Woonoverlast

U kunt woonoverlast ervaren van andere bewoners in uw wijk of straat. Bijvoorbeeld geluidsoverlast van buren, ernstig vervuilde tuinen en woningen, vervuiling door dieren, verloederde en vervallen panden, ernstige overlast van drugshandel, prostitutie, personen met verward gedrag of overlast vanuit een woning die wordt gebruikt door een zorgaanbieder.

Zeker wanneer het overlast aanhoudt, kan dit uw woongenot en gevoel van veiligheid ernstig bedreigen. Vaak kan woonoverlast onderling worden opgelost, maar soms is het nodig om hulp in te schakelen.

Woonoverlast melden bij de gemeente

In bepaalde gevallen kunt u de woonoverlast bij ons melden. Er moet sprake zijn van langdurige en ernstige overlast. U heeft al hulp gezocht bij andere instanties, maar dit heeft niet gezorgd voor een einde aan de overlast.

Alleen in dit soort situaties kan de burgemeester extreme woonoverlast aanpakken via de Wet aanpak Woonoverlast. Hiermee kan de burgemeester een specifieke gedragsaanwijzing met een dwangsom opleggen aan de veroorzaker. 

Woonoverlast melden

Hulp zoeken bij andere instanties

In eerste instantie raden wij u aan zelf in gesprek te gaan met de overlastgever(s) over de overlast die u ervaart. Lukt dit niet of heeft dit geen effect? Dan kunt u contact opnemen met  onder meer de onderstaande instanties.

Politie

Bij acute ernstige woonoverlast belt u met de politie via 0900-8844. In gevaarlijke situaties belt u uiteraard 112.

Woningcorporatie of andere verhuurder

Huurt u of de overlastveroorzaker een woning van een woningcorporatie, neem dan contact op met de verhuurder. De woningcorporaties hebben veel ervaring met hoe zij kunnen optreden bij woonoverlast.

Vereniging van Eigenaren

De Vereniging van Eigenaren (VvE) komt op voor de gemeenschappelijke belangen van wooneigenaren. De VvE is verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud van uw pand en voor het woonplezier binnen het pand.

Buurtbemiddeling

Bij voortdurende overlast kunt u de situatie te bespreken met een buurtbemiddelaar. Buurtbemiddelaars zijn getraind om u te helpen. Zij laten u en de buren samen in gesprek gaan over de ervaren overlast. U kunt hiervoor terecht bij Stichting Rijnstad

Andere overlast melden

Melding of klacht openbare ruimte

Is er iets kapot in de openbare ruimte of geeft iets overlast? Denk bijvoorbeeld aan:

 • (blad)afval 
 • gevonden fietsen
 • parkeeroverlast 
 • gladheid op wegen
 • groen
 • vijvers
 • riolering
 • wegen
 • stoeptegels
 • bruggen
 • verlichting
 • speelvoorzieningen

Dan kunt u een melding doen of uw vraag aan ons stellen via Fixi.

Overlast door kamerverhuur

Voor kamerverhuurbedrijven waarbij 5 of meer kamers worden verhuurd geldt een meldingsplicht. Deze meldingsplicht houdt in dat elk kamerverhuurbedrijf de gegevens van een beheerder aan de gemeente moet doorgeven. Deze beheerder hoort altijd bereikbaar te zijn voor omwonenden. Ondervindt u overlast van een adres dan kunt u de gegevens ontvangen van de beheerder. Neem hiervoor contact op met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Overlast door bouwactiviteiten 

Heeft u een klacht over bouwactiviteiten (stankoverlast, geluidsoverlast, illegale bouw) of vragen over vergunningen van bouwwerkzaamheden? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Regio Arhem (ODRA).

Overlast van bedrijven

Wanneer u overlast ervaart van bedrijven kunt u een melding maken bij het Provincieloket

U kunt bij dit loket ook terecht voor klachten over onder andere:

 • zwemwater
 • verkeersmaatregelen die u hinder geven, zoals wegversmallingen
 • een kapot bushokje of verkeersbord
 • rookoverlast door houtkachels
 • illegale boomkap

Geluidsoverlast door evenementen en horeca

Heeft u geluidsoverlast van bijvoorbeeld evenementen in Gelredome of van horecagelegenheden? Dan kunt u terecht bij het Provincieloket.

Parkeeroverlast door evenementen en horeca

Heeft u klachten of meldingen openbare ruimte, zoals parkeeroverlast van een evenement? Dan kunt u een melding doen via Fixi of via telefoonnummer 0800-1809 (bij spoed).

Verwaarlozing van dieren

Als u een vermoeden heeft of melding wilt maken van dierenleed, bel dan het landelijke meldnummer 144. Meer informatie hierover vindt u bij de Dierenbescherming en de Dierenpolitie.