worden gestart met saneren. De regels hiervoor staan in het Besluit uniforme saneringen (BUS) en de bijbehorende Regeling uniforme saneringen. De actuele regelgeving van BUS kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid. De meldings- en evaluatieformulieren zijn daar ook te vinden. 

De melding dient per mail verstuurd te worden naar mailadres bodem@arnhem.nl.

Geen kleine sanering

Als er geen sprake is van een eenvoudige, kleinschalige sanering, dan zal de melding via het reguliere meldingsfomulier verontreiniging en bodemsanering moeten plaatsvinden. Met dit zelfde formulier kunt u ook een nader onderzoek naar verontreiniging melden, zodat de ernst en spoedeisendheid van de bodemverontreiniging vastgesteld kunnen worden. 

De volledig ingevulde formulieren en benodigde bijlagen kunt u sturen naar mailadres bodem@arnhem.nl , of eventueel per post: afdeling Fysiek Domein van de gemeente Arnhem, postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Sanering spots via Plan van aanpak

Saneringen van een spot met sterke verontreiniging vallen vanaf 1 januari 2024 onder de Omgevingswet. Voor lopende plannen van aanpak kan na afloop van de ontgraving het evaluatierapport nog wel gemeld worden bij de gemeente, via onderstaand formulier:
De volledig ingevulde formulieren en benodigde bijlagen kunt u mailen naar bodem@arnhem.nl

Melding start / einde sanering

Het meldingsformulier voor start en einde (pdf 56kB) van een sanering kunt u digitaal invullen, opslaan als pdf en mailen naar bodem@arnhem.nl.