Ondergrondse tanks

Regels aangaande ondergrondse tanks, de sanering en verwijdering ervan, vindt u hier.

Een ondergrondse tank is een tank van staal of kunststof die geheel of gedeeltelijk in de bodem ligt of is ingeterpt. Dit houdt in dat er een aarden wal omheen zit, zodat de tank volledig door grond wordt omgeven. Vanaf 1 januari 2008 behoren hier ook alle bijhorende leidingen en 'appendages' toe. Dit zijn kleine bijbehorende toestellen en onderdelen die een machine of installatie completeren.

Het tegengestelde van een ondergrondse tank is een bovengrondse tank. Bovengrondse tanks zijn tanks die óp de bodem staan of vrij van de bodem staan (gedragen door een onderstel) . Voldoet een tank hier niet aan, dan is het zo goed als zeker een ondergrondse tank.

Welke regels gelden er?

In het Activiteitenbesluit zijn regels opgenomen ten aanzien van het gebruik en beëindiging van het gebruik van ondergrondse opslagtanks. Dit besluit geldt zowel voor bedrijven als particulieren.

Liggen er ondergrondse tanks bij particulieren?

Ja. Er liggen zelfs nog altijd niet ontdekte opslagtanks in voor- en achtertuinen. De tanks voorzagen vroeger de oliegestookte verwarmingsinstallaties van brandstof. Na overschakeling op aardgas werden veel van deze tanks niet meer gebruikt. Elk jaar nog ontdekken particulieren en bedrijven ondergrondse olietanks op hun terrein. Daarnaast zijn veel tanks in het verleden onvoldoende gesaneerd. Die tanks moeten opnieuw worden bekeken en wellicht worden verwijderd. Een tank die niet meer wordt gebruikt, gaat vroeg of laat roesten en lekken. Daardoor kunnen olieresten in de bodem terechtkomen. Olieresten kunnen het grondwater verontreinigen. Bomen en planten kunnen doodgaan en er kan stankoverlast ontstaan. Ondergrondse kabels kunnen worden aangetast. Ook kan er schade ontstaan aan drinkwater- en rioolleidingen. Eind jaren negentig van de vorige eeuw is een groot aantal ondergrondse opslagtanks bij particulieren gesaneerd.

Wat moet ik doen als ik een tank vind?

Iedereen die een ondergrondse opslagtank in zijn tuin/op zijn perceel vindt, is verplicht dit bij de gemeente te melden en de tank te laten verwijderen. De regel geldt niet voor tanks die door een zogenaamd Kiwa-erkend bedrijf vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd. Kiwa is het keuringsinstituut voor onder andere rioleringen, waterleidingen en ondergrondse tanks, dat certificaten uitgeeft. Deze erkenning is een garantie dat de problemen definitief uit de wereld zijn. De verwijderingsregel geldt ook niet voor tanks die vóór 1 maart 1993 al of niet door een Kiwa-erkend bedrijf gesaneerd zijn (onklaar gemaakt, niet per se verwijderd) . Bij deze tanks kan de gemeente verplichten tot het nemen van aanvullende maatregelen, zoals het hersaneren van de ondergrondse tank.

Wat zijn de kenmerken van een goede sanering?

Saneren is het onklaar maken van de tank. De tank hoeft niet per se verwijderd te worden uit de bodem.  Vóór 1 januari 1999 gold het leeg- en schoonmaken van de tank en vervolgens afvullen met schoon zand of een ander goedgekeurd vulmiddel als enige afdoende methode. De sanering diende door een Kiwa-erkend bedrijf te zijn verricht. Voor tanks die vóór 1 maart 1993 gesaneerd zijn, kan de gemeente aanvullende maatregelen verlangen. Die worden ook door een Kiwa-erkend bedrijf verricht. Vanaf 1 januari 1999 geldt dat bij een tanksanering de tank geheel verwijderd moet worden (verwijderingsplicht). Deze verwijderingsplicht geldt voor in gebruik zijnde tanks waarvan het gebruik beëindigd wordt en voor oude tanks die nog niet gesaneerd zijn. De verwijderingsplicht geldt dus niet voor tanks die vóór 1999 al gesaneerd zijn en voor tanks waarbij nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Ik wil een bedrijf mijn tank laten weghalen

Offertes kunt u bij saneringsbedrijven aanvragen (zie voor adressen www.kiwa.nl ). De offerte moet het volgende bevatten:

  • de prijs van het verwijderen,
  • de kosten van de afvoer van reststoffen naar een erkend verwerkingsbedrijf
  • het bedrag voor het transport van de tank naar een verschrotingsbedrijf

Zijn er in uw buurt meerdere huiseigenaren met een tank in de tuin? Dan is het verstandig om gezamenlijk een offerte aan te vragen. De kosten per eigenaar vallen dan meestal lager uit. Vanaf 1 januari 2007 moet een saneringsbedrijf in het bezit zijn van een erkenning die eisen stelt aan integriteit en kwaliteit. Deze regels zijn opgenomen in het besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (KWALIBO).

Ligt er een olietank in mijn tuin?

De meeste tanks liggen in gebieden die pas laat zijn aangesloten op het gas- en leidingennet. Ook in oudere stadswijken liggen onder de grond nog tanks bij huizen gebouwd vóór 1970. Vanaf halverwege de jaren zestig paste men olietanks steeds minder vaak toe. Overigens is het bouwjaar van een huis geen absolute garantie dat er geen olietank is. In uitzonderingsgevallen zijn er ook bij recenter gebouwde huizen oliegestookte cv-installaties toegepast, bijvoorbeeld omdat er geen aansluiting op het gasnet was.

Informatie

Wilt u als particulier meer weten over ondergrondse tanks? Kijk op www.rijksoverheid.nl zoekterm: olietank. Of neem contact met de Omgevingsdienst Regio Arnhem Nijmegen (ODRA), www.odregioarnhem.nl, telefoonnummer 026 – 377 1600.