Bemaling bij grondwaterverontreiniging

Gaat u grondwater onttrekken in of nabij een ernstige grondwaterverontreiniging? Dan dient u te laten zien dat uw werkzaamheden geen nadelige invloed hebben. In Presikhaaf gelden aparte regels.

Beïnvloeding is mogelijk als er verontreiniging(en) binnen de verlagingscontour van de onttrekking ligt. In dat geval is, naast een melding of vergunning Waterwet, óók een melding op grond van artikel 28 lid 3 van de Wet bodembescherming nodig.

Beschermen bodem

In deze melding levert u gegevens over de onttrekking zelf (tijdsduur, hoeveelheid, verlagingscontour), maar ook over de invloed op de grondwaterverontreiniging (verspreiding, mogelijke risico’s, lopende sanering). Als het nodig is moeten tegenmaatregelen worden opgenomen. Uitgangspunt is dat het belang van de bescherming van de bodem niet mag worden geschaad.

Wij laten u per mail weten of uw melding akkoord is. Wordt aan de criteria voldaan dan mag de onttrekking 5 weken na ontvangst van de Wbb-melding starten, mits aan de voorwaarden vanuit de Waterwet (en mogelijke andere wetgeving) is voldaan.

Als de melding niet compleet is of er wordt niet aan de criteria voldaan dan is een een nieuwe, verbeterde melding nodig. Ook kan het zijn dat de onttrekking op geen enkele wijze aan de voorwaarden kan voldoen, bijvoorbeeld omdat tegenmaatregelen niet mogelijk zijn. In dat geval moet alsnog een procedure “instemming saneringsplan” worden gevolgd.(melding art. 28 lid 1 Wbb)

Onttrekken grondwaterverontreiniging

Wilt u nagaan of u mogelijk gaat onttrekken nabij een grondwaterverontreiniging? Stuur uw vraag naar bodem@arnhem.nl

Bodeminformatie is ook te vinden op deze site www.arnhem.nl/bodem.

Een uitgebreide beschrijving van hoe om te gaan met verontreinigingen nabij onttrekkingen leest u in paragraaf 6.5 van de Beleidsnota bodem 2012.

Voor bemalingen nabij een ernstige grondwaterverontreiniging, die onder Wbb artikel 28 lid 3 vallen, vindt u hier het meldingsformulier (pdf 48,2 kB).

Bemalingen binnen GGB-plan Presikhaaf

Gaat u onttrekken in de wijk Presikhaaf? (zie kaartje pdf.2,9 MB). Dan kunt u uw melding ook regelen via het Gebiedsgerichtbeheerplan (GGB-plan) Presikhaaf (pdf 1,4MB) plus aanvulling (pdf 1,1 MB).

Bemalingen binnen het gebied waarvoor het GGB-plan Presikhaaf is vastgesteld, kunnen worden gemeld via het meldingsformulier (pdf, 64kB). Na afloop van de bemaling kunt u hier het afmeldingsformulier (pdf, 64 kB) downloaden.

Vooroverleg is wenselijk, zeker bij bemalers die niet eerder een melding deden binnen het GGB-plan.

De proceduretijd van een melding via het GGB-plan is korter dan die bij een reguliere artikel 28 lid 3 melding. Het blijft echter ook binnen de wijk Presikhaaf mogelijk om een reguliere melding in te dienen, dit doet u via het meldingsformulier onder de kop 'Onttrekken grondwaterverontreiniging'.